ARROGANTE SCHWEIZERE I KØ­BEN­HAVN OG AAL­BORG

1994

Ishockey VM 2018 - - Danmark På Hjemmebane -

B-VM 1994: Schweiz var på gen­nem­rej­se hos de næst­bed­ste, og blev ry­stet af et stærkt dansk mand­skab, der var tæt på at ta­ge po­int fra al­pelan­dets søn­ner.

DAN­MARK MÅT­TE UD­OVER SCHWEIZER­NE SE SIG PASSERET AF LET­LAND, PO­LEN OG JA­PAN.

Med et ne­der­lag i nedryk­nings­kam­pen mod Nor­ge året for­in­den var Schweiz rø­get ud af det fi­ne sel­skab i den den­gang 12 hold sto­re A-grup­pe ved VM. Al­pe­na­tio­nen måt­te der­for en tur til Dan­mark for at ryk­ke op igen, og det var på in­gen må­de no­get, der hu­e­de schweizer­ne, der men­te, at de hør­te til blandt de bed­ste is­ho­ck­ey­na­tio­ner. Det var en til­stand græn­sen­de til ar­ro­gan­ce, der her­ske­de i den schweizi­ske lejr – bå­de hos mand­ska­bet og hos de til­rej­sen­de jour­na­li­ster.

Det velan­se­te sport­s­ma­ga­sin ”Sport” fra Zürich hav­de sendt en journalist af sted, der for det før­ste var stærkt kri­tisk over for det sport­s­li­ge ni­veau, som han men­te, be­fandt sig på 60'er-sta­di­et. Jyl­lands-po­sten hav­de op­s­nap­pet et ek­sem­plar af skri­ben­tens før­ste rap­port hjemad, og iføl­ge avi­sen lød be­skri­vel­sen fra det schweizi­ske re­fe­rat no­gen­lun­de så­le­des:

”B-VM er en ghet­to for ri­ge og fat­ti­ge, tig­ge­re og ”vel­stands­be­ska­di­ge­de”. An­gi­ve­ligt er spil­ler­ne på Po­lens hold så lud­fat­ti­ge, at de end ik­ke har råd til at skif­te un­der­tøj un­der tur­ne­rin­gen. Po­lak­ker­ne og an­dre øst­na­tio­ner gen­nem­ro­der skral­des­pan­de­ne i håb om at fin­de no­get ma­te­ri­el imel­lem af­fal­det”, stod der i ar­tik­len, som ik­ke vandt sær­lig god genklang hos hver­ken de dan­ske ar­ran­gø­rer el­ler de pol­ske jour­na­li­ster, der og­så var til ste­de for at dæk­ke tur­ne­rin­gen.

DAN­MARK DRILLEDE SCHWEIZ

Iro­nisk nok var de ”fat­ti­ge” po­lak­ker de ene­ste, der tog po­int fra Schweiz i he­le tur­ne­rin­gen, men de dan­ske lø­ver var så us­and­syn­lig tæt på og­så at dril­le Schweiz, at kam­pen, som Dan­mark tab­te 1-2, blev be­teg­net som den bed­ste et dansk lands­hold no­gen­sin­de hav­de spil­let på det tids­punkt.

En us­and­syn­lig tak­tisk og di­sci­pli­ne­ret dansk ind­sats – som ik­ke tå­l­te sær­lig man­ge sam­men­lig­nin­ger med tid­li­ge­re ti­ders ær­ger­li­ge dan­ske ne­der­lag og dum­he­der – be­tød, at dan­sker­ne før­te 1-0 ef­ter før­ste pe­ri­o­de. Sø­ren True hav­de ud­nyt­tet en mester­lig Jens Ni­el­sen-fri­spil­ning.

Desvær­re slog schweizer­ne til to gan­ge i an­den pe­ri­o­de, men de rød-hvi­de hav­de gen­nem he­le kam­pen mindst li­ge så man­ge mu­lig­he­der som gæ­ster­ne, og 3000 til­sku­e­re glæ­de­de sig over den subli­me dan­ske ind­sats, der var kro­nen på vær­ket i en tur­ne­ring, hvor det sag­tens kun­ne væ­re ble­vet til me­re end den fem­te­plads, der blev slut­fa­cit.

Dan­mark måt­te ud­over schweizer­ne se sig passeret af Let­land, Po­len og Ja­pan, men kun­ne glæ­de sig over, at Jens Ni­el­sen blev tur­ne­rin­gens top­sco­rer med 13 po­int i en tur­ne­ring, hvor Dan­mark slog Ki­na med he­le 12-2 og hvor un­ge Ni­el­sens po­ten­ti­a­le for al­vor be­gynd­te at vi­se sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.