HVOR IS­HO­CK­EY­EN ER ALLERSTØRST

Is­ho­ck­ey er næ­sten som re­li­gion i Ca­na­da, der kan for­ven­tes at stil­le med et ka­non­hold i Her­ning og Kø­ben­havn.

Ishockey VM 2018 - - Canada - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Ca­na­da er ver­dens før­en­de is­ho­ck­ey­na­tion. Det kan ne­der­la­get i fjor mod Sve­ri­ge i Vm-fi­na­len og ne­der­la­get i Ol-se­mi­fi­na­len mod Tys­kland ik­ke æn­dre på. Ca­na­da har det stør­ste og bed­ste ud­valg af is­ho­ck­ey­spil­le­re og flest udø­ve­re af spor­ten, og is­ho­ck­ey er så fast for­ank­ret i he­le na­tio­nen, at det er van­ske­ligt at for­stå som dan­sker.

Ek­sem­pel­vis be­gyn­der sport­s­nyhe­der­ne og sport­s­ud­sen­del­ser­ne på TSN og de an­dre sto­re net­værk i Ca­na­da med is­ho­ck­ey. NHL sty­rer showet i Ca­na­da, og stor­by­er­ne

PUL­JE B CA­NA­DA

52 An­tal­let af uden­dørs baner med fryse­an­læg i Tor­on­to­om­rå­det ale­ne. Til sam­men­lig­ning vil an­tal­let af is­fla­der i he­le Dan­mark i 2018 run­de 27 med en ny træ­nings­hal i Hørs­holm.

FOR­BUND DAN­NET 1920

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT

631.295

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET

102.207

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET

442.163

IS­HO­CK­EY-BANER

3.300 IN­DEN­DØRS, 5.000 UDEN­DØRS

FAKTA

Toronto og Mon­tre­al er kendt som ver­dens stør­ste is­ho­ck­ey­mar­ke­der.

I de ca­na­di­ske by­er med NHL­mand­ska­ber er de for­re­st i avi­ser­ne, og me­di­e­be­vå­gen­he­den er enorm. I en by som Toronto er der hal­kom­plek­ser i hver ene­ste for­stad, og rig­tig man­ge ca­na­di­e­re er or­ga­ni­se­ret i de så­kald­te ”Be­er Le­agu­es”, hvor man spil­ler mo­tions­ho­ck­ey-tur­ne­rin­ger næ­sten he­le døg­net rundt.

Det er der­for ik­ke over­dre­vet at kal­de Ca­na­da for ”is­ho­ck­eyspor­tens mo­der­land”, og det kan for­ven­tes, at Ca­na­da stil­ler med et me­get stærkt hold ved VM i Dan­mark, for der er for­ment­lig mas­ser af Nhl-profiler, der er sult­ne ef­ter at spil­le for Ca­na­da, når nu mu­lig­he­den for at spil­le OL mis­se­de tid­li­ge­re på året.

Det er na­tur­lig­vis kun spil­le­re fra de Nhl-klub­ber, der er slå­et ud, der fly­ves ind til VM, men de se­ne­ste man­ge år har der væ­ret ten­dens til, at fle­re og fle­re af de sto­re nav­ne, der er ”fri”, har haft lyst til at spil­le med.

Ek­sem­pel­vis i 2015 i Prag, hvor spil­le­re som Tay­l­or Hall, Matt Du­che­ne, Ja­son Spezza og den stør­ste af dem al­le – Sid­ney Cros­by – yd­my­ge­de Rusland med 6-1 i fi­na­len. Når den ca­na­di­ske be­sæt­ning er i nær­he­den af den klas­se, er det nær­mest umu­ligt at stop­pe ma­ski­nen.

Der er stor sand­syn­lig­hed for, at Ca­na­da stil­ler med en lang ræk­ke ”ka­no­ner” i Dan­mark, og på den må­de vil ca­na­di­er­ne en­de som ab­so­lut fa­vo­rit til at løf­te po­ka­len i Roy­al Are­na. Pul­je­kam­pe­ne i Her­ning vil ca­na­di­er­ne bru­ge til at få spil­let sig sam­men og i form og væn­ne sig til de stør­re is­fla­der i Eu­ro­pa, og der vil væ­re så me­get spil­in­tel­li­gens på hol­det, at det bli­ver svært at sty­re fra kvart­fi­na­ler­ne og fremad.

Ca­na­di­er­ne bli­ver gan­ske en­kelt en unik op­le­vel­se på dansk is.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ CHARLES LECLAIRE

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ MAXIM SHEMETOV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.