KHL – Eu­ro­pas bed­ste liga

Kon­ti­nen­tal Ho­ck­ey Le­ague – el­ler blot KHL – hvad er nu det? Liga­en fejrer i den­ne sæ­son 10 års-ju­bilæum og har un­der­gå­et en eks­plo­siv ud­vik­ling si­den be­gyn­del­sen i 2008. Den blev grund­lagt som ef­ter­føl­ger af den tid­li­ge­re rus­si­ske Su­per­liga.

Ishockey VM 2018 - - Indhold - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

KHL blev lan­ce­ret med vidt­løf­ti­ge pla­ner om at bli­ve en se­ri­øs kon­kur­rent til NHL – og et af de før­ste vidt­løf­ti­ge mål var at en­de som en eu­ro­pæ­isk Su­per­liga med hold fra he­le kon­ti­nen­tet.

Den op­rin­de­li­ge drøm om at sam­le he­le Eu­ro­pa i en rus­sisk-ba­se­ret tur­ne­ring er ik­ke lyk­ke­des. Det sven­ske for­bund, for ek­sem­pel, har et par gan­ge sagt nej, når KHL har til­nær­met sig svensk-ba­se­re­de mand­ska­ber og det er hel­ler ik­ke lyk­ke­des at få en stor, ve­st­eu­ro­pæ­isk fran­chi­se ind i fol­den.

Ham­burg, Leipzig, Pa­ris og London er blandt de by­er, der har væ­ret nævnt, men end­nu ik­ke ble­vet en re­a­li­tet.

KHL er hel­ler ik­ke ble­vet en kon­kur­rent til NHL, hvad an­går kam­pen om ver­dens bed­ste spil­le­re. Her har den sto­re nor­da­me­ri­kan­ske liga sta­dig størst tra­di­tion og pre­sti­ge og bedst øko­no­mi, selv om det nu og da lyk­kes for Khl-klub­ber­ne at hen­te sto­re rus­si­ske nav­ne ind i liga­en.

Når al­le for­be­hold er ta­get, så frem­står KHL sta­dig som Eu­ro­pas stør­ste og mest pen­ge­stær­ke liga, og top­hol­de­ne i liga­en må og­så reg­nes som de bå­de dy­re­ste og sport­s­ligt stær­ke­ste på kon­ti­nen­tet.

I ste­det for at sat­se på Vest­eu­ro­pa, er KHL nu stil­le og ro­ligt be­gyndt at kig­ge mod øst, og har i før­ste om­gang for­søgt at etab­le­re sig i Ki­na med klub­ben Kun­lun Red Star, som er ba­se­ret i Bei­jing og Shang­hai.

Det er slet ik­ke umu­ligt, at fle­re fran­chi­ses i Ki­na – og må­ske Ja­pan og Syd­korea – ven­ter i de kom­men­de sæ­so­ner for Kon­ti­nen­tal Ho­ck­ey Le­ague.

STAM­MER FRA 2008

Det var i 2008, at det rus­si­ske for­bund lan­ce­re­de en ny liga, KHL. 24 klub­ber skul­le spil­le om Gagarin Cup. I før­ste om­gang 21 rus­si­ske mand­ska­ber, Di­na­mo Ri­ga (Let­land), Di­na­mo Minsk (Hvi­derusland) og Barys Asta­na (Ka­sak­h­stan).

KHL fy­re­de op for løn­nin­ger­ne fra be­gyn­del­sen i ive­ren for at bli­ve en eu­ro­pæ­isk Nhl-pen­dant, og det ko­ste­de al­le­re­de tid­ligt i for­lø­bet at man­ge af klub­ber­ne kom i øko­no­mi­ske pro­ble­mer.

Ka­rak­te­ri­stisk for KHL – og så­dan er det til dels sta­dig – var og­så, at klub­ber­ne blev fi­nan­si­e­ret en­ten af pen­ge­stær­ke oligar­ker og/el­ler sto­re, lo­ka­le virksomheder med tæt til­knyt­ning til sta­ten og re­gio­na­le re­ge­rin­ger.

Vi skul­le helt frem til 2011/12-sæ­so­nen, hvor KHL for før­ste gang eks­pan­de­re­de med klub-

27 HOLD FOR­DELT I 4 DI­VI­SIO­NER

21 RUS­SI­SKE HOLD

1 HOLD FRA:

FIN­LAND SLOVAKI­ET KA­SAK­H­STAN LET­LAND HVI­DERUSLAND KI­NA

56 RUNDERS GRUND­SPIL

16 HOLD I SLUT­SPIL FRA 3. MARTS TIL APRIL

FINALESERIE OP TIL 7 KAM­PE OM GAGARIN CUP-TROFÆET

ber uden­for det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen. Lev – lø­ver­ne – fra Pop­rad i Slovaki­et kom ind som ny klub, og blev året ef­ter flyt­tet til Prag og Tjek­ki­et.

Den kon­struk­tion holdt ik­ke me­re end to sæ­so­ner. Der var ik­ke råd til et ek­stra stort is­ho­ck­eyhold i Prag, der skul­le kon­kur­re­re med Spar­ta fra den lo­ka­le tjek­ki­ske Extra­liga.

Slovaki­et blev i ste­det re­præ­sen­te­ret af Slovan Bra­tisla­va, lan­dets stør­ste klub, og Don­bass Do­netsk kom ind fra Ukrai­ne. KHL var nu op­pe på 27 hold fra syv na­tio­ner.

Det blev end­nu me­re ba­ne­bry­den­de i de kom­men­de sæ­so­ner: Med­ve­scak fra Za­greb kom ind med kæm­pe eu­fori og året ef­ter – i sæ­so­nen 2014/15 – kom det hidtil stør­ste gen­nem­brud for KHL, da det lyk­ke­des at hi­ve den stør­ste fin­ske klub, Jo­ke­rit fra Hels­inki, ind i fol­den. En­de­lig var KHL kom­met ind i på det ve­st­eu­ro­pæ­i­ske mar­ked og hav­de på den må­de sendt et stærkt sig­nal. Dog med rus­si­ske bag­mænd i Jo­ke­rit-or­ga­ni­sa­tio­nen.

TUN­GE LØNNINGER TIL DE STØR­STE

Her – frem­me i 2017/18-sæ­so­nen – er Za­greb ryk­ket til­ba­ge til den østrigsk-ba­se­re­de Er­ste Bank Eis­ho­ck­ey Liga, men KHL har sta­dig del­ta­gel­se af 27 hold fra syv na­tio­ner: Rusland, Hvi­derusland, Fin­land, Let­land, Ka­sak­h­stan, Ki­na og Slovaki­et.

Løn­bud­get­ter­ne i de stør­ste klub­ber er enor­me, og SKA St. Pe­ters­borg, de for­sva­ren­de me­stre, er su­verænt den tun­ge­ste klub i Eu­ro­pa – bå­de hvad an­går spil­ler­ma­te­ri­a­le og lønninger.

I 2016 blev det af­slø­ret, at Ilya Koval­chuk, den stør­ste stjer­ne i klub­ben, tjen­te over fem mil­li­o­ner dol­lars år­ligt – alt­så over 30 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner – og det kan in­gen an­dre liga­er el­ler klub­ber i Eu­ro­pa mat­che.

In­gen an­dre klub­ber i KHL kan hel­ler ik­ke mat­che SKA St. Pe­ters­borg, men liga­en tæller man­ge sven­ske­re, fin­ner og tjek­ker, der er ta­get til Rusland for at tje­ne go­de pen­ge og le­ve un­der de luk­suri­ø­se for­hold, som de bed­ste is­ho­ck­ey­spil­le­re til­by­des i man­ge af de sto­re klub­ber.

Man­ge af Khl-klub­ber­ne har dog dø­jet med sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, og liga­ens le­del­se har prok­la­me­ret nye ti­der. Klub­ber­ne er ble­vet be­or­dret til selv at ska­be bed­re kom­merci­el­le grund­lag og der­med væ­re knapt så af­hæn­gi­ge af do­na­tio­ner fra oligar­ker, re­gio­ner og stat.

Liga­en skæ­res li­ge­le­des ned fra 27 til 24 hold for at stram­me op, og 24 hold an­ses for at væ­re den frem­ti­di­ge stør­rel­se for Kon­ti­nen­tal Ho­ck­ey Le­ague, der på den må­de alt­så ram­mer an­tal­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.