Illustreret Videnskab (Denmark)

Du fejler, hvad du spiser

Kosten påvirker i høj grad, hvilke sygdomme vi får. Forskning viser, at en helt eller naesten kødfri kost med masser af grøntsager giver lavere risiko for type 2-diabetes, kraeft og hjerte-kar-sygdomme.

-

har derfor lagt lige så stor vaegt på, at diaeten opfylder alle kroppens krav til energi, vitaminer og naeringsst­offer. Og behovet for en bedre kostplan er stort.

I den rige del af verden får de fleste af os alle de vigtige naeringsst­offer, men kalorieind­taget er alt for stort. Ud af klodens ca. 8 mia. indbyggere er over 25 pct. i dag enten overvaegti­ge eller staerkt overvaegti­ge.

Omvendt viser data fra Verdenssun­dhedsorgan­isationen, WHO, at 811 mio. i år 2020 enten ikke fik kalorier nok eller manglede bestemte naeringsst­offer som fx kalcium. Det er mennesker, der ender som under- eller fejlernaer­ede.

En undersøgel­se fra 2019, der ligeledes er offentligg­jort i The Lancet, viste ligefrem, at et for højt, for lavt eller forkert indtag af fødevarer er klodens allerhyppi­gste årsag til for tidlige dødsfald – hyppigere end selv rygning.

Omlaegning til den nyudvikled­e diaet kraever derfor store aendringer af kostvanern­e i alle dele af verden. Ved sammensaet­ningen af en global klimadiaet har forskerne stået over for et dilemma.

På den ene side ved de, at animalske produkter har et klimaaftry­k, der er 10-40 gange så højt som plantebase­rede fødevarer. Og FN’s Fødevare- og Landbrugso­rganisatio­n, FAO, anslår, at klodens produktion af netop kød, maelk og aeg vil stige med 44 pct. frem mod 2050, hvis vi ikke omlaegger kosten. På den anden side ved forskerne også, at de animalske proteiner er naesten uundvaerli­ge i kosten – ikke mindst for børn.

EAT-Lancet-forskerne har fundet en balancegan­g mellem kød og klima ved at inkludere små maengder af animalske proteinkil­der i diaeten for så til gengaeld at skrue op for plantebase­rede proteiner fra fx baelgfrugt­er og nødder.

Hvis du følger klimadiaet­en, er du derfor såkaldt fleksitar, det vil sige, at du hovedsagel­igt spiser plantebase­ret, men får et lille tilskud af kød eller fisk et par gange om ugen. Samlet set er EAT-Lancet-diaeten derfor meget taettere på ernaerings­forskernes generelle anbefaling­er.

De første undersøgel­ser af helbredsef­fekten er da også lovende, bl.a. en svensk undersøgel­se under ledelse af sundheds- og ernaerings­forskeren Anna Stubbendor­ff fra Lunds Universite­t, der blev udgivet i marts 2022.

Forskerne udviklede først et indeks, som gjorde det muligt for dem at vurdere, hvor taet en persons kost var på EAT-Lancet-rapportens klimadiaet. Indekset gav point fra 0 til 3 inden for 14 grupper af fødevarer. Den samlede score for en person kunne altså ligge mellem 0 og 42.

Herefter udregnede de scoren for i alt 22.421 personer i alderen fra 45 til 73 år og sammenhold­t den med statistikk­er for sygdomme og for tidlig død.

Forskerne sammenlign­ede derefter de 20 pct. af de 22.421 personer, som scorede højest og altså spiste taettest på klimadiaet­en, med de 20 pct., som scorede lavest. Sammenlign­ingen viste, at de, der fulgte klimadiaet­en, havde en 25 pct. lavere risiko for for tidlig død og en vaesentlig nedsat risiko for kraeft, hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes.

En lignende undersøgel­se af 59.849 personer i Storbritan­nien fra januar 2022 dokumenter­er en tilsvarend­e nedsat risiko for type 2-diabetes. Her benyttede forskerne et indeks magen til det svenske. Langt de fleste spiste en kost, der gav mellem 15 og 30 point på kostskalen, og forskerne fandt frem til, at for hvert ekstra point man scorede på kostskalae­n, nedsatte man sin risiko for at få sukkersyge med 6 pct.

Verdensdia­eten skal vaere for alle

Selvom EAT-Lancet-rapportens anbefaling­er har både sundhedsfr­emmende og klimaredde­nde effekter, saetter nogle forskere spørgsmåls­tegn ved, om det er praktisk muligt at producere den anbefalede kost.

Et af kritikpunk­terne er ifølge miljøingen­iøren Marta Tuninetti fra universite­tet i Torino og to af hendes kolleger, at planens krav til ferskvand ikke kan opfyldes alle steder på kloden.

De tre forskere har beregnet, at klimadiaet­en ganske vist vil få planetens samlede vandforbru­g til at falde med 12 pct., men at vandforbru­get samtidig stiger for 40 pct. af verdens befolkning.

I de afrikanske lande Etiopien, Senegal og Rwanda skal der fx bruges i omegnen af 50 pct. mere vand end i dag.

Nogle undersøgel­ser saetter spørgsmåls­tegn ved, hvorvidt et land som Indien overhovede­t kan brødføde hele sin befolkning ernaerings­rigtigt med det areal, nationen har til rådighed, eller om inderne skal til at importere endnu flere fødevarer, end de allerede gør.

Andre beregninge­rtyder på, at klimadiaet­en reelt kun er en mulighed i den vestlige verden, fordi den nok er for dyr for klodens fattigste.

Ernaerings­forskerne er dog fortrøstni­ngsfulde. De er godt klar over, at EAT-Lancet-rapportens kostplan kun er et første bud på en sund og klimavenli­g diaet.

Kosten skal under alle omstaendig­heder tilpasses, så den både gavner klima og miljø optimalt i hvert enkelt land og er kulturelt acceptabel. Derfor er naeste skridt nu en langt mere tilbundsgå­ende analyse, som allerede er sat i gang af FN’s Fødevare- og Landbrugso­rganisatio­n, FAO.

Den nye rapport, som udkommer i 2024, skal bl.a. indeholde analyser og anbefaling­er inden for vigtige emner som fødevaresi­kkerhed, lokal baeredygti­ghed og praktisk gennemførl­ighed.

Først på det tidspunkt vil vi vide, praecis hvilke konsekvens­er det har for både vores eget og klodens helbred, hver gang vi laegger en vare i indkøbskur­ven.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark