An­ne fra Grøn­ne­bak­ken er til­ba­ge i en ny, mørk ud­ga­ve

Sid­ste år sam­le­de Netflix den gam­le klas­si­ker ”An­ne fra Grøn­ne­bak­ken” op og la­ve­de se­ri­en ”Mit navn er An­ne”. Nu er an­den sæ­son af den mør­ke­re, me­re se­ri­ø­se og ab­so­lut se­vær­di­ge ud­ga­ve af den un­ge An­ne Shir­ley kom­met.

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR - HANNE MUNK kul­tur@jp.dk

An­ne fra Grøn­ne­bak­ken blev født i 1908 som en ka­rak­ter i en bog. Bo­gen var skre­vet af den ca­na­di­ske for­fat­ter Lu­cy Montg­o­me­ry, og si­den har den un­ge An­ne væ­ret gen­stand for fle­re film, bø­ger og en tv-se­rie. Man­ge ken­der sik­kert hi­sto­ri­en fra mi­ni­se­ri­en fra 1985, hvor Me­gan Fol­lows har ho­ved­rol­len som al­les el­ske­de, rød­hå­re­de, fi­lo­so­fi­ske og for­søm­te An­ne Shir­ley.

Sid­ste år be­slut­te­de strea­m­ingtje­ne­sten Netflix så, at det var på ti­de at genop­li­ve hi­sto­ri­en, og det gjor­de de med se­ri­en, der på en­gelsk har tit­len ”An­ne with an E” og på dansk ”Mit navn er An­ne”. An­den sæ­son har pre­mi­e­re 6. juli.

”Mit navn er An­ne” er ik­ke ba­re en tek­nisk op­da­te­ret ud­ga­ve af den klas­si­ske hi­sto­rie – den er mo­der­ni­se­ret og me­re mørk, men og­så me­re se­ri­øs og ær­lig end bå­de 1980’er­nes se­rie og bø­ger­ne.

Li­vet som adop­tiv­barn i 1880’er­ne har ik­ke væ­ret nemt, og det lig­ger Netflix’ ver­sion ik­ke skjul på. Tvær­ti­mod vi­ser den i flas­h­ba­cks, hvor­dan An­ne er ble­vet ud­sat for vold hos sin tid­li­ge­re fa­mi­lie, hvor­dan hun er ble­vet hå­net og mob­bet på bør­ne­hjem­met, og da hun kom­mer til Grøn­ne­bak­ken, vi­ser den, hvor­dan det kon­ser­va­ti­ve sam­fund hol­der hen­de uden for. Der­u­d­over vi­ser den og­så tid­li­ge fe­mi­ni­sti­ske tan­ker, te­e­na­ge­pro­ble­mer i 1800-tal­let og hi­sto­ri­en om en uku­e­lig pi­ge, der kla­rer den på trods.

Ca­na­da i 1800-tal­let

Skul­le man ha­ve brug for en op­frisk­ning, fo­re­går hi­sto­ri­en om An­ne fra Grøn­ne­bak­ken i Ca­na­da i slut­nin­gen af 1800-tal­let. Hun bli­ver adop­te­ret af et æl­dre sø­sken­de­par Ma­ril­la og Mat­t­hew Cut­h­bert, der beg­ge er ugif­te og dri­ver et land­brug på den lil­le ø Prin­ce Edwards Island.

Egent­lig hav­de de sendt bud ef­ter en dreng, som kun­ne hjæl­pe den al­dren­de Mat­t­hew med mar­k­ar­bej­de, men da Mat­t­hew an­kom til sta­tio­nen for at hen­te dren­gen, var der kun An­ne, en spin­kel pi­ge med gu­lero­d­s­far­vet hår, på per­ron­en. Og da han ik­ke kun­ne næn­ne at sen­de pi­gen til­ba­ge, tog han hen­de med. An­ne selv ser da hel­ler in­gen pro­ble­mer i at hjæl­pe til på går­den:

»Det gi­ver in­gen me­ning, at pi­ger ik­ke må ar­bej­de i mar­ken, for pi­ger kan gø­re præ­cis de sam­me ting som dren­ge. Og me­re!«

Og selv om hun fak­tisk i se­ri­ens før­ste par af­snit er, ja, mø­gir­ri­te­ren­de, når hun ka­ster om sig med frem­medord, fi­lo­so­fi­ske for­tæl­lin­ger og ro­man­ti­ske drøm­me om li­vet, så en­der man som se­er med at hol­de af hen­de. Det gør Mat­t­hew og Ma­ril­la og­så, og An­ne Shir­ley bli­ver til An­ne fra Grøn­ne­bak­ken.

An­ne med voks­ne øj­ne

”Mit navn er An­ne” er hi­sto­ri­en om en out­si­der, der in­si­ste­rer på at væ­re an­der­le­des, og om en svig­tet, men uku­e­lig pi­ge, der al­drig gi­ver op. Det er en uni­ver­sel og tid­løs hi­sto­rie.

Og selv om den i sin nye ver­sion er me­re mørk, bå­de i for­tæl­ling og æste­tik, så er den al­li­ge­vel en se­rie for he­le fa­mi­li­en, men nok ik­ke for børn ale­ne. An­ne Shir­ley er sta­dig den sam­me nys­ger­ri­ge og ro­man­ti­ske skab­ning, der har en sær­lig ev­ne til at flyg­te ind i fan­ta­si­en. Der er li­ge­så man­ge hyg­ge­li­ge og var­men­de øje­blik­ke og smuk­ke bil­le­der af den ca­na­di­ske na­tur – hvis skøn­hed er no­get nær det ene­ste, der kan få An­ne Shir­ley til at luk­ke mun­den – som der er bar­ske.

En del af dyster­he­den kom­mer des­u­den fra ma­nuskript­for­fat­ter og ska­ber Moira Wal­ley-beck­ett, der tid­li­ge­re har stå­et bag fle­re epi­so­der af suc­ces­se­ri­en ”Bre­aking Bad”. Og hvad får man, når man blan­der et 100 år gam­melt, uskyl­digt fa­mi­lied­ra­ma med ”Bre­aking Bad”? Man får ”Mit navn er An­ne”.

I vir­ke­lig­he­den er ”Mit navn er An­ne” den sam­me se­rie, som man­ge kan hu­ske fra barn­dom­men, men den­ne gang er det, som om den er ble­vet vok­sen. Det er An­ne fra Grøn­ne­bak­ken set med voks­ne øj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.