Høj­sæ­son for ind­brud

Jyllands-Posten Søndag - - SPORT -

Når dan­sker­ne hol­der fe­rie og må­ske til­brin­ger nog­le da­ge væk fra hjem­met, kom­mer ind­brud­sty­ve­ne på over­ar­bej­de. Det frem­går af tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Op­gør man an­tal­let af ind­brud per uge, vi­ser kur­ven nog­le ty­de­li­ge top­pe om­kring sko­ler­nes fe­ri­er. Især vin­ter-, ef­ter­års- og ju­le­fe­ri­en er høj­sæ­son for ty­vek­næg­te.

Som­mer­fe­ri­en er der­i­mod ble­vet min­dre po­pu­lær blandt ty­ve­ne. I 2012 tal­te po­li­ti­et sta­dig 2.868 ind­brud i uger­ne 27-29. Si­den er an­tal­let fal­det med ca. en tred­je­del til 1.885 i 2017.

Hår­dest ramt er en ræk­ke kom- mu­ner i Nord­s­jæl­land. F.eks. tal­te Gen­tof­te Kom­mu­ne i 2017 12,9 ind­brud i be­bo­el­se pr. 1.000 ind­byg­ge­re. Lands­gen­nem­snit­tet lød sam­me år på 5,1 ind­brud pr. 1.000 ind­byg­ge­re.

Det er imid­ler­tid en skrø­ne, at ind­brud­sty­ve fo­re­træk­ker at ar­bej­de i nat­tens mulm og mør­ke. Iføl­ge Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd sker me­re end halv­de­len af al­le ind­brud i dag­ti­mer­ne, hvor man­ge er på ar­bej­de. En yder­li­ge­re fjer­de­del af ind­brud­de­ne sker om af­te­nen mel­lem kl. 18 og 24.

De mest trav­le uge­da­ge for ind­brud­sty­ve er fre­dag og lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.