VOLD

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

Straf­fe­lovens § 244

Den, som øver vold mod el­ler på an­den må­de an­gri­ber en an­dens le­ge­me, straf­fes med bø­de el­ler fængsel ind­til 3 år.

§ 247

Be­gås no­gen af de lo­vover­træ­del­ser, der er nævnt i §§ 244-246, af en per­son, der tid­li­ge­re er dømt for for­sæt­ligt le­gem­san­greb el­ler for en for­bry­del­se, der har væ­ret for­bun­det med for­sæt­lig vold, kan straf­fen for­hø­jes med ind­til det hal­ve. spray,« si­ger po­li­ti­man­den. Foru­ret­te­de gør sin en­tre.

Han er spin­kel af byg­ning, iført jog­gingtøj og tø­f­ler, som han træ­der ud af, da han sæt­ter sig i vid­nes­kran­ken. Iføl­ge foru­ret­te­de be­gynd­te B og L umo­ti­ve­ret at spar­ke og spraye pe­ber­spray i det øje­blik, han åb­ne­de sin ho­ved­dør. Han kan ik­ke hu­ske, om han blev slå­et på kæ­ben, som det står i an­kla­ge­skrif­tet. Han si­ger, at han blev spar­ket på de ven­stre ri­b­ben. Han si­ger og­så, at det sveg i an­sig­tet, ef­ter at han var ble­vet ud­sat for spray­en.

Øk­se­hævn

På bil­le­der­ne fra ska­destu­en er der in­gen tegn på vold ud­over lidt rød­me i foru­ret­te­des nak­ke. Foru­ret­te­de for­la­der igen rets­sa­len.

»Har du haft no­get at gø­re med man­den si­den epi­so­den,« spør­ger for­sva­re­ren L, der kon­se­kvent har ry­stet på ho­ve­d­et un­der foru­ret­te­des vid­ne­for­kla­ring.

»Nej da!« si­ger L.

»Ja­men, var der ik­ke no­get med en øk­se?«

»Nå ja. Alt­så, to da­ge ef­ter bry­der han ind hos mig og min ko­ne, mens vi sover, og øk­ser mig i ho­ve­d­et,« si­ger L og pe­ger på ar­ret i pan­den.

Bå­de L og B er tid­li­ge­re dømt for vold – se­ne­st for ot­te år si­den. Det, me­ner an­kla­ger, er en skær­pen­de om­stæn­dig­hed. Han kræ­ver, at de skal idøm­mes mel­lem 60 da­ge og tre må­ne­ders fængsel. For­sva­re­ren kræ­ver fri­fin­del­se. Hun kal­der den foru­ret­te­de for ut­ro­vær­dig og hans for­kla­ring for gen­stri­dig. Be­vis­fø­rel­sen er util­stræk­ke­lig, me­ner hun.

Dom­me­ren og de to doms­mænd for­la­der rets­sa­len. L af­bry­der stil­he­den:

»Nøj, hvor er jeg nervøs. Puha, mand. Jeg er så ban­ge for at bli­ve dømt for no­get, jeg ik­ke har gjort«.

Kort ef­ter går dø­ren op igen. B rej­ser sig be­svæ­ret for at mod­ta­ge dom­men. Beg­ge fri­fin­des. Det er ik­ke ført til­stræk­ke­ligt be­vis, si­ger dom­me­ren. De til­tal­te smi­ler ik­ke. L’s øj­ne mø­der B’s. Han spør­ger, om B gi­ver et lift hjem, men B si­ger, at han skal ren­de nog­le ær­in­der i by­en.

»Vi ses ba­re en an­den gang,« si­ger L, men B er al­le­re­de på vej ud i fri­he­den.

Nav­net på den blin­de kvin­de er af re­dak­tio­nen æn­dret til ”Gre­te”.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.