VIR­KE­LIG­HED

FRA IDÉ TIL

Ishockey VM 2018 - - Vm I Danmark -

HER ER NOG­LE NØGLETIDSPUNKTER I AR­BEJ­DET MED VM I IS­HO­CK­EY I DAN­MARK.

2008

På et be­sty­rel­ses­mø­de i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on ta­les der for før­ste gang om mu­lig­he­den for at af­hol­de VM på dansk grund.

2011

Dan­mark sø­ger før­ste gang om at bli­ve vært for et is­ho­ck­ey-vm med Jy­ske Bank Boxen og Par­ken i Kø­ben­havn som spil­le­ste­der. Dan­mark sø­ger om at få vært­s­ska­bet i 2016, men på en kon­gres i Bra­tisla­va bli­ver det af­gjort, at de rus­si­ske stor­by­er Moskva og Sankt Pe­ters­borg skal hu­se slut­run­den.

2014

Dan­mark prø­ver for tred­je gang. Den 23. maj 2014 bli­ver det på en kon­gres i Minsk af­gjort, at Dan­mark skal væ­re væ­ret for VM i is­ho­ck­ey i 2018. Her­ning og Kø­ben­havn væl­ges som værts­by­er for­an et bud fra Let­land, der var Vm-vær­ter i 2006. Det dan­ske bud får 95 stem­mer, mens let­ter­ne får 12 stem­mer.

2015

Der etab­le­res en or­ga­ni­sa­tion, som skal ar­bej­de fuld tid med plan­læg­nin­gen af VM i is­ho­ck­ey. Un­der is­ho­ck­ey VM 2015 be­sø­ger en dansk de­le­ga­tion med re­præ­sen­tan­ter fra de in­vol­ve­re­de par­ter en vi­dens­de­lings­kon­fe­ren­ce i Tjek­ki­et for at bli­ve klo­ge­re på hånd­te­rin­gen af et VM- ar­ran­ge­ment. En lig­nen­de kon­fe­ren­ce hol­des i Tys­kland i for­bin­del­se med is­ho­ck­ey VM 2017.

2018

Den 4. maj 2018 spil­les de før­ste kamp ved VM i is­ho­ck­ey på dansk grund. Fi­na­len om ver­dens­mester­ska­bet spil­les 20. maj i Roy­al Are­na i Kø­ben­havn.

2013

I et fæl­les­bud sø­ger Kø­ben­havn og Ri­ga om at bli­ve vær­ter for VM i is­ho­ck­ey i 2017. På en kon­gres den 17. maj 2013 bli­ver det dog be­slut­tet, at Köln og Pa­ris skal hu­se VM- slut­run­den i fæl­les­skab. Pa­ris/ Köln får 63 stem­mer, mens Kø­ben­havn/ri­ga får 45 stem­mer.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/HENNING BAGGER

2010 Den 20. maj 2010 står mul­ti­a­re­na­en Jy­ske Bank Boxen klar i Her­ning og er den før­ste af sin slags i Dan­mark med plads til over 10.000 til­sku­e­re. 2012 2009 2010

FO­TO: ROYALARENA

2016 2017 Roy­al Are­na i Kø­ben­havn åb­ner den 28. ja­nu­ar 2017. Til sport­skam­pe som is­ho­ck­ey er der plads til 12.500 til­sku­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.