JO­SEF STA­LIN (1878-1953)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Jo­seph Dzju­gas­hvi­li blev født i en lil­le ge­or­gisk by som søn af en sko­ma­ger. Han var dyg­tig i sko­len og blev op­ta­get på det lo­ka­le pra­e­ste­se­mi­nar, hvor han kom i kon­takt med hem­me­li­ge marxi­sti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner. Han slut­te­de sig i 1904 til Le­nin og hans bol­sje­viki­ske frak­tion i det so­ci­a­li­sti­ske par­ti. Han var i ek­sil i Si­bi­ri­en, da den rus­si­ske re­vo­lu­tion brød ud, og vend­te til­ba­ge for at spil­le en rol­le i Le­nin­grad in­den Ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen i ok­to­ber 1917. Han blev kom­mis­sa­er og se­ne­re ud­na­evnt til ge­ne­ral­se­kre­ta­er for det kom­mu­ni­sti­ske par­tis cen­tral­ko­mité. In­den 1930'er­ne hav­de han brugt sin ind­fly­del­se til at dan­ne et dik­ta­tur og var i man­ge år Sov­je­tu­ni­o­nens ene­her­sker. Ef­ter den ty­ske in­va­sion le­de­de han sta­tens for­svarsko­mité og do­mi­ne­re­de den sov­je­ti­ske krigsind­sats. Han dø­de af en hjer­ne­blød­ning i 1953.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.