5PROFILER

Ishockey VM 2018 - - Danmark -

SE­BA­STI­AN DA­HM MÅ­L­MAND // 31 ÅR // ISERLOHN ROOSTERS (DEL)

Har i de se­ne­ste Vm-tur­ne­rin­ger spil­let sig ind som første­mand i det dan­ske bur med en ræk­ke frem­ra­gen­de præ­sta­tio­ner. Da­hm er ba­se­ret i Tys­kland, hvor han i sit før­ste år etab­le­re­de sig som en top­må­l­mand i den stær­ke Deut­sche Eis­ho­ck­ey Liga, nøj­ag­tig som han gjor­de i Østrig åre­ne for­in­den. Kendt som nøj­ag­tig­he­der­nes og de­tal­jer­nes mand, der al­tid er vel­for­be­redt til tæn­der­ne.

DA­NI­EL NI­EL­SEN BA­CK // 37 ÅR // HER­NING BLUE FOX (ME­TAL LIGA­EN)

Har væ­ret en kæm­pe klip­pe i he­le den pe­ri­o­de, hvor Dan­mark har væ­ret i den bed­ste VM- grup­pe, og le­ve­rer gang på gang va­ren i rødt og hvidt. Da­ni­el Ni­el­sen sy­nes at kun­ne høj­ne sit ni­veau, så snart mod­stan­den og­så sti­ger i ni­veau. Trods sin hø­je al­der er han sta­dig ind­be­gre­bet af ele­gan­ce og spil­in­tel­li­gens. Er fan­ta­stisk til at læ­se spil­let og do­se­rer på den må­de sin ener­gi per­fekt.

MATHIAS BAU HAN­SEN WING // 24 ÅR // HERSHEY BEARS (AHL)

Mathias Bau ka­ste­de sig di­rek­te fra Fre­de­riks­havn og ud i et stort eventyr i Nor­da­me­ri­ka, hvor han spil­le­de sig ind som fast mand i AHL hos den tra­di­tions­ri­ge klub, Hershey Bears. To me­ter- man­den er en aty­pisk ishockeyspiller, der fak­tisk har fi­ne ”hæn­der” og et frem­ra­gen­de skud, trods sin lan­ge sta­tur. Brin­ger na­tur­lig­vis stor fy­sik ind på hol­det.

FRANS NI­EL­SEN CEN­TER // 33 ÅR // DETROIT RED WINGS (NHL)

Han var ba­ne­bry­den­de som den før­ste dan­sker i mo­der­ne tid, der de­bu­te­re­de i NHL. Frans Ni­el­sen le­ve­re­de ad­skil­li­ge fi­ne sæ­so­ner hos New York Islan­ders, hvor han var el­sket for den ar­bejds­ind­sats, han lag­de for da­gen hver ene­ste af­ten. Har fort­sat sti­len hos Detroit og bli­ver en ge­di­gen for­stærk­ning på hjem­me­ba­nen i hjem­by­en Her­ning. Har spil­let tæt på 800 NHL- kam­pe og har haft en kæm­pe be­tyd­ning for Dan­marks NHL- gen­nem­brud.

FRE­DE­RIK STORM WING // 29 ÅR // MALMÖ RED­HAWKS (SHL)

Fre­de­rik Storm har i de se­ne­ste sæ­so­ner væ­ret en ab­so­lut nøg­le­spil­ler hos Malmö Red­hawks, og han frem­står end­da som en af de mest sta­bi­le spil­le­re i he­le SHL. Storm be­gynd­te sin op­tur for man­ge sæ­so­ner si­den i Her­lev og Søn­derjy­ske, hvor­fra han drø­ne­de til Malmö, hvor han har spil­let si­den 2012/13- sæ­so­nen. En må­l­far­lig kul­tur­bæ­rer i det skån­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.