FELT­MARSKAL FRIEDRICH PAULUS (1890-1957)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Friedrich Paulus hav­de en bor­ger­lig bag­grund, men blev of­te be­skre­vet som »von Paulus«. Han var søn af en skole­le­der og gjor­de tje­ne­ste i den ty­ske ha­er fra 1910. I 1930'er­ne steg han hur­tigt gra­der­ne, for­di han fik ry for at va­e­re en ef­fek­tiv of­fi­cer. I 1939 blev han stabs­chef i den ty­ske 10. armé, som var nav­net på den 6. armé in­den ak­tio­ner­ne i Bel­gi­en og Frank­rig. Han spil­le­de en vig­tig rol­le ved for­be­re­del­ser­ne til Ope­ra­tion Bar­ba­ros­sa og over­tog le­del­sen af den 6. armé i ja­nu­ar 1942 ef­ter marskal Wal­ter von Rei­che­naus plud­se­li­ge død. Paulus blev ta­get til fan­ge ved Stalingrad og blev en vig­tig fi­gur i den Sov­jet­støt­te­de na­tio­nal­ko­mité for et frit Tys­kland, der be­stod af ty­ske krigs­fan­ger. Ef­ter kri­gen vend­te han til­ba­ge til Øst­tys­kland, hvor han ar­bej­de­de som po­li­ti­in­spek­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.