Fod­bol­dens gent­le­man: Ef­ter et fa­ta­lt Vm-selv­mål blev han syn­de­buk og brutalt myr­det

En bo­dygu­ard blev dømt for mor­det, men så sim­pelt var det næp­pe: Var det ky­nisk hævn el­ler et uhyg­ge­ligt til­fæl­de?

Jyllands-Posten Søndag - - INDBLIK -

en mørk par­ke­rings­plads for­an en nat­klub i hans hjem­by, Me­del­lin.

Han mød­te al­drig si­ne fans igen: Hans blot 27-åri­ge liv slut­te­de li­ge der på par­ke­rings­plad­sen.

Skuf­fen­de ind­sats

Da Co­lom­bi­as lands­hold i ju­ni 1994 fløj til USA for at del­ta­ge i VM i fod­bold, var for­vent­nin­ger­ne til hol­det enor­me – blandt an­det tip­pe­de den bra­si­li­an­ske fod­bold­le­gen­de Pelé, at Co­lom­bia vil­le en­de i fi­na­len og sand­syn­lig­vis vin­de VM.

Det skyld­tes ik­ke mindst, at hol­det i den sy­da­me­ri­kan­ske kva­li­fi­ka­tions­run­de til VM lør­dag den 5. sep­tem­ber 1993 sen­sa­tio­nelt slog Ar­gen­ti­na med he­le 5-0 på Esta­dio Monu­men­tal i Bu­enos Ai­res.

Men ge­ne­relt le­ve­de Co­lom­bia slet ik­ke op til de enor­me for­vent­nin­ger og tab­te al­le­re­de den før­ste Vm-kamp mod Ru­mæ­ni­en med 1-3, og i kam­pen mod USA, der den 22. ju­ni om af­te­nen for­an 93.869 til­sku­e­re blev spil­let på Ro­se Bowl i Pa­sa­de­na i Ca­li­for­ni­en, gik det helt galt.

Esco­bars selv­mål i Vm-kam­pen mod USA:

I et for­søg på at af­vær­ge et ind­læg fra den ame­ri­kan­ske an­gri­ber Jo­hn Har­kes send­te Esco­bar i kam­pens 13. mi­nut bol­den i eget net bag må­l­man­den Oscar Cor­do­ba. Se­ne­re gjor­de Ear­nie Stewart det til 2-0 til USA, og det lyk­ke­des Adol­fo Va­len­cia at sco­re for Co­lom­bia i kam­pens al­ler­sid­ste mi­nut, så kam­pen end­te med en 2-1 sejr til USA.

Da det sy­da­me­ri­kan­ske hold fi­re da­ge se­ne­re mød­te Schweiz, end­te kam­pen med et 0-2-ne­der­lag til Co­lom­bia, som der­ef­ter var de­fi­ni­tivt ude af VM.

Kri­tik­ken hag­le­de ned over hol­det, og især Esco­bar måt­te stå for skud. Så vold­somt faldt han i unå­de i Co­lom­bia, at ven­ner i USA kraf­tigt rå­de­de ham til at for­bli­ve i

USA, ind­til vre­den hav­de lagt sig.

Men det­te af­slog Esco­bar, der den 30. ju­ni vend­te til­ba­ge til sit hjem­land og for en tid valg­te at gem­me sig for of­fent­lig­he­den i sin hjem­by, Me­del­lin, hvor han og­så var stjer­ne hos den lo­ka­le klub At­léti­co Na­cio­nal. At det var vig­tigt for ham at kom­me hjem, skyl­des og­så, at der var gang i se­ri­ø­se drøf­tel­ser om et klubs­kif­te til AC Milan.

Skæb­nesvan­ger tur i by­en

Men selv­om Esco­bar søg­te at und­gå alt for man­ge kon­fron­ta­tio­ner med ra­sen­de fans, tog han den 2. juli ef­ter mid­nat sam­men med et par ven­ner ind på ba­ren/nat­klub­ben El In­dio.

Al­le­re­de in­de i lo­ka­let var at­ti­tu­den mod Esco­bar så ne­ga­tiv og ha­de­fuld, at han til sidst valg­te at for­la­de ba­ren og slog et slag in­den om en spi­ri­tus­for­ret­ning, der lå ved si­den af nat­klub­ben.

Her­ef­ter her­sker der no­gen usik­ker­hed om det vi­de­re for­løb, og der fin­des fle­re ver­sio-

FO­TO: AFP/ROMEO GACAD

Co­lom­bi­as An­dres Esco­bar lig­ger på grænsvæ­ren og ser, at bol­den ry­ger i eget net bag må­l­man­den Oscar Cor­do­ba. Det ske­te i Vm-kam­pen mod USA ved VM i 1994. Co­lom­bia, der var blandt Vm-fa­vo­rit­ter­ne tab­te kam­pen, og det be­tød, at hol­det røg ud af tur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.