SLOVAKI­ET FRA VM-TI­TEL TIL MELLEMVARE

GRUP­PE A Slovaki­ets stor­heds­tid som is­ho­ck­ey­na­tion er passeret, og i dag er Slovaki­et til at ta­le med for al­le øv­ri­ge Vm-na­tio­ner.

Ishockey VM 2018 - - Slovakiet - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Det er ik­ke en over­dri­vel­se at på­stå, at 11. maj 2002 er en af de stør­ste da­ge over­ho­ve­det i Slovaki­ets hi­sto­rie. Det var da­gen, hvor ho­ved­sta­den Bra­tisla­va eks­plo­de­re­de i en glæ­des­rus op­pe i sam­me høj­der, som da lan­det først rev sig fri af jer­n­tæp­pet sam­men med tjek­ker­ne og nog­le år se­ne­re an­kom som selv­stæn­dig na­tion på ver­dens­kor­tet.

11. maj 2002 blev der ik­ke jublet af po­li­ti­ske, men af sport­s­li­ge år­sa­ger. Slovaki­et hav­de vun­det Vm-tur­ne­rin­gen i is­ho­ck­ey med en sejr over Rusland i fi­na­len, og det hen­sat­te lan­det i fle­re da­ges rus.

Tu­sind­vis af men­ne­sker tog imod hel­te­ne på vej ind til Na­mestie SNP, den cen­tra­le plads i ho­ved­sta­den, hvor 50.000 fans til­jub­le­de de slo­vaki­ske is­ho­ck­ey­spil­le­re.

Hol­det i 2002 var en del af en gyl­den slo­vakisk ge­ne­ra­tion, og vin­der­hol­det tal­te blandt an­dre Miroslav Sa­tan, Lu­bos Bar­tecko, Pe­ter Bon­dra, Ri­chard Lint­ner og Lu­bo­mir Vis­nov­sky for blot at næv­ne en hånd­fuld.

I 2012 var der sta­dig re­ster af ”de sto­re” på hol­det, men det var en sen­sa­tion,

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ JAN KORS­GAARD

at Slovaki­et end­te i fi­na­len i Stockholm 10 år ef­ter gul­det.

Si­den er gå­et nedad for de stol­te slo­vak­ker, der har mi­stet po­si­tio­nen i det øver­ste ver­denslag, hvor ”the big se­ven” er ble­vet til ”the big six” – Slovaki­et er alt­så eks­klu­de­ret. Nu lig­ger slo­vak­ker­ne et sted, hvor de slås med Schweiz, Nor­ge og Tys­kland om plad­ser­ne li­ge un­der de stær­ke­ste.

Slovaki­et af­tvin­ger ik­ke me­re den respekt, som hol­det gjor­de i stor­heds­ti­den, selv om slo­vak­ker­ne sta­dig le­ver på den flot­te tra­di­tion fra den tjek­kos­lo­vaki­ske is­ho­ck­eysko­le, der præ­ger spil­let den dag i dag. 14. plad­sen i fjor ved VM var en kæm­pe fi­a­sko, og der skal ta­ges re­van­che i år i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.