Hun ta­ger bal­let­ten ned fra pie­desta­len

Jyllands-Posten Søndag - - NAVNE - CHRISTINE CHRISTIANSEN nav­ne@jp.dk

Fem­ke Møl­bach Slot blev som niårig op­ta­get på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Bal­letsko­le. Ot­te år se­ne­re blev hun ud­nævnt til aspirant ved Den Kon­ge­li­ge Bal­let, og her­på fik hun kon­trakt som kor­ps­dan­ser. Ef­ter en frem­træ­den­de rol­le i bal­let­ten ”Na­po­li” i 2006 blev Fem­ke Møl­bach Slot på sce­nen ud­nævnt til so­list ved Den Kon­ge­li­ge Bal­let af da­væ­ren­de kon­ge­lig bal­let­me­ster Frank An­der­sen.

Fem­ke Møl­bach Slots man­ge for­skel­lig­ar­te­de op­træ­de­ner af­spej­ler hen­des al­si­dig­hed som bal­le­ri­na. Fun­da­men­tet er i den klas­si­ske dan­ske Bour­non­vil­le-tra­di­tion, men hen­des ta­lent har bragt hen­de til in­ter­na­tio­na­le sce­ner som La Sca­la i Mila­no, Pa­lais Gar­ni­er i Pa­ris, Bunka Kai­kan i Tokyo og Roy­al The­a­tre i Lon­don. Og­så sam­ti­dens koreo­gra­fer som bri­ti­ske Chri­stop­her Whe­el­don og fin­ske Jor­ma Elo har skabt koreo­gra­fi­er spe­ci­elt til Fem­ke Møl­bach Slot.

Et af kar­ri­e­rens høj­de­punk­ter var ho­ved­rol­len som Ka­te i Twyla Thar­ps ”Co­me fly away” – en fo­re­stil­ling, der blan­de­de klas­sisk bal­let med Frank Si­na­tras stem­me og mu­sik. Fo­re­stil­lin­gen solg­te me­re end 50.000 bil­let­ter og fik men­ne­sker, som ik­ke nor­malt går til bal­let, til at strøm­me i te­a­tret. For Fem­ke Møl­bach Slot re­sul­te­re­de ho­ved­rol­len i stor an­er­ken­del­se uden for bal­let­tens ker­ne­kreds.

For si­ne præ­sta­tio­ner har Fem­ke Møl­bach Slot bl.a. mod­ta­get Bart­ho­lin Le­ga­tet og Al­bert Gau­bi­ers Le­gat. Hun har og­så pry­det for­si­den på mo­de­ma­ga­si­ner som El­le og op­t­rå­dt som gæ­ste­so­list i TV 2-pro­gram­met ”Vild med dans”. Privat er hun mor til søn­nen Mar­lon og dan­ner par med mu­si­ke­ren Chris Minh Doky. Fem­ke Møl­bach Slot, kon­ge­lig bal­let­dan­ser, Kø­ben­havn

FO­TO: NI­ELS HOUGAARD

Nils Sme­de­gaard An­der­sen, der her hjæl­per en kun­de i en af kon­cer­nens bu­tik­ker, har si­den sit exit som top­chef på A.P. Møl­ler-mær­sk væ­ret for­mand for be­sty­rel­sen i Sal­ling Group.

PRESSEFOTO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.