Tu­sind­vis af sy­ge i klem­me: »Skrot det blå Eu-kort«

Uven­te­de reg­nin­ger ef­ter syg­dom på fe­ri­en. For­man­den for Sund­heds­ud­val­get vil af­skaf­fe om­stridt ord­ning.

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND - MORTEN ZAHLE morten.zahle@jp.dk

Be­tal 200 eu­ro - el­lers kø­rer am­bu­lan­cen ik­ke. Over­før 25.000 kr. - el­lers kan du ik­ke få be­hand­let din skis­port­s­ska­de på det fran­ske sy­ge­hus.

Det er be­ske­der til dan­ske turi­ster som dis­se, der nu får for­man­den for Fol­ke­tin­gets sund­heds­ud­valg, Li­se­lott Blixt (DF), til at fast­slå, at ord- nin­gen med det blå Eu-sy­ge­sik­rings­be­vis ik­ke fun­ge­rer.

»Vi kan li­ge så godt skrot­te det blå Eu-sy­ge­sik­rings­be­vis med det sam­me. Det er gå­et li­ge præ­cis så skidt, som vi hav­de fryg­tet,« si­ger hun.

Hen­des re­ak­tion kom­mer, ef­ter at Ber­ling­s­ke lør­dag be­skrev en rap­port fra Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed, der fast­slår, at det blå sy­ge­sik­rings­be­vis ska­ber pro­ble­mer for tu­sind­vis af dan­ske turi­ster, som ram­mes af syg­dom og uheld på fe­ri­en.

Nog­le af dem må selv læg­ge sto­re be­løb ud for at få hjælp. En del kan få re­fun­de­ret ud­gif­ten, når de kom­mer hjem. Men der er man­ge, som får af­slag på re­fu­sion, for­di de er ble­vet be­hand­let på et pri­vat­ho­spi­tal, som ik­ke er om­fat­tet af ord­nin­gen.

»Vil man væ­re sik­ker på at væ­re dæk­ket, skal man teg­ne en rej­se­for­sik­ring. Det er nemt, og det vil­le jeg selv gø­re,« si­ger Blixt, der vil stil­le en ræk­ke spørgs­mål til sund­heds­mi­ni­ste­ren om sa­gen.

220.000 kr. i be­ta­ling

Af rap­por­ten frem­går det, at sty­rel­sen sid­ste år modt­og 4.453 an­søg­nin­ger om re­fu­sion. Det er en stig­ning på 17 pct. i for­hold til 2016. Næ­sten hver fjer­de an­søg­ning dre­jer sig om be­hand­ling i Østrig - ty­pisk i for­bin­del­se med ski­fe­ri­er. Men der kom­mer og­så man­ge an­søg­nin­ger ef­ter be­hand­ling i Spa­ni­en, Frank­rig og Tys­kland.

Sid­ste år ud­be­tal­te sty­rel­sen i alt godt 3,5 mio. kr. i re­fu­sion for­delt på knap 2.000 sa­ger. I gen­nem­snit blev der re­fun­de­ret cir­ka 1.800 kr. Kra­ve­ne spæn­der vidt. Iføl­ge rap­por­ten har en pa­tient få­et re­fun­de­ret blot 2,45 kr., mens det i an­den sag var 220.000 kr., som var lagt ud som be­ta­ling for be­hand­ling.

Ord­nin­gen blev ind­ført i 2014, da S, R og SF var i re­ge­ring. Det var en spa­reø­vel­se, og Li­be­ral Al­li­an­ce stem­te li­ge­som DF imod. Ord­nin­gen in­de­bæ­rer, at dan­ske­re skal li­ge­stil­les med bor­ge­re i de lan­de, hvor de er på fe­rie. I man­ge af lan­de­ne er sund­heds­sy­ste­met ba­se­ret på en la­ve­re skat og selv­be­tal­te sund­heds­for­sik­rin­ger.

»Vi har he­le ti­den væ­ret mod­stan­de­re af ord­nin­gen, for­di dan­sker­ne er ble­vet stil­let dår­li­ge­re end med det gu­le sy­ge­sik­rings­be­vis, uden at de er ble­vet kom­pen­se­ret for det i form af la­ve­re skat,« si­ger sund­heds­ord­fø­rer May-britt Kat­trup (LA).

Af rap­por­ten frem­går det, at det i nog­le lan­de fort­sat kan væ­re svært at iden­ti­fi­ce­re de be­hand­le­re, der har en af­ta­le med lan­dets of­fent­li­ge sund­heds­væ­sen.

Sund­heds­ord­fø­rer Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen (S) for­står dog ik­ke, at det kan væ­re så svært at gen­nem­skue, om man er på vej ind på et pri­vat­ho­spi­tal, som ik­ke er dæk­ket af ord­nin­gen:

»Ord­nin­gen har fun­ge­ret i fi­re år, så det bur­de ik­ke kom­me bag på dan­sker­ne, men hvis DF me­ner, at ord­nin­gen skal gran­skes, vil jeg ger­ne mel­de mig i ko­ret. Sund­heds­mi­ni­ste­ren har det over­ord­ne­de an­svar, og hvis der er brug for en hur­tig eva­lu­e­ring, må vi gø­re det og even­tu­elt ju­ste­re ord­nin­gen.«

Det er ik­ke lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.