De­le­cyk­ler ind­ta­ger by­er­ne

Jyllands-Posten Søndag - - SPORT -

De­le­cyk­ler er ik­ke no­get nyt syn i Dan­mark. Fak­tisk fik Kø­ben­havn al­le­re­de i 1989 som en af de før­ste by­er i ver­den si­ne før­ste by­cyk­ler. Si­den er for­skel­li­ge for­mer for by­og de­le­cyk­ler kom­met til hund­red­vis af by­er ver­den over, og sær­ligt i de se­ne­ste år er der sket en enorm stig­ning i an­tal­let af de­le­cyk­ler på ver­dens­plan.

Den ame­ri­kan­ske kon­su­lentvirk­som­hed Me­tro­bi­ke an­slår, at ca. 1.700 for­skel­li­ge de­le­ord­nin­ger ef­ter­hån­den har pla­ce­ret om­trent 18 mio. de­le­cyk­ler i by­er ver­den over. Det er næ­sten 20 gan­ge så man­ge som for blot fi­re år si­den.

Det er dog ik­ke al­le ste­der, at man hil­ser cyk­ler­ne vel­kom­men. Ek­sem­pel­vis har en hær af nystar­te­de ud­by­de­re de se­ne­ste år in­va­de­ret en ræk­ke ki­ne­si­ske stor­by­er med mil­li­o­ner af far­ve­ri­ge de­le­cyk­ler. Det sto­re ud­bud af cyk­ler over­sti­ger imid­ler­tid be­ho­vet, og da det kni­ber med at ved­li­ge­hol­de cyk­ler­ne, lan­der man­ge jern­he­ste ef­ter kort tid på los­se­plad­sen.

Og­så i Eu­ro­pa har by­er som Zürich, Ber­lin og Mün­chen op­le­vet, hvor­dan tu­sind­vis af ki­ne­si­ske de­le­cyk­ler først duk­ke­de op ud af det blå for si­den­hen at bli­ve til bun­ker af me­talskrot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.