HOLTENS HELTE TOG DAN­MARK VÆK FRA NEDERSTE ETAGE

1991

Ishockey VM 2018 - - Danmark På Hjemmebane -

Landstræner Per Hol­ten Møl­ler hav­de væ­ret tæt på al­le­re­de året for­in­den, og nu fik han en gyl­den mu­lig­hed for at skaf­fe Dan­mark op i B-grup­pen. Ik­ke blot skul­le tur­ne­rin­gen spil­les på hjemmebane i Kø­ben­havns­om­rå­det, men fi­re hold ryk­ke­de og­så op på grund af ud­vi­del­sen af A-VM.

Mod­stan­den var sam­ti­dig over­kom­me­lig, men trods det var der kun ro­ser til overs for den over­be­vi­sen­de manér, som Hol­ten Møl­ler og lø­ver­ne gen­nem­før­te tur­ne­rin­gen på.

15-1 over Syd­korea blev fulgt op af 7-3 over Bul­ga­ri­en og for­an 1500 til­sku­e­re i Brønd­by Hal­len – Vm-eu­fori­en var ik­ke kom­met helt op i de stør­ste høj­der end­nu – score­de Ul­rik Lar­sen fra Her­ning, den nu­væ­ren­de di­rek­tør for Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on, fi­re se­kun­der før tid til 3-2 mod Stor­bri­tan­ni­en i den hidtil svæ­re­ste kamp for dan­sker­ne.

Det blev nem­me­re med 11-1 over Nordkorea og 17-1 over Bel­gi­en, og Ru­mæ­ni­en, som dan­sker­ne tid­li­ge­re hav­de haft det svært mod, var nu hel­ler in­gen hin­dring for det dan­ske hold, der blev an­ført af de Sve­ri­ges-pro­fes­sio­nel­le og de stær­ke Aab'ere, Henning Lud­vigsen og Ron­ny Lar­sen. Det blev 8-2 og der­ef­ter 8-1 over Un­garn, der blev kørt bag­læns ud af Brønd­by Hal­len.

”Dan­ske spil­le­re er ble­vet langt bed­re si­den sid­ste gang, vi hav­de VM på hjemmebane. Den­gang stod og faldt det stort set med mig. Vi har langt fle­re stren­ge at spil­le på”, kon­sta­te­re­de Heinz Eh­lers in­den den sid­ste kamp mod Ki­na. Den var spæn­den­de.

For ki­ne­ser­ne kun­ne med en sejr sta­dig vri­ste før­ste­plad­sen ud af dan­ske hæn­der, og det var en vig­tig før­ste­plads. Det vil­le væ­re før­ste gang no­gen­sin­de, Dan­mark kun­ne vin­de en Vm-tur­ne­ring og der­med kun­ne der skri­ves hi­sto­rie.

”Holtens helte” kald­te pres­sen de dan­ske spil­le­re, da 2-2-re­sul­ta­tet holdt hjem, og de 6000 til­sku­e­re gik amok i en re­gu­lær glæ­des­rus, da det var lyk­ke­des at sik­re før­ste­plad­sen. En stor tri­umf for Per Hol­ten Møl­ler og hans as­si­stent, Juli­us Cer­ni­cky, der hur­tigt skul­le tæn­ke frem mod næ­ste op­ga­ve: Ol-kva­li­fi­ka­tio­nen mod Po­len, der blev spil­let kort ef­ter med dansk hjemmebane i Brønd­by ef­ter­fulgt af en re­tur i pol­ske Oswie­cim.

Al­le­re­de ef­ter før­ste pe­ri­o­de i Brønd­by hav­de po­lak­ker­ne re­elt sluk­ket ly­set for det dan­ske Ol-håb. Stil­lin­gen var 5-0 til gæ­ster­ne, og selv om Po­len blot vandt 6-4, var det re­elt slut for dan­sker­ne. En mat­ch­straf i før­ste pe­ri­o­de i re­tu­ren knu­ste al­le håb, for på de fem mi­nut­ter gik Po­len fra 2-2 til 4-2 og vandt med 9-5.

Dan­mark hav­de sta­dig ik­ke klas­sen til at skøjte med de sto­re dren­ge, men med før­ste­plad­sen ved C-VM hav­de lø­ver­ne trods alt be­vist, at det og­så var slut med at le­ge med de små i klas­sen. De var ble­vet for dår­li­ge for de rød-hvi­de.

C-VM 1991: Dan­mark vandt på hjemmebane og ryk­ke­de op uden sto­re pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.