Pro­p­fyldt med blom­ster og træ­er

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Den fug­ti­ge regnskov er per­fekt for plan­ter. Plan­ter­ne over­le­ver ved, at de har fun­det smar­te må­der at nå op til sol­ly­set på. Nog­le vok­ser op langs træ­stam­mer­ne. An­dre fæst­ner sig på gre­ne og bru­ge rød­der­ne til at hen­te næ­ring fra den fug­ti­ge jord. Man­ge regnsko­vs­plan­ter er af­hæn­gi­ge af, at dyr be­stø­ver dem og spre­der de­res frø. Dy­re­ne bru­ger til gen­gæld plan­ter­ne til mad og ly. Nog­le plan­ter og dyr har et spe­ci­elt sam­ar­bej­de. Odon­to­ma­chus-my­ren be­skyt­ter for ek­sem­pel Costus- plan­ten, mens den drik­ker nektar fra den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.