Det re­ne bre­xit dø­de

Ef­ter en dag på pre­mi­er­mi­ni­ste­rens land­sted vil den bri­ti­ske re­ge­ring nu ud­van­de bre­xit for at få ad­gang til EU'S in­dre mar­ked.

Jyllands-Posten Søndag - - INTERNATIONAL - MADS BONDE BROBERG Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent mads.bonde@jp.dk

Stor­bri­tan­ni­en kom­mer ik­ke til at si­ge helt far­vel til EU, men vil de fa­cto bli­ve i EU’S in­dre mar­ked for va­rer, her­un­der dan­ske vind­møl­ler og dansk ba­con.

Det er på al­min­de­ligt dansk kon­se­kven­sen af det så­kald­te fri­han­dels­om­rå­de for va­rer, som det stærkt split­te­de bri­ti­ske re­ge­ring­s­ka­bi­net nu er ble­vet enig med sig selv om – godt to år ef­ter Eu-af­stem­nin­gen i ju­ni 2016. Til gen­gæld vil bri­ter­ne ik­ke bli­ve i det in­dre mar­ked for ser­vi­cey­del­ser.

Pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May hav­de fre­dag sam­let mi­ni­stre­ne på sit of­fi­ci­el­le land­sted, Chequers, i et ef­ter­hån­den pres­se­ren­de for­søg på at op­nå enig­hed. De skul­le af­le­ve­re de­res te­le­fo­ner ved an­kom­sten, og der var spæn­ding om, hvor­vidt nog­le af de mest bre­xit-tro mi­ni­stre vil­le træ­de til­ba­ge i pro­test el­ler true med det.

Dow­ning Stre­et 10 hav­de la­det si­ve, at de i så fald ik­ke kun­ne få en mi­ni­ster­bil til­ba­ge til Lon­don, men skul­le rin­ge ef­ter en taxi. Og li­sten med af­lø­se­re var klar.

Vit­ti­ge sjæ­le hav­de for­ud for mø­det sam­men­lig­net se­an­cen med en Agatha Chri­stie-kri­mi, hvor en grup­pe over­klas­se­per­so­ner sam­les ude på lan­det. En af dem fin­des død – hvem var mor­de­ren? Der var dog in­gen grund til at til­kal­de Hercu­les Poirot, for der var in­gen dø­de. Det skul­le da li­ge væ­re det re­ne bre­xit.

Kom­pro­mi­set bin­der nem­lig bri­ter­ne til EU i frem­ti­den, og ud-kampag­nens ef­fek­ti­ve slo­gan om at »ta­ge kon­trol­len til­ba­ge« op­fyl­des nu kun del­vist.

Bri­ter­ne skal selv ved­ta­ge de­res va­re­stan­dar­der ef­ter bre­xit, men vil iføl­ge kom- pro­mi­set »har­moni­se­re« med EU'S reg­ler. De vil godt kun­ne si­ge nej til en re­gel, men an­er­ken­der, at det­te vil ha­ve »kon­se­kven­ser« (min­dre mar­keds­ad­gang).

Ved at un­der­læg­ge sig EU'S va­re­stan­dar­der hå­ber bri­ter­ne, at EU vil si­ge ja til, at va­rer ef­ter bre­xit kan gli­de ind og ud som i dag, uden at last­bi­ler og god­stog skal for­bi en tol­der og der­med ska­be ki­lo­me­ter­lan­ge kø­er og for­sin­ke dag­lig­da­gen for tu­sind­vis af bri­ti­ske og eu­ro­pæ­i­ske virk­som­he­der. Bri­ter­ne me­ner og­så, at de­res kom­pro­mis vil lø­se pro­ble­mer­ne på den usyn­li­ge ir­ske-nor­dir­ske græn­se, som bri­ter­ne har lo­vet at hol­de helt åben.

På ser­vi­ce, der do­mi­ne­rer bri­tisk øko­no­mi, vil bri­ter­ne selv be­stem­me og ik­ke føl­ge EU'S reg­ler. Det er og­så lidt nem­me­re, da ser­vi­cey­del­ser ik­ke skal kø­res på last­bil over græn­sen.

Godt for land­bru­get

Kom­pro­mi­set er godt nyt for dansk land­brug, for bri­ti­ske land­mænd kan der­med ik­ke pro­du­ce­re til la­ve­re/bil­li­ge­re stan­dar­der til hjem­me­mar­ke­det. Man und­går for­modent­lig og­så øget kon­kur­ren­ce fra USA'S gi­gant­far­me og fø­de­va­re­in­du­stri, der ik­ke føl­ger Eu-stan­dar­der og f.eks. til­la­der kl­or­in­va­ske­de kyl­lin­ger.

Bin­din­gen til EU be­ty­der dog, at bri­ter­ne får svæ­re­re ved at ind­gå al­le de han­del­s­af­ta­ler med re­sten af ver­den, som er man­ge bre­xit-til­hæn­ge­res sto­re drøm. De har vil­let ny-ori­en­te­re lan­det væk fra et ned­ad­gå­en­de Eu­ro­pa og ud mod ver­dens boo­men­de øko­no­mi­er. Nu bli­ver bri­ter­ne me­re uflek­sib­le og kan ik­ke f.eks. si­ge ja til ame­ri­kan­ske kl­or­inkyl­lin­ger til gen­gæld for en fri­han­del­s­af­ta­le (EU har in­gen fri­han­del­s­af­ta­le med USA).

Ved hjælp af en hidtil uset og kom­pli­ce­ret tek­no­lo­gisk løs­ning hå­ber bri­ter­ne at kun­ne la­ve af­ta­ler om f.eks. la­ve­re told med USA, men det bli­ver uden tvivl svæ­re­re end ved et rent bre­xit.

Af­ta­len har og­så an­dre ne­der­lag til bre­xit-fløj­en. Ik­ke ba­re skal lan­det frem­over føl­ge Eu-reg­ler, som man ik­ke har ind­fly­del­se på. EU- Dom­sto­len, som bri­ti­ske EU­mod­stan­de­re el­sker at ha­de, fort­sæt­ter med at ha­ve en vis magt. Der skal op­ret­tes en ny in­stans, som kan af­kla­re stri­dig­he­der mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en, og den skal i nød­ven­digt om­fang ind­dra­ge rets­prak­sis fra EU-DOM­sto­len.

Reg­ler om kon­kur­ren­ce og stats­støt­te skal og­så sa­m­ord­nes via bl.a. et »fæl­les re­gel­sæt«, og der åb­nes for en vis fort­sat Eu-ind­van­dring. Det skal ske via en p.t. ude­fi­ne­ret »mo­bi­li­tets«-ord­ning, hvor »bri­ti­ske og Eu-bor­ge­re kan fort­sæt­te med at rej­se til hin­an­dens ter­ri­to­ri­er og sø­ge om ud­dan­nel­se og ar­bej­de«.

Skæ­rer man de sprog­li­ge og for­mel­le fin­ter fra, er det et me­get blø­de­re bre­xit, end May selv har lagt op til tid­li­ge­re. EU kom­mer til at be­stem­me en mas­se, og Stor­bri­tan­ni­en sid­der ik­ke med ved bor­det.

Fle­re af Mays mand­li­ge mi­ni­stre hav­de slå­et sig på bre­xit-bry­stet og kræ­vet et klart, rent far­vel til EU for­ud for Chequers-mø­det, men gik ik­ke af. Til gen­gæld sag­de le­de­ren af de me­ni­ge, kon­ser­va­ti­ve Eu-mod­stan­de­re, Ja­cob Re­es-mogg, til BBC:

»Det er ik­ke no­get, som det­te land har stemt for; det er ik­ke, hvad pre­mi­er­mi­ni­ste­ren lo­ve­de.«

Nu skal EU li­ge over­ta­les

May op­ly­ste i et brev til si­ne par­ti­fæl­ler, at hun hidtil hav­de la­det mi­ni­stre i ka­bi­net­tet gi­ve ud­tryk for de­res eg­ne hold­nin­ger om EU. Det er nu »ik­ke læn­ge­re til­fæl­det, og det kol­lek­ti­ve an­svar er fuldt ud genop­ret­tet«.

The­resa May si­ger, at kom­pro­mi­set be­skyt­ter job og in­de­hol­der mu­lig­he­den for at la­ve eg­ne han­del­s­af­ta­ler.

»Vi er og­så ene­des om en ny er­hvervs­ven­lig told­mo­del med fri­he­den til at la­ve eg­ne han­del­s­af­ta­ler ver­den rundt.«

Det er kun bri­ter­ne, der er eni­ge med sig selv. Nu skal de prø­ve at over­ta­le EU, der sik­kert vil gå ef­ter fle­re in­drøm­mel­ser. EU’S ch­ef­for­hand­ler, Mi­chel Bar­ni­er, med­del­er kort på Twit­ter, at han »ser frem til« en hvid­bog, der ud­kom­mer man­dag og har fle­re de­tal­jer om kom­pro­mi­set.

FO­TO: VIRGINIA MAYO/AP

Pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May har få­et op­bak­ning af sit re­ge­ring­s­ka­bi­net til et blø­de­re bre­xit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.