Re­tro: De sto­re kam­pe i Dan­mark

1977

Ishockey VM 2018 - - Indhold - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

C-VM 1977: Dan­mark ryk­ke­de li­ge nøj­ag­tig ik­ke op på hjemmebane. Men den af­gø­ren­de kamp i Forum skab­te en hi­sto­risk is­ho­ck­ey­fe­ber.

MED FOL­KET I RYG­GEN ER DAN­MARK STÆRK PÅ ISEN

Fem gan­ge tid­li­ge­re har Dan­mark væ­ret på hjemmebane ved et VM, og det har næ­sten al­tid gi­vet op­sigtsvæk­ken­de re­sul­ta­ter. Tag med på en is­ho­ck­ey­rej­se fra 1977 frem til kul­mi­na­tio­nen i 1999 og læs, hvor­dan det dan­ske hjem­me­pu­bli­kum har gi­vet is­ho­ck­eylø­ver­ne vin­ger.

HVOR­DAN GIK DET DAN­MARK PÅ HJEMMEBANE

I 1977, 1987, 1991, 1994 OG 1999?

Det var et stærkt dansk hold, der stil­le­de op til VM i 1977. Må­ske det stær­ke­ste no­gen­sin­de med en god blan­ding af ru­ti­ne og ta­lent og den før­ste ge­ne­ra­tion af sto­re spil­le­re op­vok­set på ”dansk kun­stis” og ik­ke blot på sø­er­ne rundt om­kring.

Nav­ne som må­l­mand Bent Ro­land Han­sen, Sø­ren Gjer­ding, Frits Ni­el­sen, Ste­en Schou, Jes­per Hvi­id, Egon Ka­hl og Jan An­drea­sen og kap­ta­j­nen Nis Pe­ter­sen ud­gjor­de et so­lidt fun­da­ment i en tur­ne­ring, hvor mod­stan­den var til at over­skue.

Det dan­ske hold var en so­lid blan­ding af tek­nik og styr­ke og en vil­je til at bå­de tæn­ke og ar­bej­de is­ho­ck­ey. Et me­get godt bil­le­de af, at et dansk lands­hold bog­sta­ve­ligt bå­de in­de­holdt tøm­rer­me­stre og lang­hå­re­de bo­he­mer med uni­ver­si­tets­bag­grund. En her­lig flok.

Frank­rig og Bul­ga­ri­en var på pa­pi­ret over­kom­me­li­ge mod­stan­de­re med et stærkt hjem­me­pu­bli­kum i ryg­gen, mens der ik­ke var den mind­ste tvivl om, at Dan­mark vil­le slå Spa­ni­en, Bel­gi­en og Stor­bri­tan­ni­en.

Ar­ran­gø­rer­ne hav­de til­ret­telagt det så­dan, at dan­sker­ne vil­le mø­de den på pa­pi­ret stær­ke­ste mod­stan­der, Ita­li­en, i sid­ste spil­ler­un­de – og det skul­le vi­se sig at væ­re en rig­tig god idé.

Dansk is­ho­ck­ey hav­de i åre­ne for­in­den væ­ret i en ri­ven­de ud­vik­ling og hav­de få­et sin før­ste in­spira­tion ude­fra i slut­nin­gen af 60'er­ne og op gen­nem før­ste halv­del af 70'er­ne.

Ik­ke blot fra ca­na­di­ske nav­ne som landstræner Ri­chard David, men og­så fra Sve­ri­ge og Øst­eu­ro­pa. Det gjor­de dansk is­ho­ck­ey til en fin smel­te­di­gel, for de sto­re dan­ske is­ho­ck­ey­per­son­lig­he­der var og­så in­ter­es­se­ret at læ­re nyt og brin­ge nye im­pul­ser ind i de respek­ti­ve klub­ber. Det smit­te­de af, og Vm-hjem­me­ba­nen var en in­spi­re­ren­de ram­me for lands­hol­det.

ET KAPLØB OM MÅL

Kam­pe­ne op til fi­na­len blev et kapløb om mål mel­lem Dan­mark og Ita­li­en, der året for­in­den var ryk­ket uhel­digt ned i C-grup­pen på trods af fem po­int i syv kam­pe. Ita­li­e­ner­ne var skar­pe­st og kun­ne no­te­re sig føl­gen­de sej­rs­ræk­ke, in­den fi­na­len i Forum:

Frank­rig (8-2), Bul­ga­ri­en (6-0), Spa­ni­en (12- 0), Bel­gi­en (21-1) og Stor­bri­tan­ni­en (15-1). Dan­mark sva­re­de igen med fem sej­re: Frank­rig (3-1), Bul­ga­ri­en (6-3), Spa­ni­en (14-3), Bel­gi­en (27-4) og Stor­bri­tan­ni­en (9-2).

Der var med an­dre ord lagt op til en ge­di­gen fi­na­le på sid­ste spil­ler­un­de i det, der blev kaldt det bed­ste og mest vel­ar­ran­ge­re­de C-VM no­gen­sin­de. Men Ita­li­en hav­de for­de­len ved at kun­ne nø­jes med uaf­gjort med en målsco­re på 62-4, mens Dan­mark måt­te nø­jes med en sco­re på 59-13 ef­ter de før­ste fem kam­pe.

Det er of­te set, at et Vm-hold på hjemmebane får vin­ger, når det bli­ver bå­ret frem af et fa­na­tisk pu­bli­kum, og is­ho­ck­ey­fe­be­ren hav­de i al­ler­hø­je­ste grad bredt sig i Kø­ben­havn op til fi­na­len mel­lem de to su­verænt bed­ste hold i tur­ne­rin­gen.

PROPFYLDT I FORUM

7000 men­ne­sker – det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de til en is­ho­ck­eykamp i Dan­mark – var of­fi­ci­elt in­de i Forum 19. marts 1977, hvor folk stod helt ne­de på cy­kel­ba­nen og hep­pe­de på de dan­ske dren­ge i den hidtil mest be­tyd­nings­ful­de land­skamp i dansk is­ho­ck­eyhi­sto­rie.

Med Ri­chard Davids sto­re suc­ce­ser i dansk is­ho­ck­ey og hans sam­ti­di­ge glæ­de ved Dan­mark, var det lo­gisk, at DIU ef­ter en en­kelt sæ­son med Dan Hobér i spid­sen, hav­de an­sat David til at ta­ge sig af lands­hol­det ved den før­ste Vm-tur­ne­ring no­gen­sin­de på hjemmebane.

Det vi­ste sig, at Ri­chard David var den rig­ti­ge mand til at pum­pe den nød­ven­di­ge op­ti­mis­me og spil­leg­læ­de ind i det stær­ke lands­hold.

Men det vi­ste sig og­så, er­kend­te Ri­chard David i ne­der­la­gets stund, at han be­gik en tak­tisk brø­ler, da Dan­mark syv mi­nut­ter in­de i tred­je pe­ri­o­de før­te 2-1 og var på vej til op­ryk­ning til B-grup­pen for før­ste gang no­gen­sin­de.

Ste­en Schou, den dob­bel­te dan­ske målsco­rer, sad i straf­fe­bok­sen, og dan­sker­ne kæm­pe­de alt, hvad rem­mer og tøj kun­ne hol­de for at hol­de den spink­le fø­ring.

”Her tog jeg Jes­per Hvi­id og Egon Ka­hl ud til for­del for Frits Ni­el­sen og Sø­ren Gjer­ding. Det skul­le jeg al­drig ha­ve gjort. De først­nævn­te hav­de godt fat i ita­li­e­ner­ne, og jeg bur­de ha­ve la­det dem fort­sæt­te, indtil vi hav­de få­et face off i den ita­li­en­ske zo­ne. Desvær­re gik det mod­sat”, sag­de en ær­ger­lig landstræner ef­ter kam­pen til Ek­stra Bladet.

2-2 og der­med ita­li­ensk op­ryk­ning til B-grup­pen, mens ”De Ube­sej­re­de,” som dan­sker­ne blev kaldt fle­re ste­der, måt­te ta­ge end­nu en tørn i C-grup­pen ef­ter en kamp, der, ef­ter en for­sig­tig før­ste pe­ri­o­de, bøl­ge­de frem og til­ba­ge i et hæs­blæ­sen­de tem­po.

VI SKAL NOK KOM­ME OP

Med få se­kun­der til­ba­ge hav­de ba­ck­en Len­nart Hvied en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at sco­re til 3-2, men hans slagskud bra­ge­de for­bi det ita­li­en­ske mål, hvor Frits Ni­el­sen el­lers hav­de pla­ce­ret sig for at skær­me for må­l­man­den og ta­ge va­re på en even­tu­el re­tur­puck.

Trods det ær­ger­li­ge re­sul­tat var der glæ­de i den dan­ske lejr.

”Der er må­ske ik­ke så me­get at væ­re stol­te af li­ge nu. Men når vi først får det he­le på af­stand, er der fak­tisk mas­ser af po­si­tivt at tæn­ke over. Vi er trods alt ube­sej­re­de he­le sæ­so­nen, og kan vi ba­re hol­de sam­men på hol­det til næ­ste år, skal op­ryk­nin­gen nok bli­ve en re­a­li­tet”, lød landstræner Ri­chard Davids fa­cit i Jyl­lands-po­sten ef­ter is­ho­ck­ey­fe­sten i Forum.

Desvær­re var vil­kå­re­ne pro­ble­ma­ti­ske for de dan­ske spil­le­re, der ik­ke var i nær­he­den af at væ­re hver­ken fuld­tids- el­ler halv­tidspro­fes­sio­nel­le, og der­for var der fle­re, der me­re end over­ve­je­de at tak­ke af.

Blandt an­dre Ste­en Schou, der el­lers var bed­ste mand på Ek­stra Bla­dets Vm-rang­li­ste over de dan­ske spil­le­re.

”Det er ik­ke af mang­len­de lyst, jeg si­ger stop på lands­hol­det. Men jeg kan sim­pelt­hen ik­ke by­de min fa­mi­lie at fort­sæt­te. I de se­ne­ste må­ne­der har al min tid væ­ret op­ta­get af is­ho­ck­ey, og så me­get kan jeg sim­pelt­hen ik­ke for­sva­re at væ­re hjem­me­fra frem­over”, sag­de Ste­en Schou.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ LARS HAN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.