VM I TAL

Ishockey VM 2018 - - Vm I Danmark -

1.300

He­le 1.300 fri­vil­li­ge ildsjæ­le kom­mer til at ar­bej­de for at VM i is­ho­ck­ey for­lø­ber som det skal.

23.500

Til­sam­men kan Roy­al Are­na i Kø­ben­havn og Jy­ske Bank Boxen i Her­ning hu­se 23.500 til­sku­e­re. Der er plads til 12.500 i Roy­al Are­na, der skal dan­ne ram­me om 34 kam­pe in­klu­si­ve se­mi­fi­na­ler, bron­ze­kamp og fi­na­le, mens ka­pa­ci­te­ten i Her­ning er 11.000. Her skal der spil­les 30 kam­pe, her­i­blandt al­le Dan­marks pul­je­kam­pe.

300.000

Det er et er­klæ­ret mål, at der skal sæl­ges 300.000 bil­let­ter til de i alt 64 kam­pe un­der VM. I skri­ven­de stund er der solgt 270.000 bil­let­ter.

400

Me­re end 400 jour­na­li­ster bli­ver ak­kre­di­te­ret til slut­run­den.

1.300.000.000

Det for­ven­tes, at VM i is­ho­ck­ey vil bli­ve set af om­kring 1,3 mil­li­ar­der tv-se­e­re i he­le ver­den.

125.000.000

Iføl­ge En­ver Han­sen er der ud­gif­ter for om­kring 125 mil­li­o­ner kro­ner i for­bin­del­se med af­vik­lin­gen af VM i is­ho­ck­ey. På ind­tægts­si­den får man cir­ka 30 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra de to værts­by­er, Re­gion Ho­ved­sta­den, Re­gion Midtjylland og or­ga­ni­sa­tio­nen Spor­te­vent Den­mark, mens de re­ste­ren­de 95 mil­li­o­ner pri­mært skal hen­tes i bil­letsal­get. De dan­ske ar­ran­gø­rer får in­gen ind­tæg­ter fra ban­de­re­k­la­mer og tv- ret­tig­he­der, idet sal­get af dis­se va­re­ta­ges af det in­ter­na­tio­na­le is­ho­ck­ey­for­bund.

37%

Det vur­de­res, at 37 pro­cent af de be­ta­len­de gæ­ster til kam­pen ved VM i is­ho­ck­ey kom­mer fra ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.