Illustreret Videnskab (Denmark)

Liv på Jupiter-månen Europa rykker taettere på

Ved et tilfaelde er forskere nu kommet taettere på at finde liv på Jupiters måne, Europa. En undersøgel­se af indlandsis­en i Grønland peger på, at lommer med vand på Europa er taettere på overfladen end først antaget.

-

Siden Voyager 2-sonden i 1979 og senere Galileo-sonden op gennem 1990’erne sendte billeder af isoverflad­en på Jupiters måne Europa, har den vist sig som et af de bedste bud på fremmede livsformer i vores solsystem. Under isoverflad­en gemmer sig et gigantisk saltvandso­cean, der kan indeholde liv, og fordi chancerne for liv på Europa er så lovende, har NASA finansiere­t en mission til månen med sonden Europa Clipper. Den opsendes i 2024 og forventes at gå i kredsløb om månen i 2030. Med sig vil sonden have en radar, der kan traenge gennem is. Det har dog laenge slået astrofysik­ere ud, at isskallen med sin tykkelse på 20-30 kilometer, virker uigennemtr­aengelig for radarer. Nu har en raekke forskere fra amerikansk­e Stanford University imidlertid godt nyt, for vandet kan vaere meget taettere på overfladen end først antaget.

Egentligt skulle forskergru­ppen undersøge hvordan indlandsis­ens vaekst og tilbagetra­ekning i Grønland påvirkede havniveau-stigninger­ne som led i Jordens klimaforan­dringer. Men ved et tilfaelde overvaered­e gruppen en praesentat­ion af overfladen på Europa og opdagede, at dens formatione­r i overrasken­de grad mindede om den overflade, de havde fundet i Grønland. Hvad forskerne mere praecist havde fundet i Grønland, var en såkaldt dobbelt højderyg, som mest af alt ligner en kanal med to højder på hver side. Ved at analysere data fra NASA’s Operation IceBridgem­ission, hvor der blandt andet blev brugt en isgennemtr­aengende radar, kunne forskerne undersøge, hvordan en dobbelt højderyg i det Nordvestli­ge Grønland var opstået.

De kunne observere, at isen spraekkede rundt om en lomme af sammentryk­ket flydende vand, der var ved at genfryse inde i indlandsis­en, hvilket fik to toppe til at stige op som en M-form. Holdet mener, at den proces også kan have fundet sted på Europa, fortaeller en af forskerne, Riley Culberg:

"I Grønland er denne dobbelte højderyg dannet på et sted, hvor vand fra overflades­øer og vandløb ofte løber ind i den naere overflade og genfryser. Én måde hvorpå lignende overfladis­ke vandlommer kan dannes på Europa, kan vaere gennem vand fra havet under overfladen, der tvinges op i isskallen gennem revner."

Europa er daekket af disse dobbelte højderygge, hvis opståen har vaeret et mysterium for astrofysik­ere men som nu måske er blevet opklaret. Og fordi vandet er presset op mod disse højderygge, kommer det også taettere på overfladen og vil vaere nemmere at undersøge med radarudsty­r.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark