TJEK­KISK

IS­HO­CK­EYKUL­TUR

Ishockey VM 2018 - - Tjekkiet -

Is­ho­ck­ey har en enorm be­tyd­ning i det tjek­ki­ske sports­bil­le­de. Spil­lets bed­ste bli­ver æret i den tjek­ki­ske Hall of Fa­me, der lig­ger li­ge ved si­den af Prags sto­re are­na og i øv­rigt er et be­søg værd, hvis man er en tur der­ov­re og har is­ho­ck­ey i blo­det. Der er kæm­pe tra­di­tion for spor­ten i Tjek­ki­et – en tra­di­tion som stam­mer helt til­ba­ge fra de gam­le da­ge, hvor lan­det hed Tjek­kos­lo­vaki­et. Her var de år­li­ge Vm-kam­pe mod Sov­je­tu­ni­o­nen nær­mest sym­bol­ske for det ik­ke sær­lig ven­li­ge for­hold mel­lem be­folk­nin­gen i Tjek­kos­lo­vaki­et og sty­ret i Sov­jet. Da Tjek­kos­lo­vaki­et slog Sov­jet ved VM i 1969 i Stockholm var en halv mil­li­on men­ne­sker på ga­der­ne i Prag i en ju­bel, der sam­ti­dig var en stil­le, men mar­kant pro­test over for­hol­de­ne i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.