Så­dan bli­ver Her­ning og Kø­ben­havn ho­ck­eyklar

Det bur­de slet ik­ke væ­re mu­ligt. Men når VM i is­ho­ck­ey bli­ver af­vik­let på 17 da­ge i maj i Her­ning og Kø­ben­havn, er det kul­mi­na­tio­nen på et me­re end 10-årigt for­løb, der har sik­ret den stør­ste sports­be­gi­ven­hed på dansk grund no­gen­sin­de. Det har ko­stet mang

Ishockey VM 2018 - - Indhold - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

En dag i fe­bru­ar lag­de Roy­al Are­nas di­rek­tør Dan Ham­mer et bil­le­de på det so­ci­a­le me­die Twitter. Det fo­re­stil­le­de et klas­sisk bor­dis­ho­ck­ey­spil af mær­ket Sti­ga, som stod pla­ce­ret midt på be­tongul­vet i den tom­me are­na, som i maj bli­ver den ene af to spil­le­ste­der un­der VM i is­ho­ck­ey.

Dan Ham­mers bil­le­de var sup­ple­ret af den­ne tekst:

”Vi star­ter i det små, men om lidt over to må­ne­der bli­ver det rigtigt STORT, når dren­ge­væ­rel­set bli­ver drøm­me­væ­rel­set!”

Når Dan Ham­mer skal for­kla­re bag­grun­den for det på én gang nostal­gi­ske og fremadsku­en­de twe­et, hand­ler det om hans egen be­gej­string over den kom­men­de Vm-slut­run­de på dansk grund – i den are­na, som han er di­rek­tør for.

”Da jeg vok­se­de op, var der ik­ke så me­get Co­un­ter-stri­ke, Le­ague of Le­gends og hvad der el­lers er af com­pu­ter­spil i dag. Den­gang var det bræt­spil og den slags, vi hav­de på dren­ge­væ­rel­set. Jeg tror, at et over­væl­den­de fler­tal af dren­ge på min al­der en­ten selv har haft el­ler har kendt ven­ner, som hav­de det her is­ho­ck­ey-spil fra Sti­ga. At se det spil igen og tæn­ke på, at ” the re­al thing” kom­mer ind og spil­ler her i are­na­en var en kob­ling, der be­tød no­get for mig. Spil­let er fra min dren­ge­tid, og det er en drøm, der går en op­fyl­del­se, når vi får VM i are­na­en,” si­ger 54-åri­ge Dan Ham­mer.

Som di­rek­tør for Roy­al Are­na læg­ger han ik­ke skjul på, at det er stort at skul­le hu­se VM i is­ho­ck­ey, men han har og­så en me­re per­son­lig til­gang til be­gi­ven­he­den.

Dan Ham­mer er man­ge­årig is­ho­ck­ey­a­fi­cio­na­do, og som ind­født ama­ger­ka­ner med for­tid hos PAR­KEN Sport & En­tertain­ment har han man­ge års er­fa­ring med sto­re sports­be­gi­ven­he­der i ho­ved­sta­den. Der­for fyl­der VM i is­ho­ck­ey på dansk grund me­get for ham.

”Da jeg var ung knægt i halvfjerd­ser­ne og fir­ser­ne så jeg me­get ho­ck­ey i Øster­bro Skøjte­hal med KSF med Jens Ni­el­sen som den helt sto­re stjer­ne. Jeg har og­så en god ven fra Nord­s­jæl­land, så jeg har og­så set en hel del kam­pe i Rung­sted og Hørs­holm. Jeg har en livslang ve­ne­ra­tion for is­ho­ck­ey, og jeg har set det me­get li­ve og me­get på tv. Der­for er det for mig me­get stort – og­så ud­over al­le de ob­jek­ti­ve ting,” si­ger Dan Ham­mer, der sæt­ter be­gi­ven­he­den i in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv.

”For man­ge af de del­ta­gen­de lan­de er is­ho­ck­ey jo sport num­mer ét el­ler i hvert fald kon­kur­ren­ce­dyg­tigt med fod­bold. Det fyl­der me­get i lan­de som Sve­ri­ge og Rusland, og i Tjek­ki­et, Fin­land og Slovaki­et er det de­fi­ni­tivt stør­re end fod­bold. Der be­ty­der ho­ck­ey alt. Jeg kan gi­ve et ek­sem­pel: For et halvt år si­den hav­de vi en de­le­ga­tion fra tjek­kisk ho­ck­ey­si­te på be­søg. De hav­de seks-ot­te jour­na­li­ster her­op­pe. Det si­ger no­get om, hvor kæm­pe­stort is­ho­ck­ey er i nog­le af de lan­de, der kom­mer til Dan­mark. Især i Øst- og Cen­tral­eu­ro­pa er det ble­vet rig­tig

stort, men og­så i Sve­ri­ge og Nor­ge fyl­der det me­get,” for­tæl­ler Dan Ham­mer.

DET STØR­STE

Men hvor stort er det egent­lig? Kø­ben­havn har de se­ne­re år og­så væ­ret vært for VM i lan­de­vejs­cyk­ling, EM i svøm­ning og VM i halv­ma­ra­ton, mens Her­ning blandt an­det har væ­ret start­by i Giro d'ita­lia og vært for VM i kvin­de­hånd­bold, men hvad er størst? Det kan væ­re svært at sam­men­lig­ne, men de nøg­ne tal vid­ner om en sport­s­mæs­sig me­ga-be­gi­ven­hed i ver­dens­klas­se. Der for­ven­tes at bli­ve solgt me­re end 300.000 bil­let­ter til de 64 kam­pe i de to by­er, og på me­di­e­plan reg­ner man med, at VM i is­ho­ck­ey vil bli­ve set af me­re end en mil­li­ard men­ne­sker på ver­dens­plan.

Det er med til at gø­re VM i is­ho­ck­ey til den stør­ste sports­be­gi­ven­hed på dansk grund no­gen­sin­de. Det vur­de­rer Kit Lyk­ke­toft, der er kon­gres­chef i or­ga­ni­sa­tio­nen Won­der­ful Co­pen­ha­gen, som blandt an­det ar­bej­der for at til­træk­ke sto­re sports­be­gi­ven­he­der til Dan­mark.

”Det er en kæm­pe stor event, og mu­lig­vis den stør­ste no­gen­sin­de, hvis man må­ler på solg­te bil­let­ter. Det er rig­tig stort. Der er 16 del­ta­gen­de na­tio­ner, og der skal væ­re 64 kam­pe i Kø­ben­havn og Her­ning til sam­men. På me­di­esi­den er det og­så kæm­pe­stort med så man­ge se­e­re, så der er in­gen tvivl om, at det er en af de helt sto­re events. Det er man­ge men­ne­sker, vi reg­ner med at få på be­søg, og det er ik­ke kun i Kø­ben­havn. Det er for­delt på to dan­ske by­er, og det er en kæm­pe mu­lig­hed for at prom­ove­re Dan­mark og Kø­ben­havn som sports­by. Vi får me­get op­mærk­som­hed på det,” for­tæl­ler Kit Lyk­ke­toft.

I den an­den værts­by Her­ning er sport event ma­na­ger Elo Christensen fra Her­ning Kom­mu­ne og­så op­pe på den sto­re klin­ge, når han skal vur­de­re stør­rel­sen af be­gi­ven­he­den.

”Det er svært at sam­men­lig­ne, for vi har og­så haft EM i her­re­hånd­bold i 2014, og vi har væ­ret start­by i Giro d'ita­lia i 2012, men når man kig­ger på an­tal­let af solg­te bil­let­ter og op­mærk­som­he­den fra tv, så bli­ver det her det stør­ste indtil vi­de­re,” si­ger han.

For Dan Ham­mer i Roy­al Are­na hand­ler det og­så om no­get per­son­ligt og me­re ude­fi­ner­bart. For sport­sen­tu­si­a­ster som ham selv vil et VM i is­ho­ck­ey stå højt på li­sten over sto­re be­gi­ven­he­der på dansk grund.

”Det hand­ler om, hvor stort vi op­fat­ter det her ar­ran­ge­ment i vo­res in­dre hie­rar­ki el­ler vo­res buck­et-list. Jeg er vok­set op i en tid, hvor der var to ka­na­ler på svensk tv og en ka­nal på Dan­marks Ra­dio, da jeg var dreng. Svensk tv var væ­sent­ligt bed­re til sport, og de send­te og­så væ­sent­ligt me­re sport end Dan­marks Ra­dio. Jeg er vok­set op med svensk sports-tv, og det år­li­ge VM i is­ho­ck­ey var et af de ab­so­lut­te høj­de­punk­ter. For mig går det helt til­ba­ge til de før­ste år med far­vefjern­syn i de tid­li­ge halvfjerd­se­re, hvor jeg har sid­det og fulgt med. Og uan­set sports­gren er det ik­ke så tit, at vi har fi­na­ler i ver­dens­mester­ska­ber i Dan­mark. Slet ik­ke i hol­di­dræt­ter,” si­ger Dan Ham­mer.

LANGT TIL­LØB TIL VM PÅ DANSK GRUND

Man for­står alt­så, at det er en enorm sports­be­gi­ven­hed, der kom­mer til Dan­mark i maj, men hvor­dan kan det over­ho­ve­det la­de sig gø­re, at et lil­le land uden de helt sto­re is­ho­ck­ey-tra­di­tio­ner kan til­træk­ke et ver­dens­mester­skab i en så stor sports­gren som is­ho­ck­ey?

En ting er, at Dan­mark er et lil­le land; no­get an­det er, at der er ta­le om en sport, der ik­ke en­gang er i top 10 over de idræts­gre­ne, som dan­sker­ne dyr­ker – og ik­ke er blandt de mest seks mest po­pu­læ­re sports­gre­ne i dansk tv. Hvor­for hav­ner VM i is­ho­ck­ey så i Dan­mark? Dan Ham­mer ud­tryk­ker det så­le­des: ”Det lig­ger yder­li­ge­re alen til fa­sci­na­tio­nen af det her ar­ran­ge­ment. Man har kaldt det 'Mirak­let på is'. Der er så få skøjte­hal­ler i Dan­mark, og al­li­ge­vel har vi kun­ne etab­le­re os som A-na­tion rent sport­s­ligt i så lang tid, og des­u­den har vi pro­du­ce­ret så man­ge go­de spil­le­re

DET BLI­VER EN KÆM­PE FEST MED EK­STREMT FLOT SPORT. HVIS MAN AL­DRIG HAR SET EN HO­CK­EY-KAMP, ER DET EN ON­CE-IN-A-LIFETIME-CHAN­CE FOR AT KOM­ME UD TIL ET STED MED MAN­GE MEN­NE­SKER PÅ LÆGTERNE OG OP­LE­VE EN KAMP LI­VE. DAN HAM­MER

til bå­de NHL, KHL og Eli­te­se­ri­en i Sve­ri­ge. Det er et mira­kel i sig selv, men at man li­ge top­per det ved at hi­ve en af ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­he­der til lan­det, si­ger no­get om, at man uden for isen og­så har nog­le men­ne­sker, der bå­de bræn­der for det, og som er ham­ren­de dyg­ti­ge,” si­ger Dan Ham­mer.

En af dem, der bræn­der for det, er 60-åri­ge En­ver Han­sen, som har væ­ret en af ho­ve­d­ak­tø­rer­ne i at få VM til Dan­mark. Han er tid­li­ge­re di­rek­tør i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on, men si­den 2015 har han væ­ret di­rek­tør for den dan­ske Vm-or­ga­ni­sa­tion. Han kan og­så godt se det utro­li­ge i, at Dan­mark over­ho­ve­det fik til­delt vært­s­ska­bet.

”Det bur­de ik­ke væ­re mu­ligt, for vi er ik­ke no­gen is­ho­ck­ey-stormagt. Vi er ik­ke Rusland, USA, Ca­na­da el­ler Sve­ri­ge. Der­for er det nog­le an­dre ting, der gør det, når vi får VM til Dan­mark. Det er hårdt ar­bej­de, li­ge­som med alt mu­ligt an­det. Det er et spørgs­mål om at for­be­re­de sig or­dent­ligt, få de rig­ti­ge kon­tak­ter og kom­me ind i det rig­ti­ge net­værk i in­ter­na­tio­nal is­ho­ck­ey,” for­tæl­ler En­ver Han­sen, der som di­rek­tør i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on var med til at fø­de ide­en om at få VM til Dan­mark for man­ge år si­den.

”Jeg har sid­det som for­bunds­di­rek­tør si­den 2003, og ide­en kom før­ste gang på bor­det i 2008. DIU'S for­mand og IIHF Co­un­cil-med­lem, Hen­rik Bach Ni­el­sen, var bå­de den­gang og se­ne­re en stor driv­kraft i pro­ces­sen. Men man har man­ge idéer hen ad vej­en, det­te var én af dem, og den var ik­ke sær­lig stor på det tids­punkt. Det blev den så, så vi for al­vor stil­le­de op i 2011, da vi var i Bra­tisla­va,” for­tæl­ler En­ver Han­sen om før­ste gang, Dan­mark søg­te om at bli­ve vært for Vm-slut­run­den i 2016.

Det var først i tred­je for­søg, at Dan­mark fik til­delt VM, og det var re­sul­ta­tet af lang tids ar­bej­de, som alt­så be­gynd­te i slut­nin­gen af for­ri­ge år­ti, hvor Dan­mark hav­de et etab­le­ret sig som A-na­tion i is­ho­ck­ey-sam­men­hæng.

”Ide­en kom­mer jo, for­di man sæt­ter sig nog­le lang­sig­te­de mål, hvis man el­lers ar­bej­der se­ri­øst med tin­ge­ne. Da vi hav­de væ­ret op­pe i A-grup­pen i syv-ot­te år, be­gynd­te vi at sæt­te nye mål. Der var det na­tur­ligt at si­ge: 'Hvor­for ik­ke gå ef­ter at få et VM til Dan­mark?' Det er selv­føl­ge­lig et am­bi­tiøst mål af fle­re grun­de, sær­ligt for­di spor­ten ik­ke er så stor i Dan­mark. Dan­sker­ne går mest op i hånd­bold og fod­bold, så det var et am­bi­tiøst mål, som vi skul­le ar­bej­de se­ri­øst med i for­bun­det,” si­ger En­ver Han­sen.

Der er man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der har væ­ret in­vol­ve­ret i at træk­ke VM til Dan­mark, og blandt an­dre turi­stor­ga­ni­sa­tio­nen Won­der­ful Co­pen­ha­gen har spil­let en rol­le i at ud­ar­bej­de det officielle dan­ske bud.

”Dan­mark har budt på VM tre gan­ge, og tred­je gang lyk­ke­des det, da man vandt i 2014 i Minsk. Dan­mark bød og­så på VM i 2016 og 2017, og jeg tror, at det er en del af for­kla­rin­gen. Man skal be­vi­se, at man rent fak­tisk me­ner det og har in­ter­es­se i at væ­re vært for så stor en event. Det er vig­tigt for det in­ter­na­tio­na­le for­bund, for det sik­rer og­så de­res øko­no­mi i åre­ne frem­over, når det er en suc­ces­fuld event. De er in­ter­es­se­re­de i, at det er se­ri­ø­se folk, der by­der. Der er en lang ræk­ke ak­tø­rer, der har ar­bej­det på at væ­re til ste­de, hvor de in­ter­na­tio­na­le be­slut­nings­ta­ge­re har væ­ret. Det har væ­ret ved lo­ka­le events, i po­li­ti­ske ud­valg og så vi­de­re. Det kræ­ver com­mit­ment og en del rej­se­ak­ti­vi­tet fra en lang ræk­ke ak­tø­rer, hvis man skal få det til at ske,” si­ger Won­der­ful Co­pen­ha­gens kon­gres­chef Kit Lyk­ke­toft, der og­så frem­hæ­ver de dan­ske fa­ci­li­te­ter som af­gø­ren­de for at få VM til lan­det.

”Det kræ­ver nog­le eg­ne­de fa­ci­li­te­ter, og i det her til­fæl­de er bå­de Jy­ske Bank Boxen i Her­ning og Roy­al Are­na i Kø­ben­havn go­de til for­må­let. De har be­vist sig selv ad­skil­li­ge gan­ge – ek­sem­pel­vis ved EM i svøm­ning i de­cem­ber 2017. Det er vig­tigt, at lo­gi­stik­ken om­kring så­dan en event vir­ke­lig fun­ge­rer. Det hand­ler og­så om fi­nan­si­e­ring, er­fa­ring og or­ga­ni­se­ring, og man skal ha­ve de rig­ti­ge folk i or­ga­ni­sa­tions­grup­pen”, si­ger Kit Lyk­ke­toft, som des­u­den frem­hæ­ver tid­li­ge­re vel­lyk­ke­de ar­ran­ge­men­ter som VM i cyk­ling, VM i halv­ma­ra­ton og lig­nen­de sto­re be­gi­ven­he­der som go­de ar­gu­men­ter i dansk favør.

”Det er selv­for­stær­ken­de, hvis man har en tra­ck record, og man har be­vist, at man er en sports­by,” som hun si­ger.

LOGISTIK OG VANVID

Kig­ger man på tid­li­ge­re vært­slan­de, har det pri­mært væ­ret sto­re na­tio­ner som Tys­kland og Frank­rig el­ler de­ci­de­re­de is­ho­ck­ey-lan­de som Rusland, Slovaki­et, Tjek­ki­et, Sve­ri­ge og Fin­land. Mil­li­onby­er som Köln, Pa­ris, Moskva, Sankt Pe­ters­borg, Prag og Minsk

har se­ne­st væ­ret vær­ter for Vm-slut­run­den, og nu er det alt­så Kø­ben­havn og Her­ning, der skal dan­ne ram­me om et ver­dens­mester­skab.

Sidst­nævn­te by er med si­ne knapt 50.000 ind­byg­ge­re mu­lig­vis den mind­ste i hi­sto­ri­en til at hu­se et VM i is­ho­ck­ey.

”Det si­ger no­get om, at vi bli­ver ud­for­dret på nog­le ting, næ­sten uan­set hvor godt vi for­be­re­der os. Vi har et su­per godt sam­ar­bej­de i gang med bå­de Vm-or­ga­ni­sa­tio­nen, is­ho­ck­ey-uni­o­nen, MCH og Spor­te­vent Den­mark. Vi har ned­sat en by-sam­ar­bejds­grup­pe, der be­står af Vi­sit­her­ning, vo­res ci­ty­chef, vo­res cen­ter­chef, re­stau­ra­tio­ner, po­li­ti­et, den kol­lek­ti­ve tra­fik og er­hvervs­rå­det. Vi fø­ler, at vi er godt med rundt om­kring, så det bli­ver til­freds­stil­len­de for al­le, når der kom­mer man­ge gæ­ster til vo­res by,” si­ger sport event ma­na­ger Elo Christensen fra Her­ning Kom­mu­ne.

Han me­ner, at den af­gø­ren­de fak­tor for, at Dan­mark løb med Vm-vært­s­ska­bet skal fin­des i en 29 me­ter høj sort klods på 30.000 eta­ge­kva­drat­me­ter, der lig­ger tæt ved en mo­tor­vejs­af­kør­sel på He­den.

Uden Jy­ske­bank Boxen og Roy­al Are­na hav­de du ik­ke sid­det med det­te ma­ga­sin i hån­den, for så hav­de der ik­ke væ­ret et is­ho­ck­ey-vm i Dan­mark at skri­ve om.

”Den før­ste sto­re in­den­dørs mul­ti­a­re­na blev byg­get i Her­ning, og si­den er der kom­met en i Kø­ben­havn. Uden de to are­na­er i fæl­les­skab var VM ik­ke kom­met til Dan­mark. Det er den før­ste be­tin­gel­se for at få et VM. Man skal ha­ve to are­na­er, der kan hånd­te­re 10.000 til­sku­e­re. Vi er be­gun­sti­get af, at ha­ve Mes­se­cen­ter Her­ning i by­en, så Jy­ske Bank Boxen og­så lig­ger her. Hvis den lå i en an­den by, var VM og­så ble­vet spil­let i en an­den by. Vi er gla­de for det, og vi for­sø­ger at ud­nyt­te det. Vi vil ger­ne bru­ge fa­ci­li­te­ter­ne og få gang i by­en, så der er no­get at glæ­de sig over som bor­ger i bå­de by og kom­mu­ne. Vi vil ger­ne væ­re et sted med man­ge mu­lig­he­der. VM i is­ho­ck­ey er en helt unik mu­lig­hed, for jeg tror ik­ke, at det kom­mer til Dan­mark igen li­ge fo­re­lø­big. Vi kan ik­ke sæt­te næ­sen op ef­ter at bli­ve til­ba­ge­ven­den­de vær­ter. Det kom­mer til at ta­ge nog­le år, før det sker igen,” si­ger Elo Christensen.

Han læg­ger ik­ke skjul på, at det bli­ver en ud­for­dring for en lil­le by som Her­ning at væ­re vært for en så stor be­gi­ven­hed som et VM i is­ho­ck­ey.

”Det er in­gen hem­me­lig­hed, at det er en kæm­pe­stor event. Det er og­så en stor op­ga­ve for os. Det er kul­mi­na­tio­nen på en ræk­ke sto­re events, vi har haft i Her­ning over de se­ne­re år. Vi har en stra­te­gisk mål­sæt­ning om at af­hol­de én stør­re sport­se­vent om året i by­en – og ger­ne fle­re,” si­ger han og næv­ner tid­li­ge­re ver­dens­mester­ska­ber som VM i bryd­ning i 2009 samt VM i kvin­de­hånd­bold i 2015, der er ble­vet af­vik­let i Her­ning.

Fra or­ga­ni­sa­tions­ko­mi­te­ens si­de er man og­så op­mærk­som på, at sel­ve ar­ran­ge­men­tet kom­mer til at kræ­ve man­ge res­sour­cer.

”Der er en kæm­pe­stor drifts­op­ga­ve i det. Der er en stor op­ga­ve i at byg­ge Roy­al Are­na og Jy­ske­bank Boxen i Her­ning om til at væ­re ho­ck­ey-are­na­er. Der er in­gen af dem, der som ud­gangs­punkt kan bru­ges til det. Der er ik­ke is no­gen ste­der, og der er hver­ken lagt rør el­ler kø­le­sy­ste­mer ned. Der er hel­ler ik­ke om­klæd­nings­rum, der er sto­re nok. På den må­de er det ik­ke de­ci­de­re­de sport­s­a­re­na­er, så vi skal og­så byg­ge ot­te om­klæd­nings­rum, for­di de nu­væ­ren­de er for små. Vi skal byg­ge en tv-com­po­und, der er kæm­pe­stor og stør­re end vi no­gen­sin­de har set i Dan­mark. Der skal en ku­be i lof­tet, og der skal en ek­stra tri­bu­ne i den ene en­de af Roy­al Are­na,” si­ger En­ver Han­sen.

”Der er sim­pelt hen så man­ge til­pas­nin­ger og så me­get logistik. På ind­tægts­si­den hand­ler det om at få solgt en mas­se bil­let­ter, men på ud­gifts­si­den skal vi sam­ti­dig ha­ve styr på, at vi ik­ke ba­re be­ta­ler alt for man­ge pen­ge til en­tre­pre­nø­rer og så vi­de­re. Det er jo en en­tre­pri­se-op­ga­ve et langt styk­ke ad vej­en. Nog­le gan­ge drøm­mer jeg om, at vi hol­der VM i en are­na som Mal­mø Are­na, hvor man ba­re kan gå ind og spil­le ho­ck­ey på man­dag, for­di der er det he­le. Der er ot­te om­klæd­nings­rum, der er træ­nings­hal ved si­den af, der er pres­se­plad­ser. Vi ta­ger imod 400 jour­na­li­ster til VM, men har in­gen pres­se­plad­ser og

”DET BUR­DE IK­KE VÆ­RE MU­LIGT, FOR VI ER IK­KE NO­GEN IS­HO­CK­EY-STORMAGT. VI ER IK­KE RUSLAND, USA, CA­NA­DA EL­LER SVE­RI­GE. EN­VER HAN­SEN

skal des­u­den byg­ge tv-stu­di­er. Det skal med i reg­ne­styk­ket og med i pla­nen,” si­ger En­ver Han­sen, der med­gi­ver, at det kan ly­de som en vold­som op­ga­ve at ta­ge på sig.

”Der er lidt vanvid i pro­jek­tet, men jeg sy­nes, at det er sty­ret vanvid. Jeg sy­nes ik­ke, at vi på no­get tids­punkt har haft stor uor­den. Vi har haft me­get godt styr på det, men vi skal selv­føl­ge­lig vi­de, hvor ri­si­ko­en er. El­lers kan man ik­ke for­hol­de sig til det og plan­læg­ge sig ud af det,” si­ger han.

EN EVENT MED STOR BE­TYD­NING

Men selv­om der er man­ge op­ga­ver og sto­re ud­for­drin­ger for­bun­det med at ar­ran­ge­re et VM, er der og­så en stor ge­vinst ved det. En sports­be­gi­ven­hed af den­ne ka­li­ber har så­le­des stor vær­di for bå­de spor­ten, værts­by­er­ne og den na­tion, som slut­run­den af­hol­des i.

”Tal­le­ne fra ar­ran­gø­rer­ne ly­der på, at det kan generere en turismemæssig om­sæt­ning på om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner. Det er tal, der skal ta­ges med for­be­hold, for vi ved ik­ke med sik­ker­hed end­nu, hvor man­ge til­rej­sen­de der kom­mer. Det er i den stør­rel­ses­or­den, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke helt små pen­ge. I for­hold til den for­ven­te­de me­die- og til­sku­erin­ter­es­se vil man nok kal­de det her en me­ga-event, som kan væ­re med til at pro­fi­le­re Kø­ben­havn som desti­na­tion og i for­hold til at prom­ove­re den nye mul­ti­a­re­na som en op­lagt fa­ci­li­tet for frem­ti­di­ge sports- og kul­tur­be­gi­ven­he­der. På den må­de er det al­le ti­ders re­k­la­me for Kø­ben­havn,” si­ger Kit Lyk­ke­toft fra Won­der­ful Co­pen­ha­gen.

Fra sit kon­tor i Roy­al Are­na me­ner Dan Ham­mer, at vær­di­en af et Vm-vært­s­skab er uvur­der­lig.

”Det be­ty­der ko­los­salt me­get. Vi kan for­tæl­le om den her fan­ta­sti­ske by til nog­le men­ne­sker, som vi nor­malt ik­ke vil­le kun­ne nå. Vi får 17 da­ge, der bli­ver enormt sjove med mas­ser af gæ­ster, med mas­ser af spæn­den­de top­sport. Jeg me­ner helt re­elt, at man ik­ke kan over­vur­de­re vær­di­en af ar­ran­ge­men­tet for Kø­ben­havn, kø­ben­hav­ne­re og dan­ske­re. Det bli­ver en kæm­pe fest med ek­stremt flot sport. Det er en me­get en­ga­ge­ren­de sports­gren, og hvis man al­drig har set en ho­ck­ey-kamp, er det en on­ce-in-a-lifetime-chan­ce for at kom­me ud til et sted med man­ge men­ne­sker på lægterne og op­le­ve en sports­gren, som man ba­re ik­ke kan la­de væ­re med at le­ve med i, når man sid­der og ser det li­ve,” si­ger Dan Ham­mer, mens Elo Christensen i Her­ning Kom­mu­ne og­så vur­de­rer, at et Vm-vært­s­skab hand­ler om me­get me­re end nog­le sport­skam­pe i en are­na.

”Vi tror på, at det ræk­ker ud over sel­ve be­gi­ven­he­den i Jy­ske Bank Boxen. Den stem­ning og glæ­de, man kan mærke i by­en blandt bor­ge­re og gæ­ster samt om­sæt­nin­gen, der føl­ger med, er med til at ska­be no­get i en kom­mu­ne som vo­res. Vi tror på, at det har en lang­sig­tet ef­fekt – bå­de på ar­bejds­styr­ken og i for­hold til stolt­he­den over at væ­re her. Man kan si­ge, at vi kom­mer fra en by, hvor der sker no­get, og hvor der er mu­lig­hed for at op­le­ve no­get,” si­ger Elo Christensen

Og­så for spor­tens ud­bre­del­se i Dan­mark er en Vm-slut­run­de en væ­sent­lig løf­te­stang, og den man­ge­åri­ge is­ho­ck­ey-le­der En­ver Han­sen ser der­for og­så en stor vær­di i vært­s­ska­bet.

”Man får no­get foræ­ren­de, når det hand­ler om en­ga­ge­ment og op­bak­ning. Det er før­ste gang, og det er lidt vildt. Man tæn­ker: Hold nu op, kan det næ­sten pas­se? Det gi­ver no­get mo­ti­va­tion. Vi var lidt nervø­se for, om vi over­ho­ve­det kun­ne skaf­fe nok fri­vil­li­ge. Vi skul­le bru­ge 1100 fri­vil­li­ge, og vi end­te med 1500, hvor vi så måt­te sor­te­re nog­le fra, så vi end­te med 1300. Vi har nu fle­re, end vi i før­ste om­gang skul­le bru­ge. Det er fan­ta­stisk, og nu får vi brug for dem al­le sam­men. Det er dej­ligt, at der er så man­ge fri­vil­li­ge, der mel­der sig,” si­ger En­ver Han­sen, som har fle­re øn­sker, der skal gå i op­fyl­del­se for at kun­ne kal­de Vm-af­vik­lin­gen en suc­ces.

”Vi har sat fem mål op sam­men med vo­res part­ne­re. Vi skal sæl­ge bil­let­ter nok. Det er et øko­no­misk mål. Vi skal og­så gi­ve til­sku­er­ne en op­le­vel­se. De skal se en sport, de må­ske ik­ke har set før, og de skal op­le­ve det set-up, der er til en Vm-kamp. Det er be­stemt og­så stort. De skal ha­ve det sjovt, når de er i Kø­ben­havn og Her­ning, så der skal væ­re en or­dent­lig fan­zo­ne beg­ge ste­der. Vi har og­så et mål om at mar­keds­fø­re spor­ten og gø­re op­mærk­som på is­ho­ck­eyspor­ten i Dan­mark, hvor den ik­ke fyl­der ret me­get. Vi skal for­tæl­le, hvor stort det egent­lig er uden for Dan­mark. Vi skal for­tæl­le, hvor fan­ta­stisk det er, at vi har 11 Nhl-spil­le­re. Vi er den na­tion, der har flest Nhl-spil­le­re i for­hold til, hvor man­ge is­ho­ck­ey­spil­le­re, der er. Det er et mål at mar­keds­fø­re spor­ten bredt,” sam­men­fat­ter En­ver Han­sen med ud­sigt til den stør­ste sports­be­gi­ven­hed på dansk grund no­gen­sin­de.

TAL­LE­NE FRA AR­RAN­GØ­RER­NE LY­DER PÅ, AT DET KAN GENERERE EN TURISMEMÆSSIG OM­SÆT­NING PÅ OM­KRING 100 MIL­LI­O­NER KRO­NER. KIT LYK­KE­TOFT, WON­DER­FUL CO­PEN­HA­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.