AD­MIRAL RAYMOND A. SPRUANCE (1886-1969)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ad­miral Spruance var kar­ri­e­reof­fi­cer før 1. Ver­denskrig, og i 1940 fik han op­ga­ver i Ca­ri­bi­en. Spruance – der fik kal­de­nav­net »elek­trisk hjer­ne« – hav­de ry for at ha­ve en skarp hjer­ne og et ro­ligt ge­myt. Da Hal­sey blev syg i maj 1942, an­be­fa­le­de han, at Spruance fik kom­man­do­en over spe­ci­alstyr­ken ved kam­pen ved Midway. Ef­ter den­ne op­ga­ve blev han Ni­mitz' stabs­chef, og i mid­ten af 1943 fik han kom­man­do­en over den cen­tra­le Stil­le­havs­styr­ke, der ero­brer­de Iwo Ji­ma og Oki­nawa. Han ef­ter­fulg­te Ni­mitz som kom­man­dør i Stil­le­havs­flå­den sent i 1945 og blev der­ef­ter chef for Navy's War School, ind­til han trå­d­te til­ba­ge i 1948. Mel­lem 1952 og 1955 var han ame­ri­kansk am­bas­sa­dør i Fi­lip­pi­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.