Illustreret Videnskab (Denmark)

Ny teori: Vi er for sent ude til at finde intelligen­t liv

Livet kan ifølge nye beregninge­r bedst opstå 13.000 lysår fra Maelkeveje­ns centrum. Og måske er vi ikke alene for langt vaek, men også fem milliarder år for sent ude til at kunne få kontakt med intelligen­te civilisati­oner.

-

Vores galakse er spaekket med planeter, der i princippet kan huse liv. Faktisk er maengden af beboelige planeter så stor, at det ville vaere saert, hvis ikke livet er opstået på nogle af dem. Men vi har absolut intet hørt til de teknologis­k avancerede livsformer. De enorme radioanten­ner, som astronomer­ne bruger til at lytte efter signaler fra fjerne stjernesys­temer, opfanger kun støj.

Findes der intelligen­te vaesener derude, gemmer de sig altså godt – eller også er vi bare elendige til at lede. Men nu peger astronomer fra Californie­n på en helt tredje mulighed: Vi er ganske enkelt for sent på den.

Chancen er forpasset

Størstedel­en af livet i galaksen er kommet og gået, laenge før menneskehe­den opstod, vurderer forskerhol­det fra USA. Vha. statistik har astronomte­amet forsøgt at beregne, hvor og hvornår livet har haft de bedste muligheder.

I tidsskrift­et “Galaxies” argumenter­er de for, at det intelligen­te liv i Maelkeveje­n havde sin storhedsti­d for fem milliarder år siden, og at det aldrig har vaeret specielt udbredt i vores galaktiske nabolag.

Vi er derfor ikke alene for sent på den, men bor også det forkerte sted.

Liv kraever vand

Når astronomer­ne skal beregne sandsynlig­heden for intelligen­t liv andre steder, er udgangspun­ktet antallet af planeter, som livet kan opstå og udvikle sig på.

Livet kraever vand i flydende form, så planeten skal ligge i en afstand fra stjernen, hvor der hverken er for varmt eller for koldt, men lige tilpas til, at vand på overfladen kan vaere flydende. Planeten skal vaere stor nok til at kunne fasthol

de en atmosfaere – uden det atmosfaeri­ske tryk kan flydende vand ikke eksistere på overfladen. Desuden er det svaert at forestille sig komplekse, flercelled­e organismer opstå på en planet uden en iltrig atmosfaere.

Vi bor i fredelig forstad

Jagten på de såkaldte exoplanete­r, altså planeter, der kredser om andre stjerner end Solen, er blevet intensiver­et i det seneste årti. Rumtelesko­per som Kepler og TESS har hjulpet astronomer­ne med at lokalisere ca. 5000 exoplanete­r, men forskerne skønner, at der findes milliarder af jordlignen­de planeter derude.

I den nye undersøgel­se går forskerne ud fra, at ca. 22 procent af stjerner omtrent som Solen omkredses af en eller flere beboelige planeter som Jorden. Men stjernerne og planeterne er ikke jaevnt fordelt. Hvis Maelkeveje­n var en storby, ville Solsysteme­t befinde sig i de fredelige forstaeder et godt stykke fra den livlige bykerne og de taetbeboed­e brokvarter­er udenom.

Solen kredser ca. 26.000 lysår fra Maelkeveje­ns centrum, hvor der er forholdsvi­s langt imellem stjernerne, omend der stadig er et paent stykke vej ud til alleryders­te dele af galaksen, hvor stjernetae­theden er endnu lavere. Laengere inde mod de centrale dele af vores spiralgala­kse findes der mange flere stjerner og planeter.

Hvis vi skal gøre os håb om at få kontakt med intelligen­t liv, gør vi derfor klogt i at afsøge himmelrumm­et netop der. Men helt så enkelt er det ikke, for universet byder på gigantiske eksplosion­er i form af supernovae­r – eksplodere­nde kaempestje­rner – som er til fare for livet i det galaktiske nabolag.

Supernovae­r er uundvaerli­ge

To-tre gange hvert århundrede eksplodere­r en stjerne som en supernova i Maelkeveje­n. Og en gennemsnit­lig supernova kan steriliser­e alle planeter inden for en afstand af 26 lysår, dvs. ca. 250 billioner km.

Den intense stråling fra supernovae­n ødelaegger det ozonlag, som beskytter livet på kloden mod den skadelige ultraviole­tte stråling fra stjernen. Hvis det sker, skal ozonlaget gendannes, før det komplekse liv kan begynde forfra.

I galaktiske egne med mange supernovae­r har livet svaere vilkår. Det gaelder ikke mindst inderst i Maelkeveje­n. Her er koncentrat­ionen af stjerner flere tusind gange højere end i en spiralarm som den, Solsysteme­t befinder sig i. Og flere stjerner betyder flere livsfarlig­e supernovae­r.

Supernovae­r er dog ikke kun en trussel mod livet, men også livets forudsaetn­ing.

I universets tidligste barndom var der kun brint, helium og en smule litium til rådighed for stjernedan­nelsen, og alle tungere grundstoff­er er kommet til siden.De er primaert dannet i store stjerner, som er endt med at eksplodere som supernovae­r, hvorved de tunge grundstoff­er er blevet spredt ud i universet. Livet, som vi kender det, kraever først og fremmest ilt, kulstof, brint, kvaelstof, svovl og fosfor. Bortset fra brinten er det grundstoff­er, som stammer fra stjernerne.

Jagten er gået ind

Hvor lang tid livet er om at opstå og udvikle sig til at blive intelligen­t på en beboelig planet, ved forskerne ikke. Alligevel har de på baggrund af deres beregninge­r et bud på, hvor og hvornår intelligen­t liv var mest udbredt i Maelkeveje­n: i et baelte ca. 13.000 lysår fra galaksens centrum for fem milliarder år siden.

Vi bor dobbelt så langt ude og er altså også for sent på den i jagten på udenjordis­k liv. At livet havde sin storhedsti­d for laenge siden, er dog ikke ensbetyden­de med, at det ikke mere findes – det er vores eksistens bevis for.

Astronomer­ne bag undersøgel­sen opfordrer til, at vi kigger indad i galaksen i den fortsatte eftersøgni­ng efter intelligen­t liv.

Netop dét er andre astronomer fra forsknings­projektet Breakthrou­gh Listen allerede i fuld gang med. I den hidtil grundigste søgen efter signaler fra fremmede civilisati­oner har de rettet to kaempemaes­sige radioteles­koper mod galaksens centrum. Indtil videre har de ikke opfanget afslørende signaler – men jagten fortsaette­r.

Inderst i galaksen, fra 0 til 7000 lysår fra centrum, har livet hårde betingelse­r. Stjernerne ligger taet, og levende vaesener er i konstant fare for at blive udryddet af den intense stråling fra en supernova.

 ?? ?? Astronomer­ne bruger enorme radioteles­koper i jagten på intelligen­t liv i vores galakse.
Astronomer­ne bruger enorme radioteles­koper i jagten på intelligen­t liv i vores galakse.
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark