JØ­DI­SKE PAR­TISA­NER

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Un­der den ty­ske be­sa­et­tel­se af Øst­eu­ro­pa flyg­te­de tu­sind­vis af jø­der i Po­len, Hvi­derusland og Ukrai­ne ind i sko­ve­ne, hvor­fra de kaempede som par­tisa­ner mod be­sa­et­tel­ses­mag­ten. De etab­le­re­de og­så lands­by­er og lej­re, hvor und­slup­ne jø­der kun­ne fin­de be­skyt­tel­se. De jø­di­ske par­tisa­ner op­le­ve­de me­gen mod­stand fra ukrain­ske na­tio­na­li­ster og rus­si­ske par­tisan­grup­per, hvor an­ti­se­mi­tis­men var frem­tra­e­den­de. En jø­disk par­tisans liv var hårdt.

Børn født af kvin­de­li­ge par­tisa­ner måt­te nog­le gan­ge dra­e­bes, så bør­ne­g­råd ik­ke kun­ne ad­va­re fjen­den. Hvis du blev ta­get, var det den sik­re død, og sår­e­de kam­me­ra­ter blev of­te skudt af de­res eg­ne.

En grup­pe jø­di­ske par­tisa­ner fo­to­gra­fe­ret i 1942 el­ler 1943 i Na­li­boki-sko­ven na­er No­vo­gr­u­dok i Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.