SVENSK HOCKEYFEST I KØ­BEN­HAVN

Sven­sker­ne har et ver­dens­mester­skab at for­sva­re og kom­mer for­ment­lig med mas­ser af Nhl’ere til Dan­mark. Det bli­ver blåt og gult i Ørestaden i maj.

Ishockey VM 2018 - - Sverige - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Selv om sven­sker­ne i må­ne­der­ne op til VM kon­stant dis­ku­te­rer vær­di­en af tur­ne­rin­gen, så en­der bå­de de sven­ske me­di­er, til­sku­e­re og tv-se­e­re al­tid med at hol­de af VM. Og in­teres­sen bli­ver stør­re, de­sto læn­ge­re sven­sker­ne når og de­sto fle­re sto­re nav­ne, der er med.

Sid­ste sæ­son var en per­fekt kom­bi­na­tion. Den go­de hi­sto­rie blev al­le­re­de skre­vet, da New York Rangers- må­l­man­den Hen­rik Lundquist sag­de ja tak til at med­vir­ke. Der­med fik han igen mu­lig­hed for at spil­le sam­men med bror-

SVE­RI­GE PUL­JE A

1987 Året, hvor Sve­ri­ge en­de­lig vandt VM igen ef­ter 25 års tør­ke. I slut­spil­let var det nok med uaf­gjort mod Sov­jet og Tjek­ki­et og en 9-0-sejr over Ca­na­da. Gul­det kom hjem på bed­re målsco­re end Sov­jet.

FOR­BUND DAN­NET 1920

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT 63.901

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET 16.315

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET 42.081

IS­HO­CK­EY-BANER 356 IN­DEN­DØRS, 136 UDEN­DØRS FAKTA

mand Jo­el, der var kap­ta­jn for et stærkt be­sat svensk hold, der og­så tal­te blandt an­dre su­per­ta­len­tet Wil­li­am Nylan­der.

Sven­sker­ne gik he­le vej­en. Slog Schweiz ud i kvar­ten, Fin­land ud i se­mi­fi­na­len og så end­te fi­na­len mod de dob­bel­te ver­dens­me­stre fra Ca­na­da så­mænd i straf­feslag, hvor hel­ten blev in­gen an­den end oven­nævn­te Hen­rik Lundquist.

2017-VM er der­for et af dem, der bli­ver hu­sket i Sve­ri­ge, og det vil for­ment­lig be­ty­de, at Roy­al Are­na får et stort kvan­tum sven­ske fans på be­søg. Og bil­letsal­get til Sve­ri­ges kam­pe vil for­ment­lig og­så sti­ge pro­por­tio­nelt med an­tal­let af Nhl-spil­le­re, der mel­der sig klar til VM.

For sven­sker­ne – bå­de spil­le­re og pu­bli­kum – er det for­ment­lig og­så æg­gen­de at del­ta­ge i na­bo­lan­det Dan­marks VM. Tid­li­ge­re har Dan- mark hørt til det, man i Sve­ri­ge om­tal­te som ”blå­bær­sna­tio­ner”, der egent­lig ik­ke bur­de del­ta­ge ved VM, men som åre­ne er skre­det, har Dan­mark aft­vun­get sven­sker­ne stør­re og stør­re respekt.

Den respekt kul­mi­ne­re­de, da Ni­ko­laj Eh­lers i den ind­byr­des kamp i fjor kør­te fra samt­li­ge sven­ske spil­le­re op til fle­re gan­ge.

Så nu glæ­der sven­sker­ne sig til at be­sø­ge Dan­mark og væ­re på hjemmebane i Roy­al Are­na, der ap­pel­le­rer til is­ho­ck­ey­fol­ket i den syd­li­ge del af Sve­ri­ge. Syds­ven­sker­ne blev snydt bå­de i 2012 og 2013, hvor Stockholm sam­men med Hels­inki var den ene af to vær­ter. Nu er der ik­ke langt fra Malmö, Än­gel­holm og Hels­ing­borg til Roy­al Are­na. Det kom­mer vi til at mærke i Kø­ben­havn i maj.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ BYRMO CAROLINA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.