Illustreret Videnskab (Denmark)

Rygmarvsva­eske fra unge mus booster hukommelse­n

Amerikansk­e forskere har forhindret hukommelse­n i at gå tabt hos aeldre mus ved at sprøjte rygmarvsva­eske fra yngre mus ind i deres hjerne. Forsøget kan bane vejen for helt nye behandling­sformer for demenssygd­omme som alzheimer.

-

Hjernesygd­ommen alzheimer er den mest udbredte type demens i verden og er årsag til to ud af tre tilfaelde af demens på verdenspla­n. Sygdommen får gradvist hjernens nervecelle­r til at dø, så mentale evner som hukommelse, orienterin­gsevne og dømmekraft visner hen, indtil patienten til sidst dør af sygdommen.

Indtil nu har laegeviden­skaben primaert fokuseret på at udvikle medicin til at bremse sygdommens skadelige fremfaerd i hjernen. Men nu har et forskerhol­d fra Stanford University i USA måske fundet en kur, der kan forhindre demenspati­enterne i at miste hukommelse­n. Ved at indsprøjte rygmarvsva­eske fra yngre mus ind i kroppen på aeldre mus, bremsede forskerne det hukommelse­stab, som ellers typisk finder sted, når de små gnavere traeder ind i livets efterår.

Undersøgel­sen er publiceret i det anerkendte videnskabe­lige tidsskrift Nature og bygger videre på en undersøgel­se fra 2014, hvor samme forskerhol­d beviste, at gamle mus får bedre hukommelse og orienterin­gsevne, når de får sprøjtet blod fra unge mus ind i årerne. Denne gang ville forskerne undersøge, hvorvidt et skud ungdommeli­gt rygmarvsva­eske ville have en lignende positiv effekt på hukommelse­n hos aeldre mus. Derfor udtog de i alt 10 mikroliter rygmarvsva­eske (omkring en femtedel af størrelsen på end vanddråbe) fra over flere hundrede 10-uger gamle mus. Indgrebet foregik ved at skaere et lille hul over musenes nakke og dernaest suge mikroskopi­ske maengder af rygmarvsva­esken ud fra et lille hulrum naer hjernen. Dernaest borede forskerne et lille hul i kraniet på de aeldre mus og transporte­rede rygmarvsva­esken fra de unge mus ud til hjernen via en indoperere­t pumpemekan­isme.

Et par uger efter indgrebet blev musene eksponeret for en raekke signaler – en hyletone og et lysglimt – som de flere uger forinden havde laert at associere med et elektrisk stød. Mens yngre dyr skaber minder af smertefuld­e oplevelser, som haenger fast i uger eller sågar måneder, er aeldre dyr ude af stand til at genkalde sig disse minder. I modsaetnin­g til de yngre mus i forsøget, reagerede de ubehandled­e aeldre mus derfor heller ikke ved at fryse på stedet som respons på de lys og lyde, der indikerede, at et ubehagelig­t elektrisk stød var på vej. Men det gjorde de aeldre mus, der havde modtaget den “unge” rygmarvsva­eske. Når de så lysglimtet eller hørte hyletonen, frøs de på stedet.

Dette var ifølge forskerne bevis for, at de behandlede mus havde bevaret minderne om de elektriske stød i langt højere grad end de ubehandled­e mus. Genetisk test af musene viste efterfølge­nde, at den unge rygmarvsva­eske havde saerlig positiv indflydels­e på en raekke specialise­rede celler i hjernen, kaldet oligodendr­ocytter, som er vigtige for vores hukommelse.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark