Dan­mark er med he­le vej­en til Vm-fi­na­len

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Det dan­ske lands­hold kæm­pe­de godt og bravt til det sid­ste ved VM i Rusland, men der er sta­dig en del af Dan­mark, der er med til VM. Det dre­jer sig om det græs, som ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re i dis­se uger lø­ber og spar­ker på. For det er nem­lig dansk.

På he­le ot­te ud af 12 sta­dions har man valgt det dan­ske græs, og bå­de se­mi­fi­na­ler­ne og fi­na­len spil­les på dansk græs. Så der er sta­dig lidt at glæ­de sig over. Og det er ik­ke før­ste gang, at de dan­ske græs­frø får ver­dens op­mærk­som­hed. Og­så ved mester­ska­ber­ne i Bra­si­li­en i 2014 og i Syd­afri­ka i 2010 var det dansk græs, der lå på ba­ner­ne.

Det skyl­des i høj grad vo­res dyg­ti­ge frøav­le­re, der nu og­så ved det­te ver­dens­mester­skab står for at le­ve­re pro­duk­ter i den ab­so­lut­te su­per­liga. Va­ske­æg­te Vm-græs skal kun­ne hol­de til de for­skel­li­ge kli­ma­zo­ner i Rusland, der spæn­der fra et mildt, sub­tro­pisk kli­ma i So­chi ved Sor­te­ha­vet til iskold in­den­lands kli­ma læn­ge­re mod nord på det sto­re kon­ti­nent. Kra­ve­ne er hø­je, og græs­set skal bå­de se flot ud, væ­re slidstærkt og stres­sto­le­rant. Gen­nem en fo­ku­se­ret plan­te­foræd­ling har DLF op­byg­get et me­get stærkt sor­ti­ment af plæ­ne­græs­ser, der fin­der vej til fod­bold­ba­ner over det me­ste af ver­den. Fak­tisk er vi nog­le af de bed­ste i ver­den til at pro­du­ce­re græs­frø. Hvert år eks­por­te­rer vi dansk græs­frø, klø­ver­frø og spi­nat­frø til ca. 80 lan­de ver­den over med en vær­di på ca. 2,5 mia. kr.

Det dan­ske lands­hold blev ik­ke ver­dens­me­stre i fod­bold den­ne gang, men til gen­gæld er vi ver­dens­me­stre i græs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.