MAKSIMAL OP­BAK­NING TIL LØ­VER­NE

Stem­nin­gen i Jy­ske Bank Boxen skal løf­te Dan­mark vi­de­re i tur­ne­rin­gen i Her­ning og Kø­ben­havn.

Ishockey VM 2018 - - Danmark - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Dan­mark på hjemmebane ved VM. Ik­ke si­den 1999, hvor Oden­se og Rø­d­ov­re lag­de is til B-VM, har de rød-hvi­de lø­ver ik­ke haft pu­bli­kum to­talt i ryg­gen.

Nu sker det igen, og til­ba­ge i 1999 var der in­gen, der over­ho­ve­det tænk­te på, at næ­ste VM på hjemmebane skul­le in­de­hol­de kam­pe mod mæg­ti­ge na­tio­ner som Ca­na­da, USA og Fin­land, og at den dan­ske drøm vil­le væ­re en pla­ce­ring i top ot­te.

Men nu står vi her, og pu­bli­kums op­bak­ning har tid­li­ge­re væ­ret enorm på hjemmebane. Til­ba­ge i 1977 i Forum sad folk på cy­kel­ba­nen og fle­re hund­re­de måt­te gå for­gæ­ves, og slår man op på Youtu­be og fin­der op­ta­gel­ser fra C-VM­tur­ne­rin­ger­ne i 80'er­ne, er op­bak­nin­gen til de rød-hvi­de og­så enorm og brø­len­de stærk. Det sam­me var den i Oden­se og Rø­d­ov­re i 1999.

Nu står Jy­ske Bank Boxen i før­ste om­gang klar med små 11.000 dan­ske­re, der er klar til at bak­ke lø­ver­ne op og hvil­ken kulis­se, det bli­ver. Har man væ­ret til hånd­bold­slut­run­der­ne i Boxen ved man, at Dan­mark får den mak­si­ma­le op­bak­ning i Her­ning, og når man sam­ti­dig ved, at is­ho­ck­ey­tilsku­er­ne er lidt me­re lar­men­de end hånd­bol­dens ditto, så bli­ver det enormt. Som i vir­ke­lig enormt.

Det kan skal og bør løf­te de dan­ske lø­ver frem til mu­lig­he­den for at blan­de sig i kam­pen om en kvart­fi­na­le­plads. Re­a­li­stisk set står Ca­na­da, USA og Fin­land til at snup­pe tre af de fi­re kvart-

DAN­MARK PUL­JE B

fi­na­le­plad­ser fra Her­ning-pulj­en, mens Syd­korea er tonstung kan­di­dat til at ryk­ke til­ba­ge i Di­vi­sion IA-VM. Syd­kore­a­ner­ne mang­ler i den grad bå­de Vm-ru­ti­ne og kva­li­tet, og hver­ken Dan­mark, Tys­kland, Let­land el­ler Nor­ge kan tå­le at ta­be po­int til syd­kore­a­ner­ne.

Det er net­op de fi­re lan­de, der for­ven­tes at kæm­pe om den sid­ste kvart­fi­na­le­plads. De ind­byr­des op­gør bli­ver i den grad vig­ti­ge, li­ge­som bå­de Dan­mark, Nor­ge, Let­land og Tys­kland al­le vil for­sø­ge at ud­nyt­te mu­lig­he­den for at snup­pe et over­ra­sken­de po­int mod en af de tre top­na­tio­ner.

Alt ek­stra kan væ­re en kvart­fi­na­le­plads værd i en enormt spæn­den­de pul­je, der for­ment­lig kom­mer til at væ­re spæn­den­de li­ge indtil sid­ste spil­le­dag.

Dan­mark kan få det lil­le ek­stra af hjem­me­ba­nen, og selv om det i skri­ven­de stund kun ser ud som, Jan­ne Karlsson får en el­ler to Nhl'ere med, så kan de rød-hvi­de stil­le med et mand­skab af høj kva­li­tet.

FOR­BUND DAN­NET 1949

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT

4.647

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET

1.694

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET

2.449

IS­HO­CK­EY-BANER

26 IN­DEN­DØRS

FAKTA

2003 Året, hvor Dan­mark le­ve­re­de det be­røm­te dan­ske ”Mira­kel på is” med en 5-2-sejr over USA i den før­ste kamp over­ho­ve­det blandt ver­dens bed­ste na­tio­ner.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ JAN KORS­GAARD/DIU

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ JAN KORS­GAARD/DIU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.