Læ­ge bag po­pu­lær slan­ke­kur til børn be­skyl­des for uet­isk mar­keds­fø­ring

For­ske­re be­skyl­der man­den bag Hol­bæk­mo­del­len til be­hand­ling af over­væg­ti­ge børn for at over­dri­ve ef­fek­ten.

Jyllands-Posten Søndag - - VOORZIJDE PAGINA - MOR­TEN PIHL THO­MAS VIBJERG mor­ten.pihl@jp.dk tho­mas.vibjerg@jp.dk Kri­sti­ne har tabt sig – men hvor­for?

Man­den bag ti­dens mest po­pu­læ­re be­hand­lings­me­to­de til over­væg­ti­ge børn, over­læ­ge Jens-chri­sti­an Holm, Hol­bæk Sy­ge­hus, har i åre­vis mar­keds­ført sig og sin så­kald­te Hol­bæk­mo­del på, at det er »vi­den­ska­be­ligt be­vist, at 7585 pct.« af de be­hand­le­de børn ta­ber sig.

Hver fem­te sko­le­e­lev er over­væg­tig, og over halv­de­len af lan­dets kom­mu­ner bru­ger Hol­bæk­mo­del­len, men nu fast­slår to eks­per­ter, at det vi­den­ska­be­li­ge be­læg for Jens-chri­sti­an Holms på­stand om et vægt­tab for 7585 pct. af de be­hand­le­de børn er me­get tvivl­s­omt.

Jo­hn Bro­der­sen og Kar­sten Juhl Jør­gen­sen – pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og vi­ce­di­rek­tør på Det Nor­di­ske Co­chra­ne Cen­ter og beg­ge læ­ger med eks­per­ti­se i forsk­nings­me­to­der – har for Jyl­lands-po­sten gen­nem­gå­et en ræk­ke af de vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er, som Holm selv hen­vi­ser til som do­ku­men­ta­tion for sin på­stand.

In­gen af de stu­di­er af Hol­bæk­mo­del­len, de to eks­per­ter har gen­nem­gå­et, le­ve­rer et så­dant be­vis, da in­gen af stu­di­er­ne har en kon­trol­grup­pe af børn, som fik en an­den be­hand­ling end Hol­bæk­me­to­den. Der­med kan man ik­ke, som Holm gør, ud­le­de, at vægt­ta­bet skyl­des net­op Hol­bæk­me­to­den, fast­slår eks­per­ter­ne.

»Det tan­ge­rer vi­den­ska­be­lig ure­de­lig­hed at til­by­de en be­hand­ling, som er så dår­ligt do­ku­men­te­ret. Det er vi­den­ska­be­ligt pro­ble­ma­tisk og uet­isk,« si­ger Jo­hn Bro­der­sen.

Kar­sten Juhl Jør­gen­sen de­ler kritikken.

»Det er uet­isk, når man lover bør­ne­ne og de­res for­æl­dre no­get, som man re­elt ik­ke har be­læg for at love dem – og som man må­ske ik­ke kan le­ve op til,« si­ger han.

Jens-chri­sti­an Holm af­vi­ser at op­træ­de uet­isk og fast­hol­der, at han har do­ku­men­ta­tion for si­ne løf­ter. Han for­sva­rer sin of­fen­si­ve mar­keds­fø­ring med, at han el­lers svig­ter pa­tien­ter­ne.

»Så kan man kri­ti­se­re mig for at gå for langt. Den kri­tik har jeg valgt at ta­ge på mi­ne skul­dre, for det er vig­ti­ge­re for mig, at jeg prø­ver at gi­ve pa­tien­ter­ne en or­dent­lig be­hand­ling, end at man si­ger, ”Jens-chri­sti­an, du går for langt”,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.