80’ER-FEST I BRØND­BY

1987

Ishockey VM 2018 - - Danmark På Hjemmebane -

C-VM 1987: Isens Ma­ra­do­na dan­se­de og Dan­mark modt­og fol­kets ju­bel i tri­um­fer mod stær­ke øst­eu­ro­pæ­i­ske na­tio­ner.

NI­EL­SEN, BLOT 17 ÅR UNG, VAR FLY­VEN­DE OG SCORE­DE FI­RE PO­INT I EN SIK­KER DANSK 9-1-SEJR OVER NORDKOREA FOR­AN 1300 TIL­SKU­E­RE I HØRS­HOLM. DET STO­RE GILDE VAR SKUDT I GANG.

Det var ti år si­den, at Dan­mark for­an hidtil use­te men­ne­ske­mas­ser til is­ho­ck­ey her­hjem­me hav­de væ­ret et en­kelt mål fra op­ryk­ning på hjem­me­ba­nen i Forum. Nu skul­le der væ­re ny is­ho­ck­ey­fest, den­ne gang med cen­trum i Brønd­by Hal­len. Og fest blev der.

Det sør­ge­de et dansk lands­hold, med su­per­stjer­nen Heinz Eh­lers fra den sven­ske Elit­se­rie-klub Lek­s­and i spid­sen, for. Hans lidt yn­gre kol­le­ga Jens Ni­el­sen, der og­så var ble­vet hen­tet til den sven­ske stor­klub, var stjer­nen i den før­ste kamp mod Nordkorea, som dan­sker­ne let og ele­gant dan­se­de sig igen­nem.

Ni­el­sen, blot 17 år ung, var fly­ven­de og score­de fi­re po­int i en sik­ker dansk 9-1-sejr over Nordkorea for­an 1300 til­sku­e­re i Hørs­holm. Det sto­re gilde var skudt i gang, og det fort­sat­te med en af de mest kuri­ø­se dan­ske Vm-kam­pe no­gen­sin­de.

3200 til­sku­e­re var på plads i Brønd­by Hal­len til kam­pen Dan­mark-un­garn, In­den tred­je pe­ri­o­de hav­de den dan­ske kap­ta­jn Olaf El­ler bedt hold­kam­me­ra­ter­ne om at stil­le sig i en rund­kreds, ta­ge hin­an­den i hæn­der­ne og er­klæ­re, at nu skul­le der kæm­pes og vin­des. Un­garn før­te 4-1, men El­lers rund­kreds skab­te et dansk is­ho­ck­ey­mira­kel og tro på me­re og stør­re.

På seks gyld­ne mi­nut­ter i tred­je pe­ri­o­de gik Dan­mark fra 1-4 til 5-4. Lars Øster­gaard re­du­ce­re­de. Jens Ni­el­sen re­du­ce­re­de. Heinz Eh­lers ud­lig­ne­de. Heinz Eh­lers send­te Dan­mark for­an 5-4, hjul­pet af kol­le­ger­ne fra Lek­s­and, Jens Ni­el­sen og Sø­ren True. Brønd­by Hal­lens pu­bli­kum gik amok i glæ­des­rus, og Jens Ni­el­sen sat­te trumf på med sin scor­ing til 6-4.

6-6-DRAMA MOD JUGOSLAVIEN

Der­for var der na­tur­lig­vis propfyldt i Hørs­holm Skøjte­hal til den næ­ste kamp i den sto­re kø­ben­havn­ske is­ho­ck­ey­festi­val. Jugoslavien var næ­ste

punkt på pro­gram­met, og man skul­le næ­sten tro, at dan­sker­ne le­ge­de med pu­bli­kums ner­ver.

An­ført af den strå­len­de Musta­fa Besic, der end­te som tur­ne­rin­gens top­sco­rer, brag­te Bal­kan-mand­ska­bet sig for­an 3-0, og dan­sker­ne måt­te igen i gang med en stor jagt på po­int. An­ført af Heinz Eh­lers lyk­ke­des det at kom­me på 3-3, men ju­gosla­ver­ne trak fra igen, og det var kun en des­pe­rat af­slut­ning af Fre­de­riks­havns dansk-ca­na­di­er, Ben­ny ”Bomstærk” Pe­der­sen, fi­re se­kun­der før tid, der sik­re­de Dan­mark 6-6 og det ene po­int. Heinz Eh­lers stod for fi­re af de dan­ske mål.

Aab's Pe­ter Ras­mus­sen stod for et dra­ma­tisk in­ter­mezzo, da han kla­ge­de over mang­len­de spil­le­tid og blev sendt hjem af lands­holds­le­del­sen Frank Barth, Da­na Bar­bin og che­fen for ud­ta­gel­ses­ko­mitéen, Jes­per Hvi­id, men det stop­pe­de ik­ke dan­sker­ne, der uden pro­ble­mer slog Bel­gi­en med 8-1 i Her­lev.

Skæb­ne­kamp fulg­te: For­an 6500 til­sku­e­re gen­nem­ban­ke­de dan­sker­ne Ru­mæ­ni­en med den ene­ste spil­ler, der hav­de væ­ret med i Forum 10 år for­in­den, Aab'eren Per Vig­go Ja­cob­sen, i en ho­ved­rol­le som de­fen­siv sli­der.

Of­fen­sivt sat­te Heinz Eh­lers og un­ge Jens Ni­el­sen igen ac­cen­ter­ne, og Dan­mark vandt med sen­sa­tio­nel­le 8-2 over ru­mæ­ner­ne, der hav­de vakt de rød-hvi­de så stort be­svær gen­nem is­ho­ck­eyhi­sto­ri­en. En pragt­kamp, fastslog den be­gej­stre­de dan­ske pres­se, og kam­pen tog pri­sen som den bed­ste land­skamp no­gen­sin­de.

En kamp, der i øv­rigt fin­des i sin hel­hed på Youtu­be med le­gen­da­ri­ske Frits Ahl­strøm som kom­men­ta­tor. Slå den op og se et fan­ta­stisk tids­bil­le­de. Ik­ke blot af is­ho­ck­ey­en, men af stem­nin­gen den­gang til sto­re na­tio­na­le sports­be­gi­ven­he­der og til­sku­er­nes på­klæd­ning og ud­se­en­de. Og i øv­rigt med en stoisk ro i Ahl­strøms kom­men­te­ring.

IS­HO­CK­EY­FE­BER!

Stormen på bil­let­ter op til kam­pen hav­de få­et telefonanlægget i Idrættens Hus til at bry­de sam­men, og 500 men­ne­sker måt­te skuf­fet er­ken­de, at der ik­ke var plads. Spil­ler­ne tal­te om en stem­ning som i fodboldens Idrætspark.

Der var is­ho­ck­ey­fe­ber i Kø­ben­havn og om­egn, og selv mod Bul­ga­ri­en, som var fær­dig i kam­pen om op­ryk­ning, mød­te 3500 op i Brønd­by, hvor Sø­ren True en­de­lig kom på scor­ings­li­sten med tre scor­in­ger i den dan­ske 10-3-sejr.

Der var 6000 til­sku­e­re på plads til den af­slut­ten­de match mod Ja­pan. Asi­a­ter­ne skul­le vin­de for at ryk­ke op, mens dan­sker­ne kort in­de i kam­pen fik at vi­de, at de kun­ne tå­le et ne­der­lag på ni mål og al­li­ge­vel avan­ce­re til B-grup­pen på grund af, at Ru­mæ­ni­en og Jugoslavien net­op hav­de af­slut­tet med en uaf­gjort 4-4-kamp. Til gen­gæld vil­le et ne­der­lag på un­der tre mål hol­de Dan­mark på før­ste­plad­sen og sik­re en Ol-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Frank­rig.

Der var ik­ke me­re i Heinz Eh­lers og co., der hav­de brugt al­le kræf- ter­ne og tab­te 0-6 til et stærkt spil­len­de ja­pansk hold. An­tik­li­maks, men al­li­ge­vel stor hyl­dest til de dan­ske lø­ver, der var klar til B-VM i 1989 i Nor­ge.

Heinz Eh­lers blev til is­ho­ck­ey­ens Pre­ben Elkjær og un­ge Jens Ni­el­sen til ”Isens Ma­ra­do­na”. Su­per­la­ti­ver­ne var i den grad frem­me i den dan­ske pres­se, og is­ho­ck­eyspor­ten hav­de få­et et yderst til­trængt skub.

STORMEN PÅ BIL­LET­TER OP TIL KAM­PEN HAV­DE FÅ­ET TELEFONANLÆGGET I IDRÆTTENS HUS TIL AT BRY­DE SAM­MEN, OG 500 MEN­NE­SKER MÅT­TE SKUF­FET ER­KEN­DE, AT DER IK­KE VAR PLADS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.