FRANK­RIG ER VOK­SET MED OP­GA­VEN

Frank­rig er stil­le og ro­ligt endt som en so­lid top 16-na­tion og min­der på man­ge må­der om Dan­mark i det in­ter­na­tio­na­le hie­rar­ki.

Ishockey VM 2018 - - Frankrig - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Is­ho­ck­ey og Frank­rig er må­ske ik­ke umid­del­bart de to ting, man for­bin­der som sport­s­in­ter­es­se­ret, og li­ge­som i Dan­mark le­ver is­ho­ck­ey og­så i skyg­gen af sto­re­brød­re, som i Frank­rig for ek­sem­pel er fod­bold, cyk­ling, hånd­bold og rug­by.

Møn­stret på klub­ni­veau er og­så det sam­me i Frank­rig som i Dan­mark, hvor Provin­sen do­mi­ne­rer, og hvor Pa­ris ik­ke har haft et top­hold i umin­de­li­ge ti­der.

Når det er sagt, så har fransk is­ho­ck­ey fak­tisk skabt en for­nuf­tig ba­se i de se­ne­ste man­ge sæ­so­ner. Struk­tu­re­ret ung­doms­ar­bej­de har ført til en for­nuf­tig ta­lent­mas­se, og en god del fran­ske top­spil­le­re har gjort det godt ude i Eu­ro­pa, hvor de er ble­vet trim­met til at ud­gø­re et lands­hold, der for 11. sæ­son i træk er med blandt ver­dens 16 bed­ste na­tio­ner.

Fo­re­lø­big top var i 2014 i Hvi­derusland, hvor Frank­rig slog Ca­na­da 3-2 og Dan­mark 6-2, og for før­ste og hidtil ene­ste gang skøjte­de sig i kvart­fi­na­len. I fjor med hjemmebane i Pa­ris i pul­je­spil­let var am­bi­tio­nen og­så en kvart­fi­na­le, men den løb Schweiz i ste­det med.

Frank­rig kan på en god dag over­ra­ske al­le, men kom­mer fransk­mæn­de­ne dår­ligt fra start, kan det om­vendt og­så en­de med en hård kamp for at und­gå nedryk­ning i den gif­ti­ge pul­je i Kø­ben­havn.

FRANK­RIG GRUP­PE A

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ PO­OL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.