7 SPØRGS­MÅL TIL PRO­FES­SOREN

Illustreret Videnskab (Denmark) - - VORDERSEIT­E - Eske Wil­ler­s­lev

Eske Wil­ler­s­lev

Hvor­når vid­ste du, at du skul­le va­e­re for­sker?

Da jeg la­ve­de mit spe­ci­a­le i dna fra grøn­land­ske isker­ner. At op­da­ge no­get helt nyt om verden, som in­gen an­dre vid­ste, var en stor åben­ba­ring for mig. Det er det sta­dig. Det er det, der hol­der mig i gang som for­sker.

Hvad er din stør­ste kil­de til in­spira­tion?

Ke­de­li­ge fored­rag. Af en el­ler an­den ma­er­ke­lig grund får jeg de fle­ste go­de idéer, hvis jeg ke­der mig til et lang­va­rigt fored­rag.

Hvad er men­ne­skets stør­ste be­drift?

Vo­res ev­ne til til­pas­ning og in­nova­tion. In­tet an­det pat­te­dyr har va­e­ret i stand til at til­pas­se sig så for­skel­li­ge mil­jø­er som men­ne­sket. Og in­gen an­dre kend­te or­ga­nis­mer har en in­nova­tions­ev­ne som men­ne­sket.

Hvad er du mest stolt af at ha­ve op­nå­et i dit ar­bej­de?

At vi­se gen­nem vi­den­ska­be­lig forsk­ning, at det men­ne­ske­li­ge ra­ce­be­greb er en il­lu­sion. Når det med ti­den bli­ver im­ple­men­te­ret i la­e­rebø­ger, vil det for­hå­bent­lig aen­dre den må­de, vi be­trag­ter hin­an­den på.

Hvad er de stør­ste ube­sva­re­de spørgs­mål?

Hvor­dan op­står liv? Er der liv an­dre ste­der i uni­ver­set? Hvad gør os til men­ne­sker? Hvor me­get af vo­res livs­for­løb er pro­gram­me­ret ver­sus på­vir­ke­ligt af mil­jø?

Hvil­ken per­son vil du ger­ne mø­de – død el­ler le­ven­de?

Lako­ta­le­der Sit­ting Bull (Sid­den­de Tyr, red.). Han har al­tid va­e­ret min sto­re helt og in­spira­tions­kil­de. En sand le­der i or­dets vir­ke­li­ge for­stand. Han sat­te dem, han led­te, hø­je­re end sig selv og ka­em­pe­de for det, han tro­e­de på, til sid­ste blod­drå­be.

Hvil­ken vi­den­ska­be­lig op­da­gel­se bla­e­ste dig sidst ba­g­over?

At bak­te­ri­er kan kom­mu­ni­ke­re og ar­bej­de sam­men som et stort team. Det aen­drer fun­da­men­talt ved fo­re­stil­lin­gen om “sim­pelt” liv og saetter sto­re spørgs­måls­tegn ved for­skel­len mel­lem en- og fler­cel­le­de or­ga­nis­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.