5PROFILER

Ishockey VM 2018 - - Canada -

CODY CECI BA­CK // 24 ÅR // OT­TAWA SE­NA­TORS (NHL)

Han var med på VM- hol­det, der vandt guld i 2015/16- sæ­so­nen, mens han sid­ste sæ­son var op­ta­get af et stærkt play­off- run med Ot­tawa. En bund­so­lid ba­ck, der og­så ger­ne tram­per med frem i det of­fen­si­ve spil. Tek­nisk dyg­tig, men sav­ner må­ske en lidt skarpere fy­sisk til­gang til sit for­svar­s­ar­bej­de. For­ven­tes at væ­re med i Ca­na­das 17/18-trup.

RY­AN NUGENT-HOPKINS CEN­TER // 25 ÅR // ED­MON­TON OI­LERS (NHL)

Før­ste run­de- draft til­ba­ge i 2011, og der­med skyhø­je for­vent­nin­ger til Nugent- Hopkins, som han end­nu ik­ke helt har væ­ret i stand til at op­fyl­de. Forwar­den har ik­ke op­nå­et de po­int­tal, som man hav­de for­ven­tet, men om­vendt er der sta­dig mas­ser af po­ten­ti­a­le hos Nugent- Hopkins, som på et el­ler an­det tids­punkt må eks­plo­de­re po­si­tivt. 48 po­int i 62 NHL- kam­pe for Ed­mon­ton i den­ne sæ­son.

CON­NOR MC­DAVID CEN­TER // 21 ÅR // ED­MON­TON OI­LERS (NHL)

Har præ­ste­ret fæ­no­me­nalt i NHL, og Mc­david har for­må­et at le­ve op til den enor­me hy­pe, der har her­sket om­kring ham. Han er gan­ske en­kelt – og trods sin un­ge al­der – en af de ab­so­lut bed­ste spil­le­re over­ho­ve­det. Ele­gan­ce, et fa­bel­ag­tigt skøjte­løb og af­slut­te­rev­ner i den skøn­ne­ste blan­ding. Stor at­trak­tion for VM, hvor han kom­mer di­rek­te ind med tit­len som top­sco­rer i NHL med 108 po­int.

MATTHEW BARZAL CEN­TER // 20 ÅR // NEW YORK ISLAN­DERS (NHL)

20- åri­ge Barzal har spil­let sin før­ste he­le sæ­son for Islan­ders, hvor hans fo­re­lø­bi­ge 79 po­int i 79 kam­pe har gjort ham til en hef­tig kan­di­dat til det pre­sti­ge­fyld­te Cal­der Trop­hy, som gi­ves til årets rook­ie i NHL. En pu­bli­kums­ven­lig, skøjtestærk og tek­nisk dyg­tig spil­ler, der i øv­rigt ud­ta­ler, at han glæ­der sig til at spil­le sam­men med Con­nor Mc­david for Ca­na­da.

RY­AN O’REILLY WING // 27 ÅR // BUF­FA­LO SA­BRES

En mand, der brin­ger stærk VM- ru­ti­ne ind på det ca­na­di­ske mand­skab. O’reilly er 27 år og en bæ­ren­de kraft på det Buf­fa­lo- mand­skab, der har skuf­fet i den­ne sæ­son, hvor der og­så har væ­ret in­ter­ne stri­dig­he­der. Sto­re og stær­ke O’reilly er dob­belt ver­dens­me­ster med Ca­na­da, og har væ­ret en le­der i de tur­ne­rin­ger, han har del­ta­get i. Ar­bej­der hårdt og er en so­lid ”team guy”, der gi­ver jer­net i 60 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.