NHL – is­ho­ck­ey­ens hel­li­ge gral

For man­ge uden­for­stå­en­de kan det ly­de mær­ke­ligt, når is­ho­ck­ey­spil­le­re fri­vil­ligt bli­ver væk fra VM og hel­li­ger sig klubhol­det i NHL for at kæm­pe om Stanley Cup. Her for­kla­rer vi, hvor­for VM al­drig bli­ver en tur­ne­ring med samt­li­ge ver­dens top­spil­le­re.

Ishockey VM 2018 - - Indhold - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Er VM ik­ke det stør­ste for en ishockeyspiller? Nej, så­dan for­hol­der det sig fak­tisk ik­ke. Stanley Cup er is­ho­ck­ey­ens hel­li­ge gral og kan man hæ­ve det smuk­ke, sto­re og tra­di­tions­fyld­te tro­fæ – sports­hi­sto­ri­ens æld­ste – så har man op­nå­et det ul­ti­ma­ti­ve mål som ishockeyspiller.

Det er stør­re at vin­de Stanley Cup end at vin­de det år­li­ge VM, selv om en ti­tel som ver­dens­me­ster i de se­ne­ste tiår sy­nes at væ­re løf­tet i vær­di. Man­ge af de bed­ste spil­le­re har trang til at del­ta­ge, hvis de har mu­lig­hed, og går ef­ter at af­slut­te sæ­so­nen med en Vm-ti­tel. Det kræ­ver dog, at de er slå­et ud af kam­pen om Stanley Cup. 31 hold spil­ler for øje­blik­ket i NHL og 16 hold går vi­de­re til slut­spil­let. Nor­malt slut­ter grund­spil­let i NHL i be­gyn­del­sen af april, hvor 15 hold alt­så skæ­res fra. Spil­le­re fra de klub­ber er i prin­cip­pet klar til VM.

16 hold spil­ler før­ste run­de i NHL'S slut­spil om Stanley Cup. De ot­te bedst af syv-se­ri­er slut­ter og­så så tid­ligt, at spil­ler­ne fra de ta­ben- de hold og­så kan nå at bli­ve flø­jet ind til VM, der som re­gel fo­re­går i Eu­ro­pa.

Der­ef­ter be­gyn­der det at kni­be, men nor­malt er der alt­så spil­le­re fra 23 af 31 Nhl-hold, der kan væ­re med til VM. Hvis vi nu ta­ger Dan­mark som ek­sem­pel, så er der alt­så syv re­gu­læ­re Nhl-spil­le­re: Frans Ni­el­sen (Detroit), Fre­de­rik An­der­sen (Toronto), Lars El­ler (Was­hin­g­ton), Ni­ko­laj Eh­lers (Win­nipeg), Mikkel Bød­ker og Jan­nik Han­sen (San Jo­se) og Oli­ver Bjorkstrand (Co­lum­bus).

MEN HVOR­FOR IK­KE VM?

Bur­de det så ik­ke væ­re en selv­føl­ge, at de stil­ler op ved VM for Dan­mark, hvis de er slå­et ud af NHL? Ik­ke nød­ven­dig­vis. Og det har si­ne år­sa­ger.

Spil­ler­ne kan væ­re rig­tig, rig­tig træt­te ef­ter 82 kam­pe i grund­spil­let, lan­ge rej­ser og må­ske et men­talt slid­somt ne­der­lag i før­ste run­de af slut­spil­let, der har gjort ondt. Det kan re­sul­te­re i et fra­valg af VM for re­sti­tu­tio­nens skyld.

31 HOLD FOR­DELT I 4 DI­VI­SIO­NER

82 RUNDERS GRUND­SPIL

16 HOLD I SLUT­SPIL FRA 11. APRIL TIL JU­NI

FINALESERIE OP TIL 7 KAM­PE OM STANLEY CUP-TROFÆET

DRAFT 22.-23. JU­NI I DALLAS

De kan og­så ren­de rundt og træk­kes med en stør­re el­ler min­dre ska­de. Nhl-klub­ber­ne ejer spil­ler­ne og har Frans Ni­el­sen – ba­re som tænkt ek­sem­pel – en min­dre skul­der­ska­de, kan Detroit hol­de ham hjem­me fra VM. De har gan­ske en­kelt ik­ke in­ter­es­se i, at ska­den for­vær­res.

Spil­ler­nes kon­trak­ter er og­så en fak­tor. Tag nu ba­re ek­semp­let Lars El­ler fra Was­hin­g­ton Ca­pi­tals. I be­gyn­del­sen af 2018 meld­te han ud, at han ik­ke kun­ne spil­le VM, for­di han hav­de kon­trak­t­ud­løb med klub­ben. I den si­tu­a­tion tur­de Lars El­ler gan­ske en­kelt ik­ke spil­le VM af frygt for at bli­ve skadet og der­med mi­ste chan­cen for en ny kon­trakt med Was­hin­g­ton el­ler en an­den Nhl-klub.

Der gik et par uger ef­ter den ud­mel­ding, så skrev Lars El­ler ny fe­mårig kon­trakt med Was­hin­g­ton, og det be­tød, at dan­ske­ren straks meld­te sig klar til VM. Hvis alt­så hans klubhold er slå­et ud i ti­de.

I øv­rigt er det en kost­bar af­fæ­re for Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on (DIU) at bru­ge Nhl-spil­ler­ne, der skal for­sik­res un­der he­le VM. Det ko­ster hund­re­de tu­sin­der af kro­ner, og der­med bli­ver VM dy­re­re for DIU de­sto stær­ke­re, hol­det bli­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.