Mang­ler­ne i psy­ki­a­tri­en for­bi­gås

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Co­lin Brad­ley ple­jer på Ris­skov Ho­spi­tal, be­sty­rel­ses­med­lem for Psy­ki­a­tri­li­sten, Ly­strup

»Vi ved, hvor­dan tvang ned­brin­ges i psy­ki­a­tri­en,« skrev Dor­te Ste­en­berg, In­ge Kri­sten­sen og Le­ne Ber­ring for ny­lig i et de­bat­ind­læg i JP. Op­fulgt straks med »Det kræ­ver blot, at re­ge­rin­gens og re­gio­ner­nes po­li­ti­ke­re sæt­ter ini­ti­a­ti­ver­ne i gang.«

Det er uklart om ”vi” hen­vi­ser til dem selv el­ler en bre­de­re vif­te af eks­per­ter, der ”ved”, hvor­dan tvang ned­sæt­tes i psy­ki­a­tri­en.

Klart er det dog, at de stil­ler sig ufor­stå­en­de over­for, hvor­for den­ne vi­den ik­ke straks bli­ver im­ple­men­te­ret.

Er det dem selv ale­ne, der be­sid­der den­ne kost­ba­re vi­den, blev vi an­dre desvær­re ik­ke klo­ge­re af ind­læg­gets ud­de­ling af den­ne, ift. hvad vi kon­kret skal gø­re for at ned­brin­ge tvang.

»Det hand­ler om at vi­se po­li­tisk le­der­skab og kom­me i sving,« skrev de, og så skal der ”de-eska­le­rings­red­ska­ber” til samt ”sy­ste­ma­tisk læ­ring og re­view af tvangsepi­so­der” – som om dis­se skul­le væ­re no­get nyt.

Skri­ben­ter­ne und­la­der dog at skri­ve om de tre sto­re man­gelva­rer i psy­ki­a­tri­en; nem­lig man­gel på ka­pa­ci­tet ift. sam­funds­be­ho­vet; dvs. ren fy­sisk ka­pa­ci­tet i form af sen­ge­plad­ser og psy­ki­a­tri­ske bo­ste­der, væ­re­ste­der og ak­ti­vi­tets- og dag­til­bud­s­cen­tre, man­gel på be­man­ding i al­le til­knyt­te­de fag og man­gel på le­de­re, der kan og vil le­de i over­ens­stem­mel­se med fag­li­ge prin­cip­per i ste­det for blot ad­mi­ni­stre­re øko­no­mi­en og ju­ra­en.

Først når der ret­tes op på man­gelva­rer­ne, kan vi kig­ge se­ri­øst på fag­li­ge til­tag til ned­sæt­tel­sen af tvang. Pro­ble­met vil­le sik­kert og­så i be­ty­de­lig grad gå i sig selv ved, at de grund­læg­gen­de pro­ble­mer lø­ses i psy­ki­a­tri­en. Der­næst vil­le jeg ap­pel­le­re til en me­re tænk­som brug af ord som ”red- ska­ber”, ” recove­ry” og ”værk­tøj”.

Brugt så let­sin­digt og slø­set gi­ver dis­se for nemt et ind­tryk af, at ba­re dit­ten og dat­ten ”sæt­tes i gang”, så er den hjem­me. Men i re­a­li­te­ten er psy­ki­a­tri­en et højt spe­ci­a­li­se­ret og en me­get van­ske­lig form for men­ne­ske­lig re­la­tions­ar­bej­de – og der skal me­get me­re til. Dis­se ”red­ska­ber” fin­des ik­ke, før per­so­na­let selv til­eg­ner og in­te­gre­rer dem i egen per­son­lig og fag­lig til­gang.

Det kræ­ver en næn­som op­læ­ring i fel­tet (og ik­ke blot i klas­se­lo­ka­let) med højt­kva­li­fi­ce­ret su­per­vi­sion fra dyg­ti­ge og er­far­ne kol­le­ga­er. Vi snak­ker ik­ke om uger, men om år.

Så til al­le jer, der ”ved”, hvor­dan det kan gø­res bed­re i psy­ki­a­tri­en: Hold op med ba­re at stå på si­de­linj­en og fy­re af med råd og kri­tik.

Vi kan ik­ke bru­ge det til no­get som helst.

Meld jer i ste­det ind i kam­pen, og søg job som ba­sis­me­d­ar­bej­der på de på­gæl­den­de af­de­lin­ger. Det er ale­ne je­res kon­kre­te ind­sats i fel­tet på front­linj­en, hvor I kan vi­se, hvor­dan ord over­sæt­tes til hand­ling, der tæl­ler. Don't just say it; show it.

Meld jer i ste­det ind i kam­pen, og søg job som ba­sis­me­d­ar­bej­der på de på­gæl­den­de af­de­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.