Kul­tur og hjer­te i is­ho­ck­ey-by­en Her­ning

UD OVER DET SÆDVANLIGE

Ishockey VM 2018 - - Indhold - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ I HER­NING

Her­ning ven­ter på kli­maks. Stil­hed før stormen her­sker i den ro­li­ge gå­ga­de, der i de se­ne­ste år er ble­vet shin­et godt op og slet ik­ke er så ru­sten, som da jeg for­lod by­en for ti år si­den. Ik­ke mindst by­ens liv­li­ge værts­hus­ga­de, Øster­ga­de, har få­et et pift og frem­står klar til at ta­ge imod tu­sind­vis af gæ­ster i maj.

Vi er en må­neds tid og lidt til før VM, og by­en sum­mer af en for­vent­nings­fuld stem­ning. Ik­ke eu­fori, men ba­re en stil­le jysk sum­men. Her­ning har før væ­ret vært for sto­re ar­ran­ge­men­ter. Der har væ­ret VM i hånd­bold, Giro d'ita­lia-eta­per og en må­ned før is­ho­ck­ey-vm spil­ler Me­tal­li­ca i Jy­ske Bank Boxen. Ba­re for at næv­ne en­kel­te. De er vant til fi­ne gæ­ster og sto­re ar­ran­ge­men­ter i Her­ning, men de for­be­re­der sig nu på det stør­ste no­gen­sin­de. HVOR stort is­ho­ck­ey-vm en­der med at bli­ve og hvor­dan det på­vir­ker by­en, er der in­gen, der rig­tig kan for­nem­me, men de fle­ste for­ven­ter, at Her­ning gen­nem et par uger og lidt til bli­ver ramt af en storm af turi­ster, fest, ken­dis­ser og fans, som by­en al­drig har op­le­vet tid­li­ge­re.

Et par af be­vært­nin­ger­ne i by­en, Ga­despej­let og Murp­hy's har net­op lan­ce­ret en en­gelsk­tek­stet vi­deo på Face­book, hvor de by­der gæ­ster­ne vel­kom­men til by­en, og op­pe på min gam­le ar­bejds­plads - Her­ning Fol­ke­blad - har den nu­væ­ren­de sport­s­re­dak­tør Jørn Just Kri­sten­sen for al­vor på­be­gyndt tan­ker­ne om sit kom­men­de sto­re Vm-til­læg.

Han un­drer sig over, hvor­dan fodboldens Di­vi­sions­for­e­ning kan til­la­de sig at hen­læg­ge Su­per­liga­kam­pen mel­lem FC Midtjylland og FC Nord­s­jæl­land på sam­me af­ten, som Dan­mark ud­for­drer Ca­na­da i Vm-tur­ne­rin­gen.

Det be­ty­der for­ment­lig, at 20.000 til­sku­e­re stormer om­rå­det om­kring Mes­se­cen­ter Her­ning man­dag 7. maj. Så­dan­ne ud­for­drin­ger ple­jer den ru­ti­ne­re­de Mes­se­cen­ter Her­ning-le­del­se og­så at kun­ne ka­pe­re, og is­ho­ck­ey-vm var et af må­le­ne, da de drif­ti­ge folk på He­den i be­gyn­del­sen af det­te årtu­sin­de for al­vor be­gynd­te at luf­te tan­ker­ne om en mul­ti­a­re­na i Her­nings om­egn.

Hi­sto­ri­en for­tæl­ler og­så, at Mch-di­rek­tør Ge­org Sø­ren­sen un­der sin år­li­ge frokost med Frans Ni­el­sen og Pe­ter Re­gin, der den­gang var to un­ge og loven­de nav­ne, skrid­te­de ud langs byg­ge­ri­et og for­tal­te de un­ge gut­ter, at Boxen alt­så blev byg­get til, at de skul­le hjem for at spil­le VM.

Den­gang var det en drøm, men med­min­dre no­get går galt, spil­ler Re­gin og Ni­el­sen for Dan­mark 4. maj 2018 mod Tys­kland, mens Ge­org Sø­ren­sen sid­der med et smil på læ­ber­ne og ner­ver på op­pe på til­sku­er­plad­ser­ne. Uden Jy­ske Bank Boxen vil­le is­ho­ck­ey-vm al­drig væ­re lan­det på He­den.

SPOR­TEN KOM FRA SIL­KE­BORG

Her­ning er en is­ho­ck­ey­by. Nøj­ag­tig som i de an­dre sto­re provins­by­er med mand­ska­ber i Me­tal Liga­en, så ta­ler folk om spor­ten i Her­ning. Man le­ver og ån­der for spor­ten, der godt nok har få­et en stor med- og mod­spil­ler i FC Midtjylland, men hvor de fle­ste al­li­ge­vel har en me­ning om det lo­ka­le Blue Fox-hold.

Hvad de fle­ste ik­ke ved er, at det fak­tisk var na­bo­by­en fra Sil­ke­borg, der brag­te spor­ten til Her­ning i sin tid. Det var fo­to­gra­fen Hu­go E. Mad­sen, der of­te kom i Sil­ke­borg, der tog tre

Her­ning har op­fo­stret ad­skil­li­ge sto­re is­ho­ck­ey­spil­le­re, og by­ens søn­ner ud­gør en stor del af ry­gra­den på det is­ho­ck­eylands­hold, der skal bæ­re Dan­mark gen­nem VM 2018. Vi har be­søgt He­dens ho­ved­stad for at fan­ge Her­nings ho­ck­ey-dna.

is­ho­ck­ey­sta­ve med til Her­ning, og på den må­de fik by­ens knæg­te til for al­vor at in­ter­es­se­re for den nye, spæn­den­de sports­gren.

Ef­ter is­ho­ck­ey­spil­ler­ne på et mø­de i 1947 blev næg­tet op­ta­gel­se i Her­ning Ski- og Skøjte­lø­ber­for­e­ning, der hel­le­re vil­le sat­se på kunsts­køjte­løb, be­slut­te­de is­ho­ck­ey­spil­ler­ne at dan­ne de­res egen for­e­ning. Her­ning Is­ho­ck­ey Klub blev en re­a­li­tet, og li­ge­som al­le an­dre is­ho­ck­ey­klub­ber på det tids­punkt var de midtjy­ske en­tu­si­a­ster stærkt af­hæn­gi­ge af vej­r­li­get.

Når der en­de­lig kom kam­pe i stand, skøjte­de Her­ning-gut­ter­ne li­ge bag ri­va­ler­ne fra Hor­sens og Sil­ke­borg, der i jysk is­ho­ck­eys un­ge al­der var no­get stær­ke­re end her­nin­gen­ser­ne. Det for­hin­dre­de dog ik­ke midtjy­der­ne i at fort­sæt­te virk­som­he­den med spor­ten, der blev flyt­tet rundt til for­skel­li­ge fa­ci­li­te­ter – blandt an­det Sunds Sø, Knud­mo­sen og i by­ens teg­l­værks­grav, hvor man og­så i 1949 skul­le ha­ve ar­ran­ge­ret det jy­ske mester­skab.

Det blev af­lyst på grund af dår­ligt vejr. Om­kring 1950 end­te man igen tæt ved cen­trum i Sjæl­lands­ga­de, hvor Her­ning fak­tisk hav­de få­et la­vet en ba­ne med fi­ne, hø­je ban­der. Fa­ci­li­te­ter­ne var frem­ra­gen­de, men Sil­ke­borg-spil­ler­ne var sta­dig for stær­ke.

Ef­ter en ræk­ke år på ba­nen i Sjæl­lands­ga­de fik Her­ning-spil­ler­ne ad­gang til nye og bed­re fa­ci­li­te­ter ved by­ens kon­gres­cen­ter, men den mu­lig­hed røg sig en tur, da cen­tret skul­le ud­byg­ges, og me­get af træ­nin­gen fo­re­gik nu på den så­kald­te Mar­keds­plads. In­tet fun­ge­re­de dog uden frost­vejr, og der­for måt­te Her­ning of­te ta­ge tu­ren til Es­b­jerg, når der skul­le træ­nes.

Es­b­jerg-fol­ke­ne hav­de på grund af den kun­sti­ge is­ba­ne langt bed­re mu­lig­he­der for at træ­ne, så det se­ne­re så be­røm­te lo­ka­l­op­gør mel­lem de to klub­ber var i 60'er­ne do­mi­ne­ret af ve­stjy­der­ne, der i 1960 ban­ke­de Her­ning uden pro­ble­mer med 15-3. Seks år se­ne­re fik is­ho­ck­ey­spil­ler­ne en­de­lig den kunst­fros­ne is­ba­ne i Mes­se­cen­ter Her­ning, der for al­vor skul­le brin­ge Her­ning på det dan­ske is­ho­ck­eyland­kort.

Nøj­ag­tig som Jy­ske Bank Boxen – og­så ved Mes­se­cen­ter Her­ning – brin­ger by­en på is­ho­ck­ey­ens ver­dens­kort.

PILSNERE OG MESTER­SKAB

I be­gyn­del­sen af 70'er­ne kom en ame­ri­ka­ner ved navn Greg Wentz til by­en, og han var med til at sik­re et sær­de­les ungt Her­ning-hold det før­ste dan­ske mester­skab no­gen­sin­de. Det kom til på kon­tro­ver­si­el vis i en for­ry­gen­de af­slut­ning på sæ­so­nen.

Den af­gø­ren­de hjem­me­kamp mod Es­b­jerg blev af­brudt, for­di til­sku­er­ne smed fla­sker på ba­nen, og 3700 til­sku­e­re måt­te gå hjem, uden at DM var ble­vet af­gjort. De hav­de druk­ket godt med pilsnere. Vi var i vin­te­r­en 1973.

Restau­ran­ten hav­de solgt over 4000 pilsnere, mens der blev fun­det over 6000 øl­fla­sker på lægterne ef­ter kam­pen. DIU dik­te­re­de om­kamp på neut­ral ba­ne, og for før­ste – og for­ment­lig ene­ste – gang i Dm-hi­sto­ri­en, skul­le en kamp mel­lem to jy­ske klub­ber spil­les i Kø­ben­havn.

Forum var ste­det, og en kæm­pe­ka­ra­va­ne af Her­ning-til­sku­e­re tog tu­ren med tog og bi­ler til ho­ved­sta­den.

Det lyk­ke­des for Her­ning at vin­de om­kam­pen, og med en sejr da­gen ef­ter i kam­pen mod Rung­sted var Her­nings før­ste dan­ske mester­skab en re­a­li­tet. 5000 men­ne­sker hyl­de­de den blot 23-åri­ge hold­kap­ta­jn Jan Ther­kild­sen og hans hold­kam­me­ra­ter, da spil­ler­ne kom hjem til Her­ning søn­dag af­ten.

I den før­ste guld­sæ­son sam­le­de midtjy­der­ne i øv­rigt over 3000 til­sku­e­re i gen­nem­snit til hjem­me­kam­pe­ne i Mes­se­cen­ter Her­ning. Gul­det blev fejret med en tur til Mall­orca og ef­ter end­nu et mester­skab i 1977 fulg­te en van­ske­lig epo­ke, der først blev brudt sidst i 80'er­ne, hvor Frits Ni­el­sen trå­d­te til. Han blev le­gen­da­risk og reg­nes som grund­læg­ge­ren af den nye og sto­re epo­ke, der be­ty­der, at Her­ning den dag i dag er en magt­fak­tor i dansk is­ho­ck­ey.

VIN­DER­KUL­TUR

I 1988 ryk­ke­de Her­ning Is­ho­ck­ey Klub væk fra Mes­se­cen­ter Her­ning, hvor der var sti­gen­de pro­ble­mer med at få is­tid nok, og ud i et den­gang top­mo­der­ne is­sta­dion på Ho­ling Knu­den i by­ens nord­li­ge del. De nye fa­ci­li­te­ter og en ny og sti­gen­de pro­fes­sio­na­lis­me i og om­kring klub­bens første­hold be­tød, at midtjy­der­ne fra sidst i 80'er­ne og langt op i det nye årtu­sin­de med få und­ta­gel­ser nær­mest var den usår­li­ge lø­ve i dansk is­ho­ck­ey.

PÅ ISHOCKEYBANEN SKAL DU IK­KE VÆ­RE FOR FIN TIL AT GØ­RE DET GROVE AR­BEJ­DE. FRANS NI­EL­SEN

Her­ning re­ge­re­de og sad tungt på top­pen i dansk is­ho­ck­ey. Med Frits Ni­el­sen i bok­sen og vin­der­ty­per som le­gen­da­ri­ske Todd Bjorkstrand og den nu­væ­ren­de træ­ner for Blue Fox, Petri Skriko, på isen, skab­te klub­ben en vin­der­kul­tur, der den dag i dag hæn­ger i væg­ge­ne i ka­ta­kom­ber­ne i Kvik Ho­ck­ey Are­na.

Her hæn­ger og­så det be­røm­te ”Vil­je slår tek­nik”-skilt, et slags slo­gan, som Her­ning al­tid har slå­et sig på bry­stet med. Her tæller mest af alt det hår­de ar­bej­de.

En­gang var det ba­re skre­vet med sprit­tusch og på et styk­ke pap, men nu er skil­tet søm­met og skru­et fast. Læ­re­sæt­nin­gen fra Her­ning er ble­vet så po­pu­lær i dansk is­ho­ck­ey, at man og­så har set an­dre klub­ber bru­ge den ef­ter hårdt til­kæm­pe­de sej­re. Men Her­ning bryster sig af at ha­ve skabt ori­gi­na­len.

Frits Ni­el­sen stod bag, da han var træ­ner i Her­ning IK og Her­ning Blue Fox, der blev den før­ste prof-over­byg­ning i dansk is­ho­ck­ey. Jeg be­søg­te min gam­le kol­le­ga for et års tid si­den. Over en rul­lepøl­semad og en kop kaf­fe ser­ve­re­de han den her­nin­gen­si­ske is­ho­ck­ey­fi­lo­so­fi på min dik­ta­fon.

”Min is­ho­ck­ey­fi­lo­so­fi har al­tid væ­ret en­kel. Det gæl­der om at kom­me fra den ene en­de til den an­den så hur­tigt som over­ho­ve­det. Og så få puck­en på mål og i net­tet. Når kam­pen er over­stå­et, og man har vun­det 4-1, kan in­gen hu­ske, hvor­dan må­le­ne blev sco­ret. Der bli­ver ik­ke ud­delt skøn­heds­ka­rak­ter i sport. Det gæl­der om at vin­de.”

”Når man be­gyn­der på en tur­ne­ring, skal man gå ef­ter før­ste­plad­sen. Ik­ke al den snak om pro­ces og ud­vik­ling, som man kon­stant hø­rer i sport i dag. Det er rent ud sagt pis og pa­pir, og gi­ver kun spil­ler­ne og or­ga­ni­sa­tio­nen mu­lig­hed for at und­skyl­de sig, når man har tabt en kamp. Får man den mu­lig­hed, har man gan­ske en­kelt ik­ke de sid­ste 10 pro­cent.”

”Vil­je slår tek­nik” be­ty­der, at du skal ar­bej­de hår­de­re end din mod­stan­der. Er du for ek­sem­pel 20 ki­lo min­dre end ham, du mø­der i hjør­net, skal du først på puck­en. El­lers ta­ber du nær­kam­pen. På ishockeybanen skal du ik­ke væ­re for fin til at gø­re det grove ar­bej­de,” si­ger Frits Ni­el­sen.

Så er det li­ge­som slå­et fast. Som i en tung ta­ck­ling ved ban­den på Kvik Ho­ck­ey Are­na, der net­op i dis­se må­ne­der er i gang med en til­trængt og skarp mo­der­ni­se­ring og hvor de sej­r­svan­te Her­ning-folk igen hi­ger ef­ter et mester­skab.

Ik­ke si­den Todd Bjorkstrand, der før­te stor­heds­ti­den vi­de­re med seks mester­ska­ber som træ­ner, vandt guld i for­å­ret 2012, har Her­ning vun­det guld. Her i for­å­ret 2012 hå­ber man, at en an­den spil­ler fra den før­ste gyld­ne epo­ke, Petri Skriko, om­si­der kan hen­te mester­ska­bet hjem igen.

FRANS NI­EL­SEN VAR FIRSTMOVER

Men i de da­ge, hvor midtjy­der­ne sav­ner mester­ska­ber, kan de ba­re kig­ge en tur over At­lan­ten el­ler ud i Eu­ro­pas stør­ste klub­ber. Her fin­des ad­skil­li­ge af by­ens dren­ge, der spil­ler is­ho­ck­ey på det hø­je­ste ni­veau over­ho­ve­det.

Den sko­le, Frits Ni­el­sen lan­ce­re­de sam­men med si­ne træ­n­er­kol­le­ger i klub­ben i 80'er­ne, for­plan­te­de sig hur­tigt ned gen­nem ræk­ker­ne. Det var ik­ke til­fæl­digt, at Ni­el­sens egen søn, Frans, end­te med at bli­ve et af år­hund­re­de­ta­len­ter­ne i dansk is­ho­ck­ey.

For nu at bru­ge et po­pu­lært ud­tryk, fik Frans Ni­el­sen spor­ten ind med mo­der­mæl­ken, og det gjor­de ik­ke hans chan­cer for go­de is­ho­ck­ey-ge­ner dår­li­ge­re, at Frits Ni­el­sen i sin ak­ti­ve tid var kendt som en af de mest ele­gan­te tek­ni­ke­re over­ho­ve­det på dansk is.

Frans Ni­el­sen de­bu­te­re­de for New York Islan­ders i NHL som den før­ste dan­sker i ny­e­re tid. Det var en milepæl for dansk is­ho­ck­ey, da mel­din­ger­ne om Frans Ni­el­sen i star­top­stil­lin­gen bred­te sig på net­tet, og man­ge her­nin­gen­se­re sad den nat op­pe for at over­væ­re el­ler lyt­te til bul­le­ti­ner­ne om ”Ni­el­sen from Her­ning”, der skrev hi­sto­rie.

I dag er Frans Ni­el­sen an­er­kendt som en ba­ne­bry­der i dansk is­ho­ck­ey og er en af ve­te­ra­ner­ne hos Detroit Red Wings, der er i gang med at byg­ge et nyt mand­skab op.

Der kom fle­re is­ho­ck­ey­god­ter ud af Her­ning i de år. Nøj­ag­tig som Frans Ni­el­sen i sin tid, ham­re­de Pe­ter Re­gin di­rek­te ind i den dan­ske liga og do­mi­ne­re­de al­le­re­de som 16-17-årig. Her var no­get nyt og ek­stra­or­di­nært på vej.

Eks­plo­si­ve Re­gin fulg­te ef­ter Frans Ni­el­sen til Sve­ri­ge, blev draftet af Ot­tawa og spil­le­de en vild play­off-se­rie i NHL i 2009, hvor han var Se­na­tors bed­ste mand i et ne­der­lag over seks kam­pe mod mæg­ti­ge Pitts­burgh. Re­gin ram­te sin kar­ri­e­re­top i NHL alt for tid­ligt, og hav­de det ik­ke væ­ret for sto­re pro­ble­mer med en skul­der­ska­de i åre­ne ef­ter 2009, hav­de han for­ment­lig sta­dig spil­let i NHL i dag.

Men glem ik­ke, at Re­gin li­ge nu er kap­ta­jn for en af de stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa, Khl-klub­ben Jo­ke­rit fra Hels­inki.

Her er han klubkam­me­rat med Ni­ck­las Jen­sen, der og­så har snust til NHL. Desvær­re ik­ke me­get me­re for den skud­stær­ke an­gri­ber, der nok har få­et chan­cen i 31 Nhl-kam­pe for Van­co­u­ver og NY Rangers, men al­drig helt har slå­et til.

Set med dan­ske øj­ne har Jen­sen, der er søn af en an­den tid­li­ge­re Her­ning-le­gen­de, Dan Jen­sen, må­ske hel­ler ik­ke helt få­et chan­cer nok, og le­ve­rer han va­ren i KHL for Jo­ke­rit, ven­ter der må­ske en chan­ce me­re i Nhl-drøm­melan­det for den her­nin­gen­si­ske an­gri­ber, der i 2011 blev draftet i før­ste run­de af Van­co­u­ver Ca­nucks. Det si­ger alt om Jen­sens po­ten­ti­a­le.

Oli­ver Bjorkstrand har til gen­gæld gre­bet sin chan­ce i ver­dens bed­ste liga. Bjorkstrand be­mær­ke­de sig i Nor­da­me­ri­ka i ju­ni­o­r­ti­den ved le­ve­re et enormt an­tal po­int i Western Ho­ck­ey Le­ague hos Port­land Win­ter­hawks, mens han i AHL – NHL'S ud­vik­lings­liga – nær­mest ale­ne skød mester­ska­bet hjem til La­ke Erie Monsters i for­å­ret 2016.

Han nå­e­de ik­ke helt de for­ven­te­de høj­der i 2016/17-sæ­so­nen, hvor han hav­de pro­ble­mer med at spil­le sig på hol­det i NHL'S Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets, men i in­de­væ­ren­de sæ­son er der in­gen tvivl: Bjorkstrand er og bli­ver Nhl-spil­ler og med sin ev­ne til at svir­pe puck­en i net­tet og op­fat­te spil­let for­an mål, min­der han i spil­lestil umå­de­lig me­get om far­mand Todd. Ame­ri­kan­ske målsco­rer-ge­ner, vin­der­vil­je og Her­ning-sko­len i et per­fekt mi­ks.

FREDDIE, FREDDIE, FREDDIE…

Skul­le du væ­re hel­dig at ram­me en Nhl-kamp i Air Ca­na­da Cen­ter i Toronto, vil du nu og da hø­re rå­be­ne ”Freddie, Freddie, Freddie…” Det er Fre­de­rik An­der­sen, til­sku­er­ne rå­ber og hylder, og An­der­sen er uden tvivl det stør­ste her­nin­gen­si­ske is­ho­ck­ey­navn li­ge nu.

Ik­ke blot er han en må­l­mand i yp­per­ste ver­dens­klas­se, han står og­så for et Toronto-hold, der age­rer på ver­dens vel nok stør­ste is­ho­ck­ey­mar­ked. Kun Mon­tre­al kom­mer op i sam­me høj­der.

Sam­men­lig­ner vi med fod­bold, vil det væ­re op­lagt at brin­ge Barcelona, Man­che­ster Ci­ty el­ler Re­al Madrid i spil, og vi har alt­så her en dansk an­ker­mand, der er me­re po­pu­lær end al­le an­dre må­l­mænd i Toronto i det se­ne­ste år­ti.

Fre­de­rik An­der­sen er med sin sym­pa­ti­ske stil ble­vet et hit i Toronto, men kun for­di han har le­ve­ret va­ren på isen. El­lers bli­ver man al­drig po­pu­lær hos Map­le Le­afs-fan­se­ne, der med An­der­sen og en ny ge­ne­ra­tion af spil­le­re ude på isen og stjer­ne­træ­ne­ren Mi­ke Babco­ck i bok­sen, aner en ny stor­heds­tid kom­me sni­gen­de. De drøm­mer end­da om Stanley Cup al­le­re­de i den­ne sæ­son – hvis alt går som smurt i olie – og hvis be­sked­ne og al­tid yd­my­ge An­der­sen præ­ste­rer.

Glem i øv­rigt hel­ler ik­ke, at Her­ning har væ­ret rigt re­præ­sen­te­ret i de stør­ste eu­ro­pæ­i­ske liga­er rundt om­kring på kon­ti­nen­tet. An­gri­be­ren Mads Christensen er et sko­le­ek­sem­pel på vin­der­kul­tu­ren.

Han tog fem mester­ska­ber i Dan­mark med Her­ning og Søn­derjy­ske, in­den han rej­ste ud og vandt det ty­ske mester­skab tre gan­ge med Eis­bären Ber­lin og fo­re­lø­big to gan­ge med Red Bull Mün­chen – to af Tys­klands ab­so­lut­te stor­klub­ber.

MAN MØ­DER TIL TI­DEN I HER­NING

Lars Bach har væ­ret is­ho­ck­ey­t­ræ­ner i Her­ning i godt og vel 35 år. I dag er han fuld­tids­an­sat i Her­ning Is­ho­ck­ey Klub. Det har så­dan set al­tid væ­ret. I de før­ste 30-31 år pas­se­de han ba­re et ci­vilt job ved si­den af, mens han ide­a­li­stisk hav­de sin dag­li­ge gang i Kvik Ho­ck­ey Are­na og den til­stø­de­n­de træ­nings­hal.

Han har haft samt­li­ge Her­ning-nhl'ere i hæn­der­ne, og han ken­der det midtjy­ske is­ho­ck­ey-dna til det in­der­ste. Selv nå­e­de han at spil­le på 1. di­vi­sions­ni­veau, men hel­li­ge­de sig hur­tigt træ­ner­ger­nin­gen. At stø­be un­ge gut­ter til at bli­ve he­le men­ne­sker og dyg­ti­ge is­ho­ck­ey­spil­le­re er Lars Ba­chs mis­sion i det nu­væ­ren­de ar­bejds­liv, og Kvik Ho­ck­ey Are­na er hans an­det hjem. El­ler halv­de­len af hans liv.

I dag bor han på et lil­le kon­tor, hvor væg­ge­ne er kli­stret til med ka­len­de­re, træ­nings­pla­ner, gu­le sed­ler og små råd om teamwork og yd­myg­hed. Com­pu­ter­skær­men er plan­tet på to is­ho­ck­eybø­ger, så den ram­mer den ret­te høj­de i for­hold til ud­sy­net fra Ba­chs kon­tor­stol.

”Her­nings is­ho­ck­ey-dna? Her her­sker en kul­tur for hårdt ar­bej­de og yd­myg­hed. Der kom­mer ik­ke tryl­le­støv ned en til­fæl­dig nat og gør dig til en god ishockeyspiller. Det får dren­ge­ne at vi­de al­le­re­de tid­ligt. Men vi sør­ger for at le­ge spil­let og be­gre­ber­ne ind, når de er små,” for­kla­rer Lars Bach.

Det be­ty­der til gen­gæld ik­ke, at kon­kur­ren­ce­men­ta­li­te­ten ik­ke ar­bej­des ind i en tid- lig al­der i Her­ning. Når der spil­les tre mod tre, gæl­der det om at vin­de. Når der er sta­fet­løb, gæl­der det om at vin­de. Fra start og hver ene­ste gang.

”Og så læ­rer vi dren­ge­ne, at de skal op­fø­re sig or­dent­ligt. Bå­de på hjemmebane og ude­ba­ne. De skal si­ge pænt tak for mad, sæt­te sto­le­ne på plads og mø­de til ti­den,” si­ger Lars Bach.

Han læg­ger ik­ke skjul på, at klub­ben stil­ler sto­re krav til di­sci­pli­nen.

”Vi be­der ik­ke dren­ge­ne om ”at væ­re sø­de at sæt­te sig ned”, vi for­ven­ter, de sæt­ter sig ned, når de får det at vi­de. Hvis dren­ge­ne fra idræts­klas­ser­ne kom­mer ind i hal 2, kig­ger på uret og den er et mi­nut over ot­te, ved de, at de godt kan ven­de om, klæ­de om og be­gyn­de på lek­tier­ne.”

”Man er på is se­ne­st klok­ken ot­te – og det er præ­cist. Jeg ved, at man­ge af dren­ge­ne se­ne­re i li­vet har ta­get den di­sci­plin med over i den ci­vi­le til­væ­rel­se. Vi ska­ber he­le men­ne­sker, ik­ke ba­re is­ho­ck­ey­spil­le­re,” si­ger Lars Bach.

”Når det er sagt, skal vi hel­ler ik­ke tæm­me vo­res vil­de lø­ver. Man må godt smadre en drik­ke­dunk i gul­vet i om­klæd­nings­rum­met, så læn­ge man har spil­let ef­ter reg­ler­ne in­de på isen. Det skal mær­kes, at man er træt af at ta­be, men så snart man er ude af om­klæd­nings­rum­met, op­fø­rer man sig ef­ter nor­mer­ne igen,” til­fø­jer han.

Lars Bach be­gynd­te sin træ­n­er­kar­ri­e­re sam­men med den se­ne­re liga­dom­mer Bo Ewald, og næv­ner folk som Pe­ter Degn, se­ne­re lands­holds­spil­ler og man­ge­årig pro­fil på klubhol­det i Her­ning, pol­ske Adam Woz­nin­ski, den man­ge­åri­ge ung­dom­stræ­ner Jan ”Ot­to” Sø­ren­sen, før­nævn­te Frits Ni­el­sen og den nu­væ­ren­de liga­træ­ner Petri Skriko som nog­le af si­ne man­ge in­spira­tions­kil­der gen­nem åre­ne.

EN KÆM­PE STOLT­HED

Tra­di­tion blan­det med for­ny­el­se er ko­den i Her­ning, hvor den nu­væ­ren­de di­rek­tør for liga­sel­ska­bet Her­ning Blue Fox A/S, Tor­ben Sko­vs­gaard, mær­ke­de en helt spe­ci­el stolt­hed og ånd, da han trå­d­te ind i job­bet som di­rek­tør til­ba­ge i 2013.

”Folk er stol­te af spor­ten her i by­en. Jeg mær­ke­de det hur­tigt, da jeg kom ind i klub­ben. Dem, der in­ter­es­se­rer sig for is­ho­ck­ey i Her­ning, er van­vit­tigt de­di­ke­re­de.”

”De el­sker spor­ten og øn­sker, at fle­re skal med ind i sel­ska­bet. Fra dag ét vil de ger­ne ha­ve dig med i klub­ben, og der er ik­ke en snært af ar­ro­gan­ce,” si­ger han.

”Is­ho­ck­ey­fol­ke­ne er jo nør­der. Det er helt vildt. De er her­u­de 24-7. Var der is­ho­ck­ey he­le året, vil­le de væ­re her­u­de he­le året,” si­ger Tor­ben Sko­vs­gaard om den to­ta­le dedikation, han har mær­ket, si­den han til­t­rå­d­te.

”Det rum­ler i Her­ning for øje­blik­ket. Der er me­get snak om VM. Al­le­re­de ved Sport 2017-gal­la­en li­ge ef­ter nytår, kun­ne jeg mærke det. Folk sad og tal­te om, hvor fedt, det bli­ver med is­ho­ck­ey i Boxen. Da bil­letsal­get til VM gik i gang, var der stor op­bak­ning hos man­ge virksomheder her i om­rå­det. De var klar til at kø­be bil­let­ter, og jeg er sik­ker på, at de får en stor op­le­vel­se til VM.”

”Det gæl­der bå­de virk­som­he­der­nes le­del­se og per­so­na­le og de kun­der, de kom­mer til at in­vi­te­re med i Boxen. Jeg er ik­ke i tvivl om, at VM vil gø­re det nem­me­re for os som klub at ta­le po­si­tivt med de sponso­rer og part­ne­re, der har få­et ”en på op­le­ve­ren”, ly­der det fra Blue Fox-di­rek­tø­ren.

Hans hjemmebane Kvik Ho­ck­ey Are­na skal væ­re træ­nings­a­re­na for ad­skil­li­ge ver­dens­stjer­ner om nog­le få uger. Og selv om Tor­ben Sko­vs­gaard og­så vur­de­rer VM som no­get ”vildt stort”, så er han hel­ler ik­ke helt klar over, hvad der ven­ter ham og by­en, når is­ho­ck­ey­or­ka­nen ram­mer He­den.

ET LANDS­HOLD FYLDT MED HER­NING-FOLK

Men Her­ning står klar til at ta­ge imod. Hund­red­vis af fri­vil­li­ge skal gi­ve hol­de­ne og til­sku­e­re den ret­te op­le­vel­se, og man for­sø­ger at tæn­ke på en­hver de­tal­je.

Værts­hu­se­ne har købt ek­stra ind, avi­sen er klar til at dæk­ke be­gi­ven­he­den mas­sivt, og kul­tur­bæ­rer i Her­ning Is­ho­ck­ey Klub, Lars Bach, for­tæl­ler be­gej­stret, at han li­ge har talt med en op­ti­ker, så spil­ler­ne kan bli­ve hjul­pet i en fart, hvis der er brug for en kon­taktl­in­se med en be­stemt styr­ke.

Al­le som en glæ­der sig til at hø­re brø­let, når Dan­mark lø­ber på isen 4. maj klok­ken 20:15 til åb­nings­kam­pen mod Tys­kland. Trods ad­skil­li­ge sto­re dan­ske mester­ska­ber i Her­ning og tit­len som ”Dan­marks mest vin­den­de is­ho­ck­ey­klub”, vil in­tet over­gå de kom­men­de da­ge i maj.

VM er sim­pelt­hen den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på Her­nings liv som is­ho­ck­ey­by, og her­nin­gen­ser­ne vil væ­re ek­stra stol­te over, at en stor del af lands­holds­spil­ler­ne er lo­ka­le.

By­ens dren­ge kæm­per for Dan­mark i Her­ning, og He­dens is­ho­ck­eykul­tur kom­mer igen på ver­dens­kor­tet. Stør­re kan det ik­ke bli­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.