Den mysti­ske regnskov

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Regnsko­ven er et af de mest spæn­den­de ste­der på jor­den. Selv­om den kun dæk­ker seks pro­cent af jor­dens over­fla­de, er den hjem for over halv­de­len af al­le de plan­te- og dy­rear­ter, vi ken­der. I regnsko­ven reg­ner det me­get, og træ­er­ne vok­ser hur­tigt. Regnsko­ven gør og­så et vig­tigt ar­bej­de for mil­jø­et ved at om­dan­ne CO2 til ilt – så den hjæl­per med at pas­se godt på vo­res jord.

Tag med ind i den­ne fan­ta­sti­ske ver­den!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.