For­æl­dre­ne må på ba­nen for at be­kæm­pe di­gi­tal mob­ning og kræn­kel­ser af børn

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT - Bør­ne- og so­ci­al­mi­ni­ster

MAI MERCADO (K) PE­TER MYGIND sku­e­spil­ler, fored­rags­hol­der med­lem af Op­dra­gel­ses­de­bat­tens pa­nel En pi­ge på 13 år bli­ver mob­bet i sko­len og flyt­ter klas­se, men hun op­le­ver sta­dig, at man­ge er ef­ter hen­de. No­gen har op­ret­tet en Fa­ce­book-si­de, hvor de til­svi­ner hen­de, og hver­ken læ­re­ren el­ler skole­le­de­ren kan fin­de ud af, hvem der står bag.

En dreng på 14 år spil­ler on­li­ne­spil og mø­der der­i­gen­nem en mand, som pla­ger om, at han skal sen­de en in­tim vi­deo. Det går dren­gen til sidst med til for at få nog­le spil­lepo­let­ter af man­den. Nu har man­den sagt, at han skal gø­re det igen – el­lers vil han de­le vi­deo­en on­li­ne.

Det er blot to ud af man­ge hund­re­de ca­ses fra Bør­ne­te­le­fo­nen, som vi ved, at et sti­gen­de an­tal børn og un­ge kon­tak­ter. De for­tæl­ler om mob­ning el­ler kræn­kel­ser on­li­ne. De op­le­ver, at to­nen og ad­fær­den i di­gi­ta­le fora kan væ­re hård, yd­my­gen­de og hadsk. Og of­re­ne fø­ler sig of­te skam­ful­de og hjæl­pe­lø­se.

Vi ved og­så, at fle­re og fle­re un­ge har psy­ki­ske van­ske­lig­he­der, mens vi ved alt for lidt om år­sa­ger­ne. Gang på gang bli­ver det frem­hæ­vet, at pres­set fra so­ci­a­le me­di­er sand­syn­lig­vis spil­ler ind: Det pres, de un­ge op­le­ver, når an­tal­let af li­kes, læng­den af stre­aks og en per­fek­tio­ni­stisk selvfrem­stil­ling bli­ver mål i sig selv.

Med de so­ci­a­le me­di­er er der skabt et nyt bør­ne­væ­rel­se – et uen­de­lig stort di­gi­talt rum, hvor for­æl­dre­ne of­te hol­der sig væk, og hvor al­le mu­li­ge an­dre har ad­gang.

I det rum mø­der vo­res børn og un­ge al­vor­li­ge ud­for­drin­ger, som de ik­ke kan kla­re ale­ne. De har brug for ret­nings­linjer og hjælp, ger­ne fra de er helt små. Selv om de of­te er me­re med på be­a­tet end de­res for­æl­dre, når det kom­mer til ny tek­no­lo­gi og smar­te ap­ps, har de sta­dig brug for vej­led­ning til at ken­de for­skel på rig­tigt og for­kert og til at hånd­te­re pro­ble­mer­ne.

Hvis vi skal gi­ve bør­ne­ne den bed­ste støt­te, er der be­hov for sam­ar­bej­de mel­lem blandt an­dre po­li­ti­ke­re, fag­per­so­ner, bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner og al­le de voks­ne, der spil­ler en rol­le i bør­ne­nes liv. Der er in­gen tvivl om, at sam­fun­det har et me­dansvar, men det stør­ste an­svar lig­ger hos for­æl­dre­ne.

Som Kri­sti­ne Slo­th fra Op­dra­gel­ses­de­bat­tens pa­nel si­ger det: »Li­ge­som for­æl­dre står på si­de­linj­en til de­res børns fod­bold­kamp, så skal de og­så in­vol­ve­re sig i, hvad de­res børn ser på in­ter­net­tet.«

Vi skal ta­le med vo­res børn og læ­re dem at fær­des sik­kert og hen­sigts­mæs­sigt på net­tet – og det hand­ler ik­ke kun om, at de skal læ­re at pas­se på sig selv.

De skal og­så læ­re at pas­se på hin­an­den.

Først og frem­mest skal vi op­dra- ge dem til al­tid at si­ge det til en vok­sen, hvis de op­le­ver no­get pro­ble­ma­tisk el­ler kræn­ken­de mod dem selv el­ler an­dre. En un­der­sø­gel­se ud­ført af Gal­lup i for­bin­del­se med Op­dra­gel­ses­de­bat­ten vi­ser nem­lig, at det er no­get, man­ge børn ik­ke gør.

Som mødre og fædre bør vi alt­så åb­ne dø­ren til det di­gi­ta­le bør­ne­væ­rel­se og en­ga­ge­re os. Men vi skal og­så selv frem­stå som go­de for­bil­le­der i ord og hand­lin­ger. Vi skal væ­re be­vid­ste om, at op­dra­gel­se ik­ke kun er det, vi si­ger til vo­res børn. Vi skal og­så vi­se, hvad de skal gø­re, gen­nem vo­res egen ad­færd.

Det er for ek­sem­pel af­gø­ren­de, hvor­dan vi op­fø­rer os på de so­ci­a­le me­di­er. Hvis vi voks­ne er med til at skri­ve ned­la­den­de og yd­my­gen­de kom­men­ta­rer, er vi med til at in­spi­re­re de un­ge til at føl­ge i vo­res fod­spor og gø­re det sam­me.

Hvis vi vil ska­be en for­an­dring, må vi der­for først kig­ge ind i os selv.

For­æl­dre, pæ­da­go­ger, læ­re­re og an­dre voks­ne om­kring bør­ne­ne skal væ­re klædt på til at gå for­an og rå­d­gi­ve, og de skal vi­de, hvem man kon­tak­ter, hvis man har brug for yder­li­ge­re hjælp.

Vi­den, op­lys­ning og un­der­vis­ning er vej­en frem, når det kom­mer til fore­byg­gel­se af mob­ning og kræn­kel­ser, og selv om blandt an­dre bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne har fle­re go­de ini­ti­a­ti­ver, er vi nok lidt bag­ef­ter i dag.

Det er og­så no­get, Op­dra­gel­ses­de­bat­tens af­rap­por­te­ring kom­mer ind på.

Den pe­ger på en ræk­ke per­spek­ti­ver og for­slag i re­la­tion til di­gi­ta­le me­di­er; for ek­sem­pel at det er vig­tigt, at for­æl­dre en­ga­ge­rer sig i de­res børns di­gi­ta­le ver­den – og at der er be­hov for me­re forsk­ning samt ind­sam­ling og for­mid­ling af vi­den.

Vi skal ta­ge fæl­les an­svar. Men som for­æl­dre har vi sta­dig den vig­tig­ste rol­le, når det kom­mer til at ru­ste vo­res børn til at fær­des sik­kert og hen­sigts­mæs­sigt på net­tet.

Vi vil­le jo hel­ler al­drig sen­de vo­res un­ger ud i tra­fik­ken uden først at læ­re dem tra­fik­reg­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.