KAM­PEN OM NY GU­I­NEA

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Un­der Sla­get om Gu­a­dalca­nal fandt en an­den kamp sted på Ny Gu­i­nea, hvor ja­pa­ner­ne lan­de­de den 22. juli 1942. De for­søg­te at ero­bre Port Mo­res­by og dri­ve de al­li­e­re­de styr­ker va­ek fra øen. De lan­de­de ved Go­na og Bu­na, mar­che­re­de ind i lan­det for at ta­ge Ko­ko­da, og i sep­tem­ber stod de 40 ki­lo­me­ter fra hav­nen. Sta­erk mod­stand fra au­stral­ske og ame­ri­kan­ske styr­ker og fi­a­sko­en på Gu­a­dalca­nal tvang ja­pa­ner­ne på til­ba­ge­tog. Den 15. novem­ber blev Ko­ko­da gen­vun­det. Den 9. de­cem­ber blev den ja­pan­ske til­ste­de­va­e­rel­se på Go­na eli­mi­ne­ret af den au­stral­ske ha­er, og den 1. ja­nu­ar 1943 blev Bu­na og­så ero­bret. Den ja­pan­ske fi­a­sko i Ny Gu­i­nea var end­nu et be­vis på, at de yd­re gra­en­ser i den syd­li­ge zo­ne ik­ke kun­ne sik­res.

Au­stral­ske trop­per sky­der mod ja­pan­ske sol­da­ter på Bu­na i Ny Gu­i­nea den 8. fe­bru­ar 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.