DANSK

IS­HO­CK­EYKUL­TUR

Ishockey VM 2018 - - Danmark -

Is­ho­ck­ey er en po­pu­lær sport i Dan­mark, men lad os ba­re væ­re ær­li­ge og er­ken­de, at spor­tens ud­bre­del­se og­så be­græn­ser sig til de om­rå­der og by­er, hvor skøjte­hal­ler­ne lig­ger. I provins­by­er som Her­ning, Fre­de­riks­havn, Vo­jens og Aal­borg er is­ho­ck­eyin­ter­es­sen enorm, men du fin­der næp­pe man­ge fa­na­ti­ke­re i sto­re by­er som Vej­le, Kol­ding el­ler Næst­ved, der egent­lig bur­de ha­ve en skøjte­hal og et is­ho­ck­eyhold. Når lands­hol­det le­ve­rer, duk­ker in­teres­sen dog op, og det er na­tur­lig­vis den dan­ske ”is­ho­ck­ey­fa­mi­lies” håb, at lø­ver­ne le­ve­rer i Her­ning og må­ske end­da Kø­ben­havn, så is­ho­ck­ey kan bli­ve en fol­kesport i det kom­men­de år­ti – må­ske med et par skøjte­hal­ler ek­stra på land­kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.