LETLANDS STOLT­HED

Let­ter­ne kom­mer al­tid med man­ge fans, godt hu­mør og en stærk na­tio­nal iden­ti­tet, der bæ­res af is­ho­ck­eylands­hol­det.

Ishockey VM 2018 - - Letland - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Da Sov­je­tu­ni­o­nen blev op­løst, åb­ne­des en helt ny ver­den for de sto­re og små re­pu­blik­ker, der fulg­te i kølvan­det på den mæg­ti­ge uni­on. Blandt an­det i de bal­ti­ske lan­de, hvor der er sport­stra­di­tion.

Li­tau­en har ba­sket­ball, Est­land har gen­nem åre­ne haft en ræk­ke sto­re nav­ne i de nor­di­ske vin­ter­sports­gre­ne, mens Let­land har is­ho­ck­eylands­hol­det. Let­ter­ne hav­de i Sov­jet­ti­den en ræk­ke sto­re is­ho­ck­ey­nav­ne med le­gen­da­ri­ske Hel­muts Bal­de­ris i spid­sen, og Di­na­mo Ri­ga var i man­ge sæ­so­ner re­præ­sen­te­ret som et slags let­tisk lands­hold i den sov­je­ti­ske liga – nøj­ag­tig som det er til­fæl­det i dag, hvor Di­na­mo Ri­ga spil­ler i den rus­sisk-ba­se­re­de Kon­ti­nen­tal Ho­ck­ey Le­ague.

Letlands is­ho­ck­eylands­hold ham­re­de lyn­hur­tigt op gen­nem ræk­ker­ne og end­te hos de bed­ste na­tio­ner, sam­ti­dig med, at hel­te­ne blev en del af en ny, na­tio­nal iden­ti­tet. Og når der er is­ho­ck­ey-vm er let­ter­ne al­tid fest­ligt og tal­rigt re­præ­sen­te­ret. En af de stør­ste tri­um­fer var 3-2-sej­ren i St. Pe­ters­borg i Rusland mod net­op rus­ser­ne og den ef­ter­føl­gen­de kvart­fi­na­le – og­så på be­kost­ning af Rusland.

Let­land er al­tid med, og bli­ver ved at skub­be ta­lent­fuldt ma­te­ri­a­le ud fra ho­ved­sta­den Ri­ga, som er cen­trum for is­ho­ck­ey­en i det lil­le land.

LET­LAND PUL­JE B

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ JO­NAT­HAN NACKSTRAND

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.