Stop spild af mad App sty­rer ind­køb

Jyllands-Posten Søndag - - BOLIG -

At smi­de over­sky­den­de mad ud og der­med kas­se­re no­get som en­ten kun­ne ha­ve væ­ret spist til frokost da­gen ef­ter el­ler væ­re ind­gå­et som en del af næ­ste dags må­l­tid ly­der næ­sten ir­ra­tio­nelt, hvis man tæn­ker over det. Det kræ­ver selv­føl­ge­lig lidt plan­læg­ning, men når man først er i gang, er det fak­tisk gan­ske over­sku­e­ligt. Og selv om man må­ske al­li­ge­vel en­der med at smi­de de små bøt­ter ud, da man ik­ke var hjem­me til at la­ve mad da­ge­ne ef­ter – her er tri­ck­et så at bru­ge fry­se­ren – hand­ler det i bund og grund om at væ­re op­mærk­som på, hvor me­get man må­ske smi­der ud, som kan und­gås. Der er nu kom­met en app, der hjæl­per til at få over­blik over ens ind­køb, og som der­med kan med­vir­ke til at mod­vir­ke mad­spild. For mad­spild skyl­des nem­lig – iføl­ge en vi­den­ska­be­lig un­der­sø­gel­se af Gu­sta­vo Por­pi­no fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2015 – et for stort ma­dind­køb. Den nye app Grosh, som er ud­vik­let af Com­pel­ling Softwa­re, gi­ver bru­ger­ne mu­lig­hed for at over­skue de­res tid­li­ge­re ind­køb, da den au­to­ma­tisk ge­ne­re­rer ind­købs­hi­sto­rik­ken. Det vil si­ge, at man i su­per­mar­ke­det kan se, hvor­når man sidst har købt mælk, og den kom­mer der­for op med for­slag til ind­køb. Det vil si­ge, at hvis man for to da­ge si­den køb­te 3 li­ter mælk, så har man må­ske kun brug for at kø­be 1 li­ter til at sup­ple­re op. Du kan fin­de den gra­tis app i Ap­psto­re el­ler Goog­le Play. www.com­pel­lings­oftwa­re.com

Fo­to: De­signsko­len Kol­ding

Fo­to: PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.