TYS­KLAND RI­DER PÅ DEN OLYM­PI­SKE BØL­GE

Dan­marks pre­mi­e­re­mod­stan­der kom­mer til VM i Dan­mark med størst mu­lig eu­fori ef­ter den flot­te OL­tur­ne­ring i Syd­korea.

Ishockey VM 2018 - - Tyskland - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Tys­kland var 55 se­kun­der fra at vin­de Ol-guld i is­ho­ck­ey. Tyg li­ge på den. 55 se­kun­der fra et tysk Ol-guld i is­ho­ck­ey, der vil­le ha­ve væ­ret en sen­sa­tion på linje med USA'S le­gen­da­ri­ske Mira­c­le on Ice i 1980.

Ruslands Niki­ta Gu­sev sluk­ke­de de ty­ske drøm­me med sin ud­lig­ning til 3-3 og se­ne­re score­de rus­ser­ne det af­gø­ren­de mål i over­tid i den olym­pi­ske fi­na­le,

PUL­JE B TYS­KLAND

51,2

FAKTA Pro­cen­tan­de­len af ty­ske tv-se­e­re, der søn­dag mor­gen 25. fe­bru­ar 2018 så Ol-fi­na­len mel­lem 05.00 og 07:30 på ZDF. Kam­pen skab­te en hidtil uset tysk is­ho­ck­ey­eu­fori.

FOR­BUND DAN­NET 1909

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT

20.646

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET

5.381

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET

13.114

IS­HO­CK­EY-BANER

216 IN­DEN­DØRS, 45 UDEN­DØRS

men det ty­ske is­ho­ck­eylands­hold over­tog for en uges tid tro­nen som ”Die Manns­chaft” og skab­te en is­ho­ck­ey­eu­fori, der al­drig før er set i vo­res sto­re na­bo­land.

Det er næp­pe sand­syn­ligt, at Tys­kland var endt i fi­na­len, hvis Nhl-spil­ler­ne hav­de væ­ret med til OL og der­med for­stær­ket de stør­ste na­tio­ner mar­kant. Når det er sagt, så var det al­li­ge­vel en stor be­drift af ty­sker­ne at slå Schweiz, Sve­ri­ge og Ca­na­da på vej til fi­na­len og at spil­le helt li­ge op med Rusland i fi­na­len.

Rus­ser­ne hav­de på pa­pi­ret det mar­kant stær­ke­ste mand­skab i tur­ne­rin­gen, men ty­sker­ne mat­che­de al­le fa­vo­rit­ter­ne med et ag­gres­sivt, selv­til­lids­fyldt forsvarsspil kom­bi­ne­ret med gif­ti­ge kon­tra­er, der blev om­sat til man­ge flot­te mål.

Marco Sturm, den tid­li­ge­re ty­ske Nhl-le­gen­de, har på re­kord­tid få­et sat et stærkt af­tryk på et tysk hold, der spil­ler med tung fy­sik og væl­dig nor­da­me­ri­kansk in­spi­re­ret.

Tysk is­ho­ck­ey har al­tid fun­det sin in­spira­tion i Nor­da­me­ri­ka, og Deut­sche Eis­ho­ck­ey Liga brød­fø­der næ­sten 150 spil­le­re fra USA og Ca­na­da. De man­ge ud­læn­din­ge har gen­nem ti­der­ne væ­ret et pro­blem for det ty­ske lands­hold, hvis spil­le­re har lidt un­der mang­len­de an­svar på klubhol­de­ne og der­med ik­ke har væ­ret i stand til at le­ve­re på lands­hol­det.

Det er an­der­le­des for øje­blik­ket. Ik­ke blot for­di Tys­kland vandt Ol-sølv, men og­så for­di ty­sker­ne er i gang med at ta­ge fat i ro­den af pro­ble­met med en vi­sions­plan 2026, der skal gø­re Tys­kland til en top ot­te-na­tion i ver­den­sis­ho­ck­ey­en.

Den in­de­bæ­rer stør­re fo­kus på ung­doms­ar­bej­det og et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem den ty­ske liga og det na­tio­na­le for­bund. Må­let er, at Tys­kland skal spil­le med om me­dal­jer ved hvert VM fra 2026, og må­ske er ty­sker­ne al­le­re­de for­an pla­nen med to Vm-kvart­fi­na­ler på stri­be og nu alt­så Ol-sølv­me­dalj­en. Det bli­ver ik­ke no­gen nem premiere for Dan­mark 4. maj i Her­ning.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ ANKE WAELISCHMILLER/SVEN SI­MON

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ ANKE WAELISCHMILLER/SVEN SI­MON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.