Fak­ta tal og

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Hvor højt?

Kro­ne­ta­get er cir­ka seks me­ter højt.

Sol­lys og regn

Kro­ne­ta­get op­su­ger sol­lys og regn, men for­hin­drer og­så, at beg­ge de­le når ned til de la­ve­re lag.

Fra regn til tå­ge

De sto­re, tro­pi­ske regn­drå­ber spre­des til en fin tå­ge, når de styr­ter ned gen­nem kro­ne­ta­get, sam­ti­dig med at reg­nen strøm­mer ned på jor­den langs stam­mer­ne.

Fugt og mug

Hvis bla­de­ne i kro­ne­ta­get blev dæk­ket af mug på grund af de fug­ti­ge om­gi­vel­ser, vil­le det hin­dre bla­de­ne i at fan­ge sol­ly­set. Det vil­le og­så tæt­ne po­rer­ne, som bla­de­ne træk­ker vej­ret igen­nem.

Hår­de frøskal­ler

Frø, som bli­ver spist af dyr og spredt med dy­re­nes af­fø­ring, har en hård skal, så frø­e­ne kan pas­se­re uskad­te gen­nem tar­me­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.