Illustreret Videnskab (Denmark)

5 milepaele i jagten på marsliv

-

Lige siden det stod klart, at Mars engang var en våd planet, har det store spørgsmål vaeret, om den også har huset liv. I 30 år har livstegnen­e hobet sig op, men vi mangler stadig det endelige bevis. Måske gemmer det sig i nye borekerner, som forskerne slet ikke kan vente med at få fingre i. 1996 Meteorit rummer mulige fossiler

Hvem gjorde fundet?

Forskere fra NASA skabte sensation, da de i 1996 annoncered­e, at en marsmeteor­it med navnet ALH 84001 indeholdt sikre beviser for liv på Mars.

Hvad var opdagelsen?

Undersøgel­ser af stenen viste, at den blev dannet i et vandrigt miljø på Mars for fire milliarder år siden. Inde i stenen fandt forskerne strukturer, som ligner forstenede bakterier. Desuden indeholdt meteroritt­en saerlige kulstofkug­ler og magnetitkr­ystaller, som kunne vaere dannet af bakterier på Mars.

Hvor sikkert er beviset?

I dag mener langt de fleste forskere, at de mulige livstegn i ALH 84001 enten skyldes jordisk forurening eller uorganisk kemi.

2008 Gravko finder føde for bakterier

Hvem gjorde fundet?

NASA’s Phoenix Mars Lander var en lille gravko, som var i aktion i det nordlige lavland Vastitas Borealis. Målet var at afklare, om Mars gemmer is under overfladen.

Hvad var opdagelsen?

Phoenix fandt ikke bare is, men også perklorats­alte, som kan udgøre føde for bakterier. Saltene har desuden den egenskab, at de kan holde vand flydende ved 72 °C. Med både føde og vand vil bakterier måske kunne trives.

Hvor sikkert er beviset?

Forsøg har vist, at saltene ikke kan understøtt­e jordiske bakterier under forhold, som svarer til dem på Mars. Det kan dog ikke udelukkes, at marsbakter­ier er mere hårdføre.

2012 Krater indeholder livets byggesten

Hvem gjorde fundet?

NASA’s rover Curiosity, som landede i Galekrater­et i 2012, har fundet flere tegn på fortidigt liv på Mars..

Hvad var opdagelsen?

Krateret har rummet en stor sø, og i boreprøver har roveren detekteret organiske molekyler, der ligner fedtsyrern­e i bakteriers cellevaegg­e. Desuden indeholder prøverne stoffer, der minder om byggestene­ne i olie og naturgas. Her på Jorden er olie og naturgas isaer dannet af plankton, der er sunket ned på bunden af lavvandede have.

Hvor sikkert er beviset?

Fundene er staerke indicier for, at der i Mars’ våde barndom har vaeret liv, men forskerne er stadig ikke sikre.

2015 Mystisk metan kan komme fra liv

Hvem gjorde fundet?

Roveren Curiosity har fundet lokale spor af metan, som nu efterforsk­es naermere af ESA’s satellit Trace Gas Orbiter.

Hvad var opdagelsen?

De gådefulde udslip af metan, roveren målte i Galekrater­et, kan vaere udgasninge­r fra undergrund­en, men de kan også stamme fra levende metanbakte­rier, som isaer er aktive om sommeren. Når satellitte­n endnu ikke har spottet metan over Mars, skyldes det måske, at gassen nedbrydes på vej op gennem atmosfaere­n.

Hvor sikkert er beviset?

Beviset er usikkert. Koncentrat­ionerne af metan skal vaere højere for at afgøre, om den har biologisk oprindelse.

2033 Boreprøver kan give endeligt svar

Hvem gør fundet?

NASA’s rover Perseveran­ce arbejder nu i Jezerokrat­eret, som var daekket af en sø og et floddelta for 3,5 milliarder år siden. Opgaven er at udbore 43 borekerner.

Hvad bliver opdagelsen?

Ved randen af floddeltae­t har Perseveran­ce udboret kerner i muddersten med store maengder organiske molekyler af mulig biologisk oprindelse. Nu borer roveren i selve deltaet. Her på Jorden vrimler floddeltae­r med liv, så håbet er, at prøverne fra Jezerokrat­eret rummer forstenede mikrober.

Hvornår får vi beviset?

NASA og ESA planlaegge­r en mission, som i 2033 skal hente 30 af borekerner­ne hjem til undersøgel­se på Jorden.

 ?? ??
 ?? JSTUBY ??
JSTUBY
 ?? ?? Meteoritte­n ALH 84001 er fundet på Antarktis. Den rummer former, som ligner forstenede bakterier.
Meteoritte­n ALH 84001 er fundet på Antarktis. Den rummer former, som ligner forstenede bakterier.
 ?? NASA/JPL-CALECH/UNIVERSITY OF ARIZONA ?? Den lille gravko Phoenix fandt i 2008 saerlige salte, som måske kan udgøre livsgrundl­aget for bakterier.
NASA/JPL-CALECH/UNIVERSITY OF ARIZONA Den lille gravko Phoenix fandt i 2008 saerlige salte, som måske kan udgøre livsgrundl­aget for bakterier.
 ?? ??
 ?? SPL ?? Roveren Curiosity (th.) kører stadig rundt i Galekrater­et, som for milliarder af år siden rummede en stor sø.
SPL Roveren Curiosity (th.) kører stadig rundt i Galekrater­et, som for milliarder af år siden rummede en stor sø.
 ?? ESA–D. DUCROS ?? Satellitte­n Trace Gas Orbiter er på jagt efter metan i marsatmosf­aeren. Gassen kan vaere tegn på nutidigt liv.
ESA–D. DUCROS Satellitte­n Trace Gas Orbiter er på jagt efter metan i marsatmosf­aeren. Gassen kan vaere tegn på nutidigt liv.
 ?? NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS ?? Borekernen midt i billedet indeholder måske beviset for liv på Mars. Det vil vise sig, når den hentes hjem i 2033.
NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS Borekernen midt i billedet indeholder måske beviset for liv på Mars. Det vil vise sig, når den hentes hjem i 2033.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark