De 16 hold

Spil­ler­ne fra SKA Sankt Pe­ters­borg ud­gør ry­gra­den på det rus­si­ske lands­hold, hvor spil­ler­ne der­for ken­der hin­an­den bed­re end på no­get an­det lands­hold ved VM.

Ishockey VM 2018 - - Indhold - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

RUSLAND PUL­JE A

59:04 Ti­den i den or­di­næ­re spil­le­tid, da Niki­ta Gu­sev ka­ste­de sig og løf­te­de en bag­hånd op i det ty­ske net­tag i Ol-fi­na­len, som Rusland vandt 4-3 i over­tid. Et ne­der­lag hav­de væ­ret ubær­ligt.

FAKTA

FOR­BUND DAN­NET 1959

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT

105.059

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET

14.241

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET

88.442

IS­HO­CK­EY-BANER

2583

Rus­sisk is­ho­ck­ey er al­tid en in­ter­es­sant stør­rel­se at føl­ge. Og­så i den­ne olym­pi­ske sæ­son, hvor det rus­si­ske lands­hold stort set har væ­ret sam­let he­le sæ­so­nen i en sats­ning på at vin­de OL og der­ef­ter og­så VM i Dan­mark.

Hvor­dan kan det så la­de sig gø­re, spør­ger du? Jo, stor­klub­ben i KHL, den rus­sisk-ba­se­re­de kæm­pe­liga, hed­der SKA St. Pe­ters­borg og ope­re­rer med et gi­gan­tisk løn­bud­get og har i sto­re træk sam­let he­le det rus­si­ske lands­hold i den­ne sæ­son.

He­le 15 spil­le­re fra SKA St. Pe­ters­borg, in­klu­si­ve gi­gan­ter­ne Pa­vel Dat­syuk og Ilya Koval­chuk, var med i Ruslands Ol-trup i Syd­korea, og kun en hånd­fuld spil­le­re fra CSKA Moskva og tre mand fra Me­tal­lurg Mag­ni­tog­orsk fik lov at ki­le sig ind i det fast­tøm­re­de Ska-kol­lek­tiv.

Mand­ska­bet fra St. Pe­ters­borg går for at væ­re præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tins ynd­lin­ge, og Pu­tin har al­drig lagt skjul på, at is­ho­ck­ey er hans fa­vo­ritsports­gren. Na­tio­nal­træ­ne­ren Olegs Zna­roks er så­mænd og­så træ­ner for SKA St. Pe­ters­borg.

På den må­de min­der kon­stel­la­tio­nen fak­tisk om den go­de gam­le fra Sov­jet-ti­den, hvor spil­le­re og træ­ner Vi­ctor Tik­ho­nov fra klubhol­det CSKA Moskva ud­gjor­de he­le ry­gra­den på Sov­je­tu­ni­o­nens lands­hold og fik op­ti­ma­le be­tin­gel­ser gen­nem he­le sæ­so­nen i jag­ten på det na­tio­na­le mester­skab (nu KHL) og de in­ter­na­tio­na­le lands­hold­stit­ler, der måt­te væ­re i sæ­so­nen.

Li­ge­som CSKA Moskva i sin tid hø­rer SKA St. Pe­ters­borg hel­ler ik­ke til de mest po­pu­læ­re stør­rel­ser ude i det rus­si­ske is­ho­ck­eyland­skab.

Når det er sagt, så spil­ler gut­ter­ne fra za­rer­nes by en fan­ta­stisk om­gang is­ho­ck­ey, når det rul­ler for dem. Får rus­ser­ne lov og plads, og er de i spil­le­hu­mør, så le­ve­rer de ”klap-klap­ho­ck­ey” (førs­te­gangs­pas­nin­ger, hvor man kan hø­re puck­en ”klap­pe” mod sta­ve­nes bla­de), af smuk­ke­ste ka­rak­ter.

Vi så det ved Ol-tur­ne­rin­gen i Syd­korea, hvor Rusland – el­ler de olym­pi­ske at­le­ter fra Rusland, som hol­det of­fi­ci­elt blev kaldt – i pe­ri­o­der spil­le­de blæn­den­de is­ho­ck­ey. Men rus­ser­ne var så­mænd blot 55 se­kun­der fra en bra­gen­de fi­a­sko i fi­na­len mod Tys­kland, in­den Niki­ta Gu­sev fik ud­lig­net.

Rusland vandt i over­ti­den, og den lil­le tek­ni­ker Gu­sev er en blæn­den­de spil­ler, som vi kom­mer til at ny­de i Roy­al Are­na i maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.