Kom­mu­ner får lov til at over­vå­ge soven­de de­men­te

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

Pri­vat­liv: Fra den 1. juli har ud­valg­te fri­kom­mu­ner kun­net sø­ge om at ind­fø­re na­to­ver­våg­ning på ple­je­hjem af bor­ge­re, der har en be­ty­de­lig og va­rigt ned­sat psy­kisk funk­tions­ev­ne. Det skri­ver DR.

Det frem­går af en po­li­tisk af­ta­le, der lem­per loven om over­våg­ning. Det er et for­søg i fi­re år, hvor vis­se af lan­dets 44 fri­kom­mu­ner kan sø­ge.

Hidtil har de­men­te på ple­je­hjem to-tre gan­ge hver nat få­et be­søg af per­so­na­le. Det for­styr­rer de­res nat­te­søvn og kan i vær­ste fald for­kor­te de­res le­ve­tid.

Hidtil har de­men­te skul­let til­la­de, at per­so­na­le over­vå­ger dem om nat­ten. Nu kan den nær­me­ste på­rø­ren­de el­ler en vær­ge god­ken­de over­våg­nin­gen. Der kan ik­ke over­vå­ges, hvis den de­men­te selv si­ger fra.

SF stem­te imod for­sø­get i fri­kom­mu­ner­ne.

»Jeg sy­nes, at det er en kræn­kel­se af pri­vat­li­vets fred,« si­ger SF'S sund­heds­ord­fø­rer, Kir­sten Nor­mann An­der­sen, til DR.

Fag­for­e­nin­gen Foa med tu­sin­der af sosu-as­si­sten­ter som med­lem­mer er og­så imod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.